Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.06.2010

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 15.06.2010
Tid            : 09:00 - 11:15
Til stede   : 9 representanter 

Sak 56/10 ble behandlet etter sak 54/10. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.
Etter at sakene var behandlet var det enkel lunch hvor kommunalsjef Inger Marie Bakken ble takket av som rådmannens representant i PUK da hun nå slutter i Verdal kommune.

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 053/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 054/10 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 055/10 Klima- og energiplan for Verdal kommune 

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9

Protokoll
PS 056/10 Klagebehandling - 1721/18/32 Reguleringsplan Brygga 15

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 057/10 Vurdering av klage på reguleringsplan Kvartalet Minsaas plass/sørgata Verdal

Saksframlegg

Protokoll
PS 058/10 Forbedring av lystilgangen langs rv 757, Garpa - Stiklestad

Saksframlegg

Protokoll
PS 059/10 1721/37/232 - Reguleringsplan Måkevegen 2

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 060/10 Reguleringsplan Leklemåsen boligfelt

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 061/10 Andre saker   Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 15.06.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Ja  
Knut Tveita DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for Knut Fortun
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Inger Marie Bakken Kommunalsjef  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

 

PS 053/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 15.06.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 18. mai godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 18. mai godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 054/10 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 15.06.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:   
Referatene tas til orientering.
  
 
 
 
 
PS 055/10 Klima- og energiplan for Verdal kommune     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 15.06.2010

BEHANDLING:
SV v/Modulf Slapgård fremmet følgende alternative forslag til innstilling:
Gjennomføring av tiltak som fører til utslipssreduksjon i perioden frem mot 2015 er avgjørende, og svært viktig for å kunne takle og minske utfordringene som følger med den globale oppvarmingen. Verdal SV er i mot at klima- og energiplanen (2010-2020) vedtas slik den foreligger. Vi ønsker en ny gjennomgang der det tas hensyn til følgende punkter, som er relatert til poeng som framkommer i høringsuttalelsene:

 • Vi viser til uttalelsen fra Naturvernforbundet, og mener at det er behov for en gjennomgang av mål i første versjon av Klima- og energiplanen for Verdal (2008-2011) før ny plan plan kan vedtas. Vi ønsker at ev. mål som ikke er oppnådd også innlemmes i den nye planen.
 • Vi ønsker ikke å vedta en klima- og energiplan som ikke inneholder forberedende tiltak i kommunen for å møte og minske skadeomfanget av de uunngåelige følgene av den globale oppvarmingen.
 • Argumenter om reduksjon av utslipp i andre land er ikke relevante for Verdal kommunes klimaregnskap.  Siden klima- og energiplanen skal behandle uslippskutt innad i kommunen ønsker vi at slike argumenter i tilknytning til NorFraKalks utslipp tas ut av planen.
 • Vi ønsker ikke å vedta en plan vi mener ikke fører til at Verdal kommune når målet om min. 20 % utslippsreduksjon innad i kommunen.  Årsaken til at dette målet ikke nås er at det største enkeltutslippet, som kommer fra NorFraKalks industri, ikke skal reduseres.  Dersom målet om samlet utslippsreduksjon på min. 20 % skal nås må enten dette utslippet reduseres eller de andre utslippene i kommunen reduseres tilsvarende mer for å veie opp for manglende reduksjon i utslippet fra NorFraKalks industri.
 • Verdal SV ønsker at alle prosessutslipp i Verdal kommune skal likestilles. Vi ønsker altså ikke at NorFraKalks utslipp skal gis særbehandling i forhold til prosessutslipp fra landbruk, annen industri, deponi og andre prosessutslipp i kommunen.  Vi går derfor inn for at NorFraKalk også må pålegges å redusere sine utslipp med 20 % innen 2020 slik at samlet utslippsreduksjon i kommunen kan nås på en rettferdig måte.

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende tilleggsforslag som pkt. 2 til innstillinga:
2. PUK evaluerer klima- og energiplanen en gang pr. år.

Votering:
Det ble først votert alternativt mellom rådmannens innstilling og forslaget fra SV v/Modulf Slapgård. 1 stemme ble avgitt for SV v/Modulv Slapgård sitt forslag. 8 stemmer ble avgitt for rådmannens innstilling.
Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling og tilleggsforslaget fra SP v/Marit Voll Skrove til pkt. 2. Enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING: 

 1. Klima- og energiplan for Verdal kommune 2010-2020 vedtas.
 2. PUK evaluerer klima- og energiplanen en gang pr. år.

 
 
  
 
PS 056/10 Klagebehandling - 1721/18/32 Reguleringsplan Brygga 15     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 15.06.2010

BEHANDLING:
Knut Tveita fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

 1. Tiltakshaver bes framlegge forslag om planløsning som viser møneretning tilsvarende nabobebyggelsen i sør med to boenheter mindre.
 2. I henhold til vedtatt klima- og energiplan for Verdal kommune anmodes det om at det legges opp til vannbåren varme.
 3. Adkomstvegen Brygga forutsettes asfaltert i forbindelse med gjennomføring av planen.

SV v/Modulv Slapgård fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

 1. Klagen tas til følge.
 2. Utbygger må presentere sitt forslag helhetlig slik at bygget blir sett i sammenheng med øvrig bebyggelse i området.

Votering:
Det ble først votert over forslaget fra SV v/Modulv Slapgård. 1 stemme ble avgitt for forslaget -  8 stemte mot.
Det ble så votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra repr. Tveita. Repr. Tveita sitt forslag fikk 2 stemmer. 7 stemte for rådmannens forslag.
 
  
VEDTAK:   
Klage fra Kjellrun og Stig Arild Myhre, datert 02.06.10 og fra Margit Mevassvik og Ståle Sellæg datert 01.06.10, på kommunestyrets vedtak av reguleringsplan for Brygga 15, tas ikke til følge. Saken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
  
  
  
 
 
PS 057/10 Vurdering av klage på reguleringsplan Kvartalet Minsaas plass/sørgata Verdal     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 15.06.2010 
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK: 
Kommunen finner ikke grunnlag for å ta klage fra Rannveig Gridseth på vedtatt reguleringsplan for kvartalet Minsaas plass/Sørgata til følge og oversender saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
   
 
 
 
 
PS 058/10 Forbedring av lystilgangen langs rv 757, Garpa - Stiklestad      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 15.06.2010 
 
BEHANDLING:
Øivind Holand redegjorde for saken.
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og settes på sakskartet til neste møte i PUK. Det foretas befaring i området.
Utsettelsesforslaget fra AP v/Ole Gunnar Hallager ble enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Saken utsettes og settes på sakskartet til neste møte i PUK. Det foretas befaring i området. 
 
 
 
 
 
PS 059/10 1721/37/232 - Reguleringsplan Måkevegen 2      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 15.06.2010 
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
INNSTILLING: 
Forslag til reguleringsplan for Måkevegen 2, datert 13.01.2010, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12
 
 
 
 
 
PS 060/10 Reguleringsplan Leklemåsen boligfelt     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 15.06.2010 
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
 
INNSTILLING:
Forslag til endring i reguleringsbestemmelsene for Leklemåsen, datert 11.05.2010, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-14.
 
 
 
 
 
PS 061/10 Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 15.06.2010 
 
BEHANDLING:

 • PUK ber administrasjonen legge fram sak om strategi for energimerking av kommunale bygg i neste PUK-møte.
 • PUK ber administrasjonen orientere om status for bygging av gang-/sykkelveg langs fylkesveg nr 166 i neste PUK-møte.
 • Neste PUK-møte starter litt utpå dagen da komiteen skal i Tromsdalen (Tromsdalsopplevelser) etter at sakene er behandlet. Tidspunkt for møtets start avklares når saklista er klar.
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 08.02.2021 07:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS