Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 18.05.2010

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 18.05.2010
Tid            : 09:00 - 11:45 
Til stede   :  9 representanter

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 042/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 043/10 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 044/10 1721/18/451 + 458 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny barne- og ungdomsskole - Ringvei nord - Verdal kommune 

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Vedlegg 10
Vedlegg 11
Vedlegg 12
Vedlegg 13
Vedlegg 14
Vedlegg 15
Vedlegg 16
Vedlegg 17
Vedlegg 18
Vedlegg 19
Vedlegg 20
Vedlegg 21
Vedlegg 22
Vedlegg 23
Vedlegg 24

Protokoll
PS 045/10 1721/18/517 - Industrivegen 2 Verdal AS - Søknad om dispensasjon for bruksendring fra kontorlokaler til asylmottak - Industrivegen 2

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Vedlegg 10
Vedlegg 11
Vedlegg 12
Vedlegg 13

Protokoll
PS 046/10 1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2 - klagebehandling

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 047/10 1721/19/205 - Reguleringsplan Treskosvingen 14

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Protokoll
PS 048/10 Reguleringsplan Balhald steinbrudd - 1721/271/1

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 049/10 Reguleringsplan Trones barnehage 1721/6/21

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Protokoll
PS 050/10 Reguleringsplan for grusuttak Ravlo, 1721/269/11 - framdrift

Saksframlegg 

Vedlegg 1

Protokoll
PS 051/10 Kommuneplanens arealdel Innherred samkommune - høringsforslag

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 052/10 Andre saker

 

Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 18.05.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Nei  
Knut Tveita DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Modulf Slapgård SV Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Varamedlem Ja Møtte for Janne Stenbakk Grande
Anne-Eli Kjesbu DNA Varamedlem Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Inger Marie Bakken Kommunalsjef  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

 

PS 042/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 18.05.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 13. april 2010 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 13. april 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 043/10 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 18.05.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:   
Referatene tas til orientering.
  
 
 
 
 
PS 044/10 1721/18/451 + 458 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny barne- og ungdomsskole - Ringvei nord - Verdal kommune
     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 18.05.2010

BEHANDLING:
Ingeniør Oddvar Govasmark, PBOM, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Dispensasjon fra reguleringsplanens krav om utarbeidelse av detaljplan innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens §19. Detaljplan skal utarbeides og behandles, dispensasjonen er således foreløpig/midlertidig. Dispensasjonen gjelder kun for nytt skolebygg med hall og basseng, ikke for utendørsområdene.

Søknad om rammetillatelse innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens §93, jfr §95a. i samsvar med revidert søknad datert 29.04. 2010.

Rammetillatelse omfatter kun nytt skolebygg med hall og basseng og ikke for utomhusområdene.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens §28. Underretning om vedtak med orientering om klageadgang sendes saken parter. Det vil si til ansvarlig søker, tiltakshaver og til de av naboene som har fremmet merknader.
 
 
 
 
 
PS 045/10 1721/18/517 - Industrivegen 2 Verdal AS - Søknad om dispensasjon for bruksendring fra kontorlokaler til asylmottak - Industrivegen 2
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 18.05.2010

BEHANDLING:
Ingeniør Oddvar Govasmark, PBOM, redegjorde for saken.
PUK v/leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Dispensasjonssøknaden fra reguleringsplan Ørin innvilges ikke.

 
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra PUK ble PUK sitt forslag enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK:  
Dispensasjonssøknaden fra reguleringsplan Ørin innvilges ikke. 
 
  
  
  
 
PS 046/10 1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2 - klagebehandling
     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 18.05.2010 
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Vedtak i sak 28/10 opprettholdes.

Klage fra Tore Lundsaunet og Lars Håskoll tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
 
   
 
 
 
PS 047/10 1721/19/205 - Reguleringsplan Treskosvingen 14      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 18.05.2010 
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING: 
Forslag til reguleringsplan for Treskosvingen 14, datert 12.01.2010, med bestemmelser rev. 27.04.10, vedtas i hht. plan- og bygningslovens §12-12.

 
Ved søknad om bygging/bruksendring vedlegges avtale om adkomst/parkering på naboeiendom.
 
 
 
 
 
PS 048/10 Reguleringsplan Balhald steinbrudd - 1721/271/1      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 18.05.2010 
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §19 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for Balhald steinbrudd, vedtatt 26.04.2000, for etablering av mottak for brukte betong og asfaltmasser samt etablering av mobilt asfaltverk. 
 
 
 
 
 
PS 049/10 Reguleringsplan Trones barnehage 1721/6/21     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 18.05.2010 
 
BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

  1. Det tas kontakt med tiltakshaver for å få til 6 parkeringsplasser for henting/bringing av barna.
  2. Når dette er på plass sendes planen administrativt på høring.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og lederens forslag til vedtak, ble lederens forslag vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag.
  
 
VEDTAK:

  1. Det tas kontakt med tiltakshaver for å få til 6 parkeringsplasser for henting/bringing av barna.
  2. Når dette er på plass sendes planen administrativt på høring.

  
 
 
  
PS 050/10 Reguleringsplan for grusuttak Ravlo, 1721/269/11 - framdrift      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 18.05.2010 
 
BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.

 
   
 
 
PS 051/10
Kommuneplanens arealdel Innherred samkommune - høringsforslag      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 18.05.2010

BEHANDLING:
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

PUK fremmet følgende endringsforslag:
 
Til tiltak:

Tiltak 1721/9/2, Holme Søndre – boligområde definere som JA-område.
Begrunnelse:
Lavbonitet dyrka mark, beite.
Utvidelse / tilknytning til eksisterende boligfelt. God infrastruktur.
Ønske om sentrumsnære eneboligtomter.

Tiltak 1721/36/29 og 75, Stiklestad planteskole – boliger – defineres som JA-område.
Begrunnelse:
Krevende å føre tilbake til jordbruksareal. Nært skole. God infrastruktur.

Tiltak 1721/275/1, Tosteigan – hytteområde – defineres som JA-område.
Begrunnelse:
Opprettholde rester av gammel bosetting og hindre gjengroing.

Tiltak 1721/63/1, Viken – hytteområde – defineres som JA-område.
Begrunnelse:
Styrke næringsrunnlaget på gården.  Samfunnsmessige interesser.

Tiltak 1721/62/1, Kulstadviken - hytteområde – defineres som JA-område.
Begrunnelse:
Styrke næringsrunnlaget på gården.  Samfunnsmessige interesser.

Tiltak 1721/197/2, Sisselvoldskogen, Vera – hytter (Værdalsbruket) omdefineres til KU Ja.
Begrunnelse:
Behov for styrking av næringsgrunnlaget i Vera. Samfunnsmessige interesser.

Til kommuneplanens arealdel – bestemmelser og retningslinjer, dat. mai 2010 (foreløpig):

5.3 Spredt boligbebyggelse …..
Tillegg (til allerede innledende tekst): Endringer av antallet boliger kan skje ved rullering av planen hvert 4. år.

Følgende setning utgår: Spredt boligbygging innenfor disse områdene skal bare tillates dersom følgende kriterier kan innfris:

Ny setning: Planen legger til rette for boliger utenfor regulerte boligfelt. 60 boliger i Verdal og 95  boliger i Levanger. I LNF- områdene er det avtegnet på kart områder for spredt boligbygging.

5.3 Kriterier for spredt boligbygging:

Punkt 3. Kulturminner må ikke forringes. Bebyggelse må tilpasses kulturlandskapet.
Punkt 4. Dyrkajord må ikke omdisponeres.
Punkt 9. Ved nybygging av 4 boliger eller flere som bygges samtidig og ligger naturlig sammen med avstand under 100 m, skal det utarbeides reguleringsplan.

Punkt 5.4 Unntak fra ……
Bebyggelsen.
Ved nybygging, tilbygging og rehabilitering innen gardstun der det finnes representativ eksempel på trønderlåna, skal det tas hensyn slik at viktige karaktertrekk ikke går tapt.
Bygninger skal være stedstilpasset med utforming i forhold til stedets bebyggelse, materialer, farger og lignende.

Nytt punkt under 5.4:
Retningslinjer: Tidligere bebygde tun, der rester fra tidligere bosetning finnes, kan det oppføres ny bebyggelse.

Votering:
Det ble først votert over første avsnitt i rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over PUK sitt endringsforslag. Enstemmig vedtatt.
Til slutt ble det votert over rådmannens forslag til vedtak med vedtatte endringer. Enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal kommuner – høringsforslag datert mai. 2010, legges fram for samkommunestyret med forslag om at det vedtas framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Endringer:

Til tiltak:

Tiltak 1721/9/2, Holme Søndre – boligområde definere som JA-område.
Begrunnelse:
Lavbonitet dyrka mark, beite.
Utvidelse / tilknytning til eksisterende boligfelt. God infrastruktur.
Ønske om sentrumsnære eneboligtomter.

Tiltak 1721/36/29 og 75, Stiklestad planteskole – boliger – defineres som JA-område.
Begrunnelse:
Krevende å føre tilbake til jordbruksareal. Nært skole. God infrastruktur.

Tiltak 1721/275/1, Tosteigan – hytteområde – defineres som JA-område.
Begrunnelse:
Opprettholde rester av gammel bosetting og hindre gjengroing.

Tiltak 1721/63/1, Viken – hytteområde – defineres som JA-område.
Begrunnelse:
Styrke næringsrunnlaget på gården.  Samfunnsmessige interesser.

Tiltak 1721/62/1, Kulstadviken - hytteområde – defineres som JA-område.
Begrunnelse:
Styrke næringsrunnlaget på gården.  Samfunnsmessige interesser.

Tiltak 1721/197/2, Sisselvoldskogen, Vera – hytter (Værdalsbruket) omdefineres til KU Ja.
Begrunnelse:
Behov for styrking av næringsgrunnlaget i Vera. Samfunnsmessige interesser.

Til kommuneplanens arealdel – bestemmelser og retningslinjer, dat. mai 2010 (foreløpig):

5.3 Spredt boligbebyggelse …..
Tillegg (til allerede innledende tekst): Endringer av antallet boliger kan skje ved rullering av planen hvert 4. år.

Følgende setning utgår: Spredt boligbygging innenfor disse områdene skal bare tillates dersom følgende kriterier kan innfris:

Ny setning: Planen legger til rette for boliger utenfor regulerte boligfelt. 60 boliger i Verdal og 95  boliger i Levanger. I LNF- områdene er det avtegnet på kart områder for spredt boligbygging.

5.3 Kriterier for spredt boligbygging:

Punkt 3. Kulturminner må ikke forringes. Bebyggelse må tilpasses kulturlandskapet.
Punkt 4. Dyrkajord må ikke omdisponeres.
Punkt 9. Ved nybygging av 4 boliger eller flere som bygges samtidig og ligger naturlig sammen med avstand under 100 m, skal det utarbeides reguleringsplan.

Punkt 5.4 Unntak fra ……
Bebyggelsen.
Ved nybygging, tilbygging og rehabilitering innen gardstun der det finnes representativ eksempel på trønderlåna, skal det tas hensyn slik at viktige karaktertrekk ikke går tapt.
Bygninger skal være stedstilpasset med utforming i forhold til stedets bebyggelse, materialer, farger og lignende.

Nytt punkt under 5.4:
Retningslinjer: Tidligere bebygde tun, der rester fra tidligere bosetning finnes, kan det oppføres ny bebyggelse.
 
 
 
 
 
PS 05
2/10 Andre saker      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 18.05.2010

BEHANDLING:
Spørsmål fra Knut Tveita:

  • Steinbruddet ved Lerfald.
  • Grusuttak Melby.

Fagsjef plan, Åge Isaksen, svarte.

Orientering fra lederen:

  • Den planlagte avslutningen i juni flyttes til august - da det ikke er ledig hos Tromsdalsopplevelser.
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 08.02.2021 07:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS