Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.10.2010

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 19.10.2010
Tid            : 09:00 - 11:25
Til stede   : 9 representanter

Sak 81/10 (med unntak av siste punkt) ble behandlet som første sak. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 074/10 Godkjenning av møteprotokoll

 21.09.2010

Protokoll
PS 075/10 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 076/10 1721/18/32 Reguleringsplan Brygga 15 - klagebehandling 

Saksframlegg
Vedlegg 1

Protokoll
PS 077/10 Reguleringsplan Holbergs plass, Verdal kommune

Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 078/10 1721/157/4 - Deling av eiendommen Tangen nordre - Bård Magnus Brønstad - Hyttetomt - Dispensasjon kommuneplan

Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 079/10 Søknad om garasje og dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan - 1721/16/315 -  Kalv Arnesons gate 28 - Kai og Mona Veium

Saksframlegg

Protokoll
PS 080/10 Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal - oppsummering av høring

Saksframlegg

Protokoll
PS 081/10 Andre saker   Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 19.10.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Ja  
Knut Tveita DNA Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Modulf Slapgård SV Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Britt Tove Klevmo H Medlem Ja  
Elin Tuseth DNA Medlem Nei  
Anne-Eli Kjesbu DNA Varamedlem Ja Møtte for Knut Henrik Tveita
Kjetil Aarstad DNA Varamedlem Ja Møtte for Elin Tuseth
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kontroller  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

 

PS 074/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 19.10.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 21. september 2010 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:   
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 21. september 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 075/10 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 19.10.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:   
Referatene tas til orientering.
    
 
 
 
 
PS 076/10 1721/18/32 Reguleringsplan Brygga 15 - klagebehandling    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 19.10.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 
 
  
 
 
 
PS 077/10 Reguleringsplan Holbergs plass, Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 19.10.2010

BEHANDLING:
Repr. Ole Gunnar Hallager er ansattes repr. i styret for Coop Inn-Trøndelag. Han ba derfor om komiteens vurdering av sin habilitet. Ved votering ble repr. Ole Gunnar Hallager med 8 stemmer erklært habil. 1 stemte mot.

 

Åge Isaksen redegjorde for saken.

 

Ved votering ble rådmannens forslag vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot.
  
  
VEDTAK:    
Planforslaget avvises. Området underlegges en helhetlig vurdering i forbindelse med ny kommunedelplan for sentrumsutvikling i Verdal.  
  
 
 
 
 
PS 078/10 1721/157/4 - Deling av eiendommen Tangen nordre - Bård Magnus Brønstad - Hyttetomt - Dispensasjon kommuneplan
     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 19.10.2010 
 
BEHANDLING:
Åge Isaksen redegjorde for saken.

 

SP v/Anne Segtnan fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Dispensasjon fra kommuneplanens formål (LNF og Båndlagte områder – drikkevannskilde) innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.
Dette begrunnes med at ingen av høringsinstansene har gått i mot søknaden, tomta ligger i et område med flere hytter og det er av betydning å opprettholde slektstilhørighet til fjellgården.

 

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og SP v/Anne Segtnan sitt forslag ble SP sitt forslag enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:  
Dispensasjon fra kommuneplanens formål (LNF og Båndlagte områder – drikkevannskilde) innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.
Dette begrunnes med at ingen av høringsinstansene har gått i mot søknaden, tomta ligger i et område med flere hytter og det er av betydning å opprettholde slektstilhørighet til fjellgården.
   
 
 
 
 
PS 079/10 Søknad om garasje og dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan - 1721/16/315 -  Kalv Arnesons gate 28 - Kai og Mona Veium
     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 19.10.2010 
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

    
 
VEDTAK:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene pkt. 3.1 vedr. maksimal størrelse på garasje innenfor reguleringsplanen for ”Boligtomter Arnljots gate og Kalv Arnesons gate”.

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

 • Garasjen skal oppføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.
 • For ansvarsretter vises det til plan- og byggesakssjefens sak 819/10.

Merknader/ orientering:
Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

 

Gravemelding må være godkjent før gravearbeidene starter.

 

Tillatelse taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jamfør plan- og bygningsloven § 21-9.

 

Faktura for saksbehandling vil bli ettersendt, jfr. Plan- og bygningslovens § 33-1.
 
 
 
 
 
PS 080/10 Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal - oppsummering av høring     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 19.10.2010 
 
BEHANDLING:
Åge Isaksen redegjorde for saken.

 

Oppsummeringen av innsigelsene som gjelder Verdal kommune ble gjennomgått.  Tilrådingene ble enstemmig vedtatt med følgende unntak:

 • Innsigelse fra Fylkesmannen i NT, 30.08.10, Landbruksavd (LA):
  Areal på tidligere Stiklestad planteskole . AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag: Innsigelsen tas ikke til følge og saken oversendes for mekling.
  Ved alternativ votering mellom tilrådinga og forslaget fra AP ble forslaget fra AP vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte mot.
 • Innsigelse fra Fylkesmannen i NT, 30.08.10, Miljøvernavd (MA):
  100 meter byggegrense langs bl.a. vassdragene Leksdalsvatnet, Skjækra, Malsåa, Kvernåa, Juldøla, Heståa, Helgåa fra Skjækerfossen til og med Veresvatnet, Inna og Forra.
  AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende alternative forslag: Innsigelsen som gjelder Malsåa, Kvernåa, Helgåa og Inna tas ikke til følge og saken oversendes for mekling. Ved alternativ votering mellom tilrådinga og forslaget fra AP ble forslaget fra AP enstemmig vedtatt.
 • Innsigelse fra Områdestyret for NT reindriftsområde, 22.09.10.
  Byggeområde for fritidsbebyggelse ved Tosteigan (H07). 
  Forslag fra SP v/Marit Voll Skrove: Innsigelsen tas ikke til følge og saken sendes for mekling. Ved alternativ votering mellom tilrådinga og forslaget fra SP ble forslaget fra SP enstemmig vedtatt.

  
VEDTAK: 
Tilrådingene som gjelder Verdal kommune enstemmig vedtatt med følgende unntak:

 • Innsigelse fra Fylkesmannen i NT, 30.08.10, Landbruksavd (LA):
  Areal på tidligere Stiklestad planteskole .
  Innsigelsen tas ikke til følge og saken oversendes for mekling.
   
 • Innsigelse fra Fylkesmannen i NT, 30.08.10, Miljøvernavd (MA):
  100 meter byggegrense langs bl.a. vassdragene Leksdalsvatnet, Skjækra, Malsåa, Kvernåa, Juldøla, Heståa, Helgåa fra Skjækerfossen til og med Veresvatnet, Inna og Forra.
  Innsigelsen som gjelder Malsåa, Kvernåa, Helgåa og Inna tas ikke til følge og saken oversendes for mekling.
   
 • Innsigelse fra Områdestyret for NT reindriftsområde, 22.09.10.
  Byggeområde for fritidsbebyggelse ved Tosteigan (H07). 
  Innsigelsen tas ikke til følge og saken sendes for mekling.
   

  
 
 
 
PS 081/10 Andre saker     Til toppen av siden 

  

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 19.10.2010 
 
BEHANDLING:

 • Energimerking av bygninger.
  John R. Sæther redegjorde for bestemmelsene gjeldende fra 1. januar (forskrift) og 1. juli 2010 og kommunens plan for oppfølging av bestemmelsene.
 • Boligfeltet i Ness/Lysthaugen - Heggåsjordet
  John R. Sæther
  redegjorde for mulighetene for å ta i bruk området, investeringskostnader m.m.
 • Gangveg Fleskhus – gjenstående rest på 200 meter.
  Bård Kotheim
  redegjorde for status og hva som må gjøres for å få gjort ferdig den siste biten. Kotheim tar initiativ til et møte med Statens Vegvesen.
 • Snuplass Kålasvingen.
  Åge Isaksen redegjorde. Saken er på gang og det er innkalt til befaring neste uke (uke 43).
 • Trøndelag Bildeler Verdal AS.
  Redegjørelsen utsettes i påvente av innhenting av flere opplysninger.
 • Reguleringsendring Lysthaugen sør.
  SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til vedtak:
  PUK ber administrasjonen fremme forslag om reguleringsendring Lysthaugen syd.
  Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
PUK ber administrasjonen fremme forslag om reguleringsendring Lysthaugen syd.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.12.2020 11:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS