Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 21.09.2010

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 21.09.2010
Tid            : 13:00 - 14:50
Til stede   : 9 representanter - oppmøte

Etter at møtet var slutt var det sosialt samvær i Tromsdalen (Tromsdalsopplevelser).

Sak 70/10 ble behandlet etter sak 63/10. Sak 71/10 ble behandlet som siste sak. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 062/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 063/10 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 064/10 Spenningsoppgradering i Midt-Norge delstrekning Klæbu-Namsos - Søknad om konsesjon for ombygging fra 300kV til 420 kV 

Saksframlegg
Vedlegg 1

Protokoll
PS 065/10 Endring av særskilt fartsgrense på fv. 759, Leksdal

Saksframlegg
Vedlegg 1

Protokoll
PS 066/10 Utbyggingsavtale Leklemåsen boligfelt

Saksframlegg
Vedlegg 1

Protokoll
PS 067/10 Søknad om tilbygg for verksted/lager - 1721/38/64 -  Leinsmoen 4 - Geir Atle Ward

Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 068/10 Klagebehandling - Klage på garasje - 1721/234/7/86 - Sandvika - Arne Olsen og Kristin Johanne Hildrum

Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7

Protokoll
PS 069/10 Belysning etter Stiklestad alle

Saksframlegg
Vedlegg 1

Protokoll
PS 070/10 1721/16/1 - Odd Kolbjørn Nestvold - Deling av eiendommen Nestvold

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 071/10 Andre saker   Protokoll
PS 072/10 Reguleringsplan for grusuttak Ravlo - tilleggssak Saksframlegg Protokoll
PS 073/10 Barnetråkk - utprøving ved et oppvekstområde i Verdal - tilleggssak Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 21.09.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Ja  
Knut Tveita DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Varamedlem Ja Møtte for Janne Stenbakk Grande
         
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kontroller  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

 

PS 062/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 21.09.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 15. juni 2010 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:  
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 15. juni 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 063/10 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 21.09.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:   
Referatene tas til orientering.
   
 
 
 
 
PS 064/10 Spenningsoppgradering i Midt-Norge delstrekning Klæbu-Namsos - Søknad om konsesjon for ombygging fra 300kV til 420 kV
     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 21.09.2010

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende tilleggsforslag:
Verdal kommune ønsker at det gjøres tiltak slik at alle boliger som ligger i nærheten av kraftledningene kommer under den anbefalte grenseverdien på 0,4 mikrotesla.

Det ble først votert over rådmannens innstilling.  Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra SP v/Marit Voll Skrove. Enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:  
Verdal kommune har ingen innvendinger mot at dagens 300 kV høgspentlinje fra Klæbu til Namsos oppgraderes til 420 kW.

Verdal kommune ønsker at det gjøres tiltak slik at alle boliger som ligger i nærheten av kraftledningene kommer under den anbefalte grenseverdien på 0,4 mikrotesla.
 
  
 
 
 
PS 065/10 Endring av særskilt fartsgrense på fv. 759, Leksdal     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 21.09.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
  
VEDTAK:   
Verdal kommune har ikke merknader til foreslåtte endringer av fartsgrenseskiltingen på fylkesveg 759 i Leksdalen.  
  
  
 
 
 
PS 066/10 Utbyggingsavtale Leklemåsen boligfelt     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 21.09.2010 
 
BEHANDLING:
SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende tilleggsforslag:
Det er ønskelig at det fortrinnsvis benyttes LED-lys i gatelysene.

Det ble først votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra SP v/Marit Voll Skrove. Enstemmig vedtatt.
   
 
INNSTILLING:  
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Leklemåsen boligfelt” godkjennes.
Det er ønskelig at det fortrinnsvis benyttes LED-lys i gatelysene.
   
 
 
 
 
PS 067/10 Søknad om tilbygg for verksted/lager - 1721/38/64 -  Leinsmoen 4 - Geir Atle Ward      Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 21.09.2010 
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplanen for Forbregd/Lein, del 3 vedrørende byggelinje og utnyttelsesgrad.

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-2 (tiltak som krever søknad og tiltak som kan foretas av tiltakshaver) godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

Merknader/orientering:
Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

 

Gravemelding må være godkjent før arbeidene starter.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jamfør plan- og bygningslovens § 21-9

 

Faktura for saksbehandling vil bli ettersendt, jfr. plan- og bygningslovens § 33-1.
 
 
 
 
 
PS 068/10 Klagebehandling - Klage på garasje - 1721/234/7/86 - Sandvika - Arne Olsen og Kristin Johanne Hildrum
     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 21.09.2010 
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot forslaget.
    
 
VEDTAK: 
Vedtak i sak 499/10 datert 28.06.2010 opprettholdes.

Klage fra Arnfinn Gansmo tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
 
 
 
 
 
PS 069/10 Belysning etter Stiklestad alle     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 21.09.2010 
 
BEHANDLING:
Tilleggsforslag fra SP v/Marit Voll Skrove:
Det er ønskelig at det fortrinnsvis benyttes LED-lys i gatelysene.

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra SP v/Marit Voll Skrove. Enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:

 • Eksisterende armatur tas ned og erstattes med lavere armatur f. eks. med en totalhøyde på 3,5 - 4,0 m. Hensikten er at lyskilden skal være tilpasset den myke trafikkant og være lavere enn de skjermende grenene. Dette skal også resultere i at armaturen ikke blir ødelagt av grenslag.
 • Lysmastene monteres på samme sted som eksisterende armatur.
 • Lys i /ved viktige kryss/farlige ulykkespunkter opplyses min. som i dag.
 • Oppsetting av tidligere bebudet lysrekke på sør side av fylkesvegen, gjennomføres ikke.
 • Det er ønskelig at det fortrinnsvis benyttes LED-lys i gatelysene.

  
 
 
 
 
PS 070/10 1721/16/1 - Odd Kolbjørn Nestvold - Deling av eiendommen Nestvold     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 21.09.2010 
 
BEHANDLING:

Det ble foretatt befaring.

 

Utdelt i møtet:
E-post datert 17. september 2010 fra fylkesmannens landsbruksavdeling til fagansvarlig byggesak, Torbjørn Sirum.
 
AP/SP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Det gis dispensasjon fra kommunedelplan Verdal by for fradeling av tomt på eiendommen Nestvold 16/1 som omsøkt. Dette begrunnes med at tomta har lav bonitet som dyrka jord, bygges inntil allerede etablert boligfelt og har lett adkomst til veg, vann og avløp. Totalt sett mener PUK at det er en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra AP/SP v/Ole Gunnar Hallager ble forslaget fra AP/SP enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

Det gis dispensasjon fra kommunedelplan Verdal by for fradeling av tomt på eiendommen Nestvold 16/1 som omsøkt. Dette begrunnes med at tomta har lav bonitet som dyrka jord, bygges inntil allerede etablert boligfelt og har lett adkomst til veg, vann og avløp. Totalt sett mener PUK at det er en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.

 

 

 

 

 
PS 071/10 Andre saker     Til toppen av siden 

  

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 21.09.2010 
 
BEHANDLING:

 • Lederen: Orienterte om at det er ønskelig at det settes i gang en prosjektplan – Stedsanalyse Verdalsøra sentrum (by) 2030. PUK stiller seg positiv til dette.
 • Lederen: Orienterte om status for arbeidet med Klima- og energiplanen.
 • Anne Segtnan: Grusen/massen i nærheten av rundkjøringa ved Havnekrysset:
  Hvorfor ligger den lagret der? Administrasjonen svarte.
 • Knut Fortun: Hva er situasjonen for snuplass ved Rv 72 (Kålasvingen). Åge Isaksen svarte. Venter på svar fra Trønderbilene. Kommunen purrer og kommer med sak/orientering om dette i neste møte.
 • Knut Fortun: Ønsker sak om Levanger Bilopphuggeri. PUK ber om sak om miljø-/forurensingsforholdene ved Levanger Bilopphuggeri i neste møte.
 • Administrasjonen presiserte at ikke enkeltpersoner (medlemmer) ber om å få lagt fram saker i PUK, men at komiteen ber om det.

 

 

VEDTAK:

PUK ber om sak om miljø-/forurensingsforholdene ved Levanger Bilopphuggeri i neste møte.
PUK ber om sak/orientering om snuplassen ved Rv 72 (Kålasvingen) i neste møte.

 

 

 

 

PS 072/10 Reguleringsplan for grusuttak Ravlo     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 21.09.2010
 
BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot forslaget.
 

 

VEDTAK:

Søknad om utkjøring av 1000 m3 ferdig produsert masse fra grustaket på Ravlo godkjennes. 
 

 

 

 

PS 073/10 Barnetråkk - utprøving ved et oppvekstområde i Verdal     Til toppen av siden 

 

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 21.09.2010
 
BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 

 

VEDTAK:

Verdal kommune utprøver Barnetråkk i ett av oppvekstområdene.


 

 

 

 

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 08.02.2021 07:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS