Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 16.03.2010

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 16.03.2010
Tid            : 09:00 - 14:45
Til stede   : 9 representanter. Repr. Kjetil Aarstad ble erklært inhabil under behandlinga av sak 24/10. Til stede: 8 representanter. Repr. Knut Tveita og Janne S. Grande ble innvilget permisjon før det var fattet vedtak i sak 31/10. Til stede: 7 representanter. 
   
Behandlingsrekkefølge:
Sak 17/10, 18/10, 30/10, 28/10, 19/10, 20/10, 29/10, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 31/10 og 27/10.

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 017/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 018/10 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 019/10 Vedtektsendring for stiftelsen Stiklestad museum 

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2 

Protokoll
PS 020/10 1721/140/30 - Vuku IL - Utvidelse av kiosk og møterom - Bredingsberg 11

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 021/10 1721/37/232 - Måkevegen 2

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 022/10 Søknad om forlenget drift av masseuttak i KLINGA ved Rv 759

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 023/10 1721/19/76 - Alliance Apotek - Skilt/reklame - Nordgata 11

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 024/10 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Klage på sikkerhetsvoller ved skytebane i Tromsdalen

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7

Protokoll
PS 025/10 1721/132/1 - Johan Rygg - Deling av eiendommen Reppe - Dispensasjon fra kommuneplanen

Saksframlegg 

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 026/10 1721/283/1 - Anne-Lise Rosvold - Søknad om fradeling av ny boligtomt på Fætten fra eiendommen "Kjæran"

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 027/10 Andre saker

 

Protokoll
PS 028/10 TILLEGGSSAK: 1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2 - rammetillatelse

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 029/10 TILLEGGSSAK: Temaplan - Ruspolitisk plan 2010-2013

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 030/10 TILLEGGSSAK: Klima- og energiplan Verdal 2010-2020

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 031/10 TILLEGGSSAK: Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - spredt boligbebyggelse Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 16.03.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Ja  
Knut Tveita DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Nei  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Modulf Slapgård SV Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Varamedlem Ja Møtte for Karl Bernhard Hoel
         
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Inger Marie Bakken Kommunalsjef  
Inger Storstad Møtesekretær  

 

 

PS 017/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.03.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 09.02.10 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 09.02.10 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 018/10 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.03.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 019/10 Vedtektsendring for stiftelsen Stiklestad museum     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.03.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Verdal kommune slutter seg til vedtektene med endringer vedtatt av stiftelsens styre 11. februar 2010. 
 
 
 
 
 
PS 020/10 1721/140/30 - Vuku IL - Utvidelse av kiosk og møterom - Bredingsberg 11     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.03.2010

BEHANDLING:
PUK fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Med bakgrunn i søknader datert hhv 10.07.09 og 28.07.09 (dispensasjon) og med hjemmel i § 19 i plan- og bygningsloven, gis dispensasjon fra kommunedelplan for Vuku sentrum for oppføring av møterom/kiosk som omsøkt delvis plassert på areal regulert til veg-/parkeringsformål.

Med hjemmel i § 93 i plan- og bygningsloven gis med dette tillatelse til omsøkte tiltak – møterom/kiosk, 77 m2 i en etasje, som vist på situasjonskart dat. 21.07.09 – da det ut fra tiltakets formål ikke er fare for menneskeliv i tilfelle flom.
 
Vedtaket kan påklages i hht § 15 og forvaltningslovens § 28.

 
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra PUK ble PUK sitt forslag enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK:
Med bakgrunn i søknader datert hhv 10.07.09 og 28.07.09 (dispensasjon) og med hjemmel i § 19 i plan- og bygningsloven, gis dispensasjon fra kommunedelplan for Vuku sentrum for oppføring av møterom/kiosk som omsøkt delvis plassert på areal regulert til veg-/parkeringsformål.

Med hjemmel i § 93 i plan- og bygningsloven gis med dette tillatelse til omsøkte tiltak – møterom/kiosk, 77 m2 i en etasje, som vist på situasjonskart dat. 21.07.09 – da det ut fra tiltakets formål ikke er fare for menneskeliv i tilfelle flom. 
 
Vedtaket kan påklages i hht § 15 og forvaltningslovens § 28.

  
 
  
  
  
PS 021/10 1721/37/232 - Måkevegen 2     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.03.2010 
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for Måkevegen 2, datert 13.01.10, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
 
 
 
 
PS 022/10 Søknad om forlenget drift av masseuttak i KLINGA ved Rv 759     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.03.2010 
 
BEHANDLING:
Arealplanlegger Åge Isaksen redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Kommunen ber om at det utarbeides detaljregulerings- og driftsplan for uttaket.  
 
 
 
 
 
PS 023/10 1721/19/76 - Alliance Apotek - Skilt/reklame - Nordgata 11     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.03.2010 
 
BEHANDLING:
H v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) gis dispensasjon fra skiltvedtektene for Verdal kommune til oppføring av skilt/reklame vist som nr. 4, 6, 7 og 8 i søknaden.
 2. Nr. 1 avlås.
 3. Vedtaket kan påklages jfr forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra H v/Anne Grete Valbekmo ble H v/Anne Grete Valbekmo sitt forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) gis dispensasjon fra skiltvedtektene for Verdal kommune til oppføring av skilt/reklame vist som nr. 4, 6, 7 og 8 i søknaden.
 2. Nr. 1 avlås.
 3. Vedtaket kan påklages jfr forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

 
 
 
 
PS 024/10 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Klage på sikkerhetsvoller ved skytebane i Tromsdalen
     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.03.2010 
 
BEHANDLING:
Repr. Kjetil Aarstad erklærte seg inhabil da han er part i saken.
Ved votering ble repr. Kjetil Aarstad enstemmig erklært inhabil jfr. kommunelovens § 40 pkt. 4.
Til stede 8 representanter.

 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Vedtak i sak 900/09 datert 28.10.2009 opprettholdes.
Klagene fra Nils Georg Leirset/ Liv Øverås og Naturvernforbundet i Verdal tas ikke til følge.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
 
 
 
 
 
PS 025/10 1721/132/1 - Johan Rygg - Deling av eiendommen Reppe - Dispensasjon fra kommuneplanen     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.03.2010 
 
BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) gis Johan Rygg dispensasjon fra kommuneplanen for Verdal kommune til fradeling av boligtomt i LNF-sone 2. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksfremlegg.

 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 93 (Tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad om fradeling av en parsell på ca. 1 dekar fra eiendommen Reppe med gnr/bnr 132/1 i Verdal kommune som omsøkt. Fradelte parsell skal benyttes som tomt for bolig.

 
Det forutsettes at det ved en byggesøknad vedlegges en geoteknisk vurdering av grunnforholdene, med bakgrunn i uttalelser fra NVE og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

 
 
 
 
PS 026/10 1721/283/1 - Anne-Lise Rosvold - Søknad om fradeling av ny boligtomt på Fætten fra eiendommen "Kjæran"
     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.03.2010 
 
BEHANDLING: 
SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) gis Anne-Lise Rosvold dispensasjon fra kommuneplanen for Verdal kommune til fradeling av boligtomt i LNF-område. Arealet har lavbonitet og ligger nært infrastruktur. Samlet sett er det flere grunner for å gi dispensasjon enn det er for å avslå søknaden.

 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 93 godkjennes søknaden om fradeling av en parsell på 1 da fra eiendommen Kjæran, 1721/283/1. Fradelt parsell skal benyttes til å etablere ny boligtomt der ”vaktmesterboligen” ved TINE-anlegget tenkes plassert.

 
Det forutsettes at byggetillatelse blir søkt og innvilget og at brukstillatelse ikke blir gitt før eiendommen er tilkoblet kommunale VA-ledninger.

 
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra SP v/Marit Voll ble forslaget fra SP v/Marit Voll Skrove enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) gis Anne-Lise Rosvold dispensasjon fra kommuneplanen for Verdal kommune til fradeling av boligtomt i LNF-område. Arealet har lavbonitet og ligger nært infrastruktur. Samlet sett er det flere grunner for å gi dispensasjon enn det er for å avslå søknaden.

 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 93 godkjennes søknaden om fradeling av en parsell på 1 da fra eiendommen Kjæran, 1721/283/1. Fradelt parsell skal benyttes til å etablere ny boligtomt der ”vaktmesterboligen” ved TINE-anlegget tenkes plassert.

 
Det forutsettes at byggetillatelse blir søkt og innvilget og at brukstillatelse ikke blir gitt før eiendommen er tilkoblet kommunale VA-ledninger.

 

 
 
 
PS 027/10 Andre saker      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.03.2010

BEHANDLING:
Knut Fortun:
Grusuttak Ravlo. Hvor står saken i dag?
 
Åge Isaksen svarte.
Sak legges fram til behandling i neste møte i PUK (13. april).
 
 
 
 
 
PS 28/10 1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2 - rammetillatelse      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.03.2010
 
BEHANDLING:
Utdelt i møtet:

Brit Alvhild Haugan redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om rammetillatelse med følgende forutsetninger:

Tiltaket skal prosjekteres og oppføres i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.
Det er ikke søkt om noen form for dispensasjon, det forutsettes derfor at tiltaket prosjekteres og utføres i henhold til gjeldene plan.

NK prosjektering Njål Kolsvik, org.nr. 979741588, gir ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig for prosjektering samt ansvarlig for kontroll av prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.
 
 
 
 
 
PS 29/10 Temaplan - Ruspolitisk plan 2010-2013      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.03.2010
 
BEHANDLING:
Kommunalsjef velferd, Tone Haugan, og  prosjektleder Vibeke Veie-Rosvoll var i møtet og orienterte om planen.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Kommunestyret vedtar Temaplan – Ruspolitisk plan 2010-2013.
 
 
 
 
 
PS 30/10 Klima- og energiplan Verdal 2010-2020      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.03.2010
 
BEHANDLING:
Konsulent Ove Nesbø gikk gjennom planen.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Klima- og energiplan Verdal kommune 2010-2020 sendes ut på offentlig høring.
 
 
 
 
 
PS 31/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - spredt boligbebyggelse      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.03.2010
 
BEHANDLING:
Repr. Knut Tveita og Janne S. Grande ble innvilget permisjon.
Til stede: 7 representanter.
Arealplanlegger Åge Isaksen redegjorde for saken.

Forslag fra PUK til administrasjonen på områder hvor PUK mener det kan legges til rette for spredt boligbygging:

 1. Helgådalen: Fra Holmen bru til Vera.
 2. Fra Stene bru til til Sandvika.
 3. Området rundt Steinsgropa kan fortettes.
 4. Vuku sentrum – 2 km omkrets.
 5. Leirådalen – området i sentrum som har boliger i dag kan fortettes.
 6. Skrovesbakkene.
 7. Jermstadhøgda.
 8. Leksdalen: Musumsåsen  - boligfelt, evt. spredt boligbygging. (Så langt nordover som kloakken går til enhver tid.)
 9. Hallem – fortetting.
 10. Minsaas/Hestegrei.
 11. Helloheggen/Tjurruhaugen.
 12. Rindsem-området.
 13. Lysthaugen-området.
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 08.02.2021 07:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS