Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.04.2010

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 13.04.2010
Tid            : 09:00 - 13:25
Til stede   :  8 representanter. Repr. Karl Bernhard Hoel møtte til behandinga av sak 35/10 (deltok ikke på befaringa). Til stede 9 representanter. Karl B. Hoel fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 38/10. Til stede 8 representanter.

Sak 40/10 ble behandlet før sak 38/10.

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 032/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 033/10 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 034/10 Spillemidler til idrettsanlegg - forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling. Høringsuttalelse 

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 035/10 1721/18/32 Reguleringsplan Brygga 15

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6

Protokoll
PS 036/10 1721/19/236 - Europris Verdal - Johannes Bruns gate 10 - Søknad om midlertidig oppsetting av salgstelt ved hovedinngang

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 037/10 Planprogram til reguleringsplan for grusuttak Urvold (Mønnes vestre 1721/247/1) - forslag til vedtak

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 038/10 Søknad om engangsuttak av fjell ved Oppem - ang sikring Sogngrensebekken

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 039/10 Fartsgrensesone 30 km/t i Forbregd/Lein

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 040/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - spredt boligbebyggelse

Saksframlegg 

Protokoll
PS 041/10 Andre saker

 

Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 13.04.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Ja  
Knut Tveita DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Modulf Slapgård SV Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Varamedlem Ja Møtte for Janne Stenbakk Grande
         
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Inger Marie Bakken Kommunalsjef  
Inger Storstad /
Line Therese Ertsås
Kons. / Møtesekretær  

 

 

PS 032/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.04.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 16. mars 2010 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 16. mars 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 033/10 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.04.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 034/10 Spillemidler til idrettsanlegg - forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling. Høringsuttalelse      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.04.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
 
VEDTAK: 
Verdal kommune gir sin tilslutning til kriteriegruppas anbefaling om følgende kriterier for den fylkesvise fordeling av spillemidler til ordinære anlegg:

 • Godkjent søknadssum vektes 50 %
 • Antall innbyggere 6-19 år vektes 25 %
 • Anleggsfordeling, beregnet etter ny modell vektes 25 %

I tillegg bør det være et kriterium som tar hensyn til geografi og avstander mellom anlegg. 
 
 
 
 
 
PS 035/10 1721/18/32 Reguleringsplan Brygga 15     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.04.2010

BEHANDLING:
Det ble foretatt befaring.

Ved alternativ votering mellom alternativ 1 og alternativ 2, ble alternativ 2 vedtatt med 6 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for alternativ 1. 
 
  
INNSTILLING:  
Reguleringsplan for Brygga 15, datert 24.11.09, sist rev. 24.03.10, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

 

I henhold til vedtatt klima- og energiplan for Verdal kommune anmodes det om at det legges opp til vannbåren varme.

 

Adkomstvegen Brygga forutsettes asfaltert i forbindelse med gjennomføring av planen.
 
 
  
  
  
PS 036/10 1721/19/236 - Europris Verdal - Johannes Bruns gate 10 - Søknad om midlertidig oppsetting av salgstelt ved hovedinngang
     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.04.2010 
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt  
 
 
VEDTAK: 

 1. Som en prøveordning for sesongen 2010 er PUK positiv til at Europris, Verdal, får sette opp et salgstelt i sommermånedene mai – august.
 2. Størrelsen på teltet må ikke overskride 4 m x 8 m og teltet trekkes inn i hjørnet.
 3. Tillatelsen gis under forutsetning av at det foreligger skriftlig positivt samtykke fra borettslagets styre og eier av Sprek Treningssenter. Administrasjonen kan utstede midlertidig godkjenning i hht. pbl. § 86a når/hvis dette blir framlagt.
 4. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen.

  
 
 
 
PS 037/10 Planprogram til reguleringsplan for grusuttak Urvold (Mønnes vestre 1721/247/1) - forslag til vedtak      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.04.2010 
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 fastsettes planprogram for reguleringsplan Urvold datert 17.03.10. 
 
 
 
 
 
PS 038/10 Søknad om engangsuttak av fjell ved Oppem - ang sikring Sogngrensebekken      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.04.2010 
 
BEHANDLING:
Karl B. Hoel fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

  

Åge Isaksen orienterte om saken.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til engangsuttak av fjell ved Oppem. Før uttaket settes i gang, må det lages en driftsplan som viser uttak og istandsetting av området. Planen skal godkjennes av kommunen. 
 
 
 
 
 
PS 039/10 Fartsgrensesone 30 km/t i Forbregd/Lein     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.04.2010 
 
BEHANDLING:
Åge Isaksen orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Med hjemmel i vegtrafikklovens § 6, jfr. skiltforskriftenes § 26, vedtas det særskilt fartsgrense 30 km/t på følgende veger i Forbregd/Lein boligfelt; Moholtvegen, Falkvegen, Ringlevegen, Måkevegen, Sisikvegen, Orrevegen, Rugdevegen, Hallemsåsen, Gjeilvolden, Tranevegen, Tiurvegen, Dalhaug, Andevegen, Grågåsvegen, Kattuglevegen, Hubroberget og Leinsmoen.

 

Skiltingen gjennomføres ved bruk av skilt nr. 366/368 ”Fartsgrensesone/Slutt på fartsgrensesone” slik det framgår av skiltplan dat. 12.02.2010.

 

Dette vedtak erstatter tidligere formannskapsvedtak nr. 362/91 om fartsgrensesone 30 km/t i Forbregd/Lein.
 
 
 
 
 
PS 040/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - spredt boligbebyggelse      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.04.2010 
 
BEHANDLING: 
Saken ble behandlet før sak 38/10.

 

Åge Isaksen gjennomgikk kartutsnitt som viser områder for spredt boligbebyggelse.

 

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende endringsforslag:
Pkt. 10 under kriterier som må innfris strykes.

 

FRP v/Knut Fortun fremmet følgende endringsforslag:
Pkt 4 under kriterier som må innfris - Ordet dyrkbar strykes.

 

Det ble først votert over forslaget fra SP som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslaget fra FRP som ble enstemmig vedtatt.
Det ble tilslutt votert over rådmannens forslag med vedtatte endringer som ble enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Forslag som følger nedenfor legges til grunn som løsning av spredt boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel for Verdal kommune:

 

Følgende områder innenfor LNFR-formålet disponeres for spredt boligbebyggelse. Totalt antall boliger gjelder for planperioden på 10 år:

 

Spredt boligbebyggelse
OmrådeAntall boliger
Vinne 10
Garnes 5
Sul 3
Leksdal 12
Leirådal 8
Vuku 7
Ulvilla 5
Helgådal 5
Kleppen 2
Vera 3
Totalt 60

 
Spredt boligbygging innenfor disse områdene skal bare tillates dersom følgende kriterier kan innfris:

 1. Plassering av bebyggelsen må skje i samsvar med plan- og bygningslovens krav om sikkerhetsvurderinger.
 2. Bebyggelsen må ikke plasseres i områder som har regional og nasjonal stor verdi for biologisk mangfold.
 3. Kulturminner og kulturlandskap må ikke forringes.
 4. Dyrka jord må ikke omdisponeres.
 5. Det må kunne etableres godkjente løsninger for avkjørsel, vann og avløp. Godkjent løsning for avløp innenfor nedbørsfeltet for Leksdalsvatnet drikkevannskilde, er kun tilknytning til kommunalt avløpsanlegg.
 6. Nye avkjørsler/veger skal ikke gå over dyrka jord.
 7. Maksimal tomtestørrelse skal være 2 dekar.
 8. Fradeling av tomter må ikke føre til driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket.
 9. Ved nybygging av 3 boliger eller flere som bygges samtidig og ligger naturlig sammen med avstand under 100 m, skal det utarbeides reguleringsplan.

 
   
 
 
PS 041/10 Andre saker      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.04.2010

BEHANDLING:
Torbjørn Sirum orienterte om:
Lover/regler i forhold til antall toalett og krav til dusj i privat hybelbygg (reglement hybelbygg).

Status Ravlo grustak.
Åge Isaksen og Petter Bjartnes orienterte om status for Ravlo grustak.

PUK fremmet følgende forslag:
Plan- og utviklingskomiteen ber administrasjon legge fram sak til neste møte med tanke på videre drift ved Ravlo grustak.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Boligfelt Lysthaugen.
SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag:
PUK ber administrasjonen utrede muligheten til utvidelse av boligfelt Lysthaugen.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Juni-møtet.
Starter utpå dagen. Sosialt samvær i Tromsdalen etterpå.

Skoleutbygging Verdalsøra.
Rammesøknad kommet til byggesak-kontoret.
Åge Isaksen orienterte.
 
 
VEDTAK:

 • PUK ber administrasjonen utrede muligheten til utvidelse av boligfelt Lysthaugen.
 • Plan- og utviklingskomiteen ber administrasjon legge fram sak til neste møte med tanke på videre drift ved Ravlo grustak.
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 14.05.2021 10:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS