Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.12.2010

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 14.12.2010
Tid            : 09:00 - 11:00. Etter møtet var det julelunsj ved Brød & Cirkus. 
Til stede   : 7 representanter. Repr. Karl B. Hoel møtte under behandlinga av sak 92/10. Til stede 8 representanter. 

Sak 95/10 ble behandlet etter sak 92/10. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.


Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 090/10 Godkjenning av møteprotokoll

 16.11.2010 

Protokoll
PS 091|/10 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 092/10 Kommunens plan- og styringssystem – orientering
Berit Hakkebo kommer i møtet og orienterer.

 

Protokoll
PS 093/10 Rullering av handlingsprogram i "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013", og prioritering av spillemiddelsøknader 2011

Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 

Protokoll
PS 094/10 1721/18/593 - Sandheim Terrasse AS - Påbygg/tilbygg - Tangevegen 5-7

Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Vedlegg 5 

Protokoll
PS 095/10 Universell utforming -  rapport fra ressurskommunesatsingen, Verdal kommune2010 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 096/10 Andre saker Protokoll


 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 14.12.2010
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Nei
Knut Tveita DNA Medlem Nei
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja
Anne Segtnan SP Medlem Nei
Modulf Slapgård SV Medlem Ja
Knut Fortun FRP Medlem Nei
Britt Tove Klevmo H Medlem Ja
Anne-Eli Kjesbu DNA Medlem Ja
Kjetil Aarstad DNA Varamedlem Ja
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja
Karl Bernhard Hoel SP Varamedlem Ja

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.
 
 


 

PS 090/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 14.12.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra plan- og utviklingskomitéens møte 16. november godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:   
Protokoll fra plan- og utviklingskomitéens møte 16. november godkjennes. 
 
 
 
 
PS 091/10 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 14.12.2010

BEHANDLING:
Innledningsvis kommenterte rådmannen at det ikke gikk fram av referater nr. 2, 10 og 21 hvilke vedtak som var fattet, men at alle tre hadde vedtak: Godkjent.
Ref. nr 4 ble gjennomgått av Øivind Holand.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:   
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
PS 092/10 Kommunens plan- og styringssystem – orientering
Berit Hakkebo kommer i møtet og orienterer.
    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 14.12.2010

BEHANDLING:
Berit Hakkebo redegjorde for kommunens plan- og styringssystem.
Repr. Karl B. Hoel møtte under behandlinga av saken. Til stede 8 representanter.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.  
  
 
 
 
PS 093/10 Rullering av handlingsprogram i "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013", og prioritering av spillemiddelsøknader 2011
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 14.12.2010

BEHANDLING:
Rådmannen opplyste at det etter utsending av saksdokumentene er kommet ytterligere én søknad fra Kvernmo Motor. Det gjelder snøscooter m.v.. Med bakgrunn i dette fremmet rådmannen følgende tilleggsforslag:
Kvernmo Motor – snøscooter m.v. - føres opp som prioritet 14 under pkt. 6.1 Ordinære anlegg.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak – med tilleggsforslag framsatt i møtet  – enstemmig vedtatt.
  
  
VEDTAK:     
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg – med rådmannens tilleggsforslag – vedtas. 
 
 
 
 
PS 094/10 1721/18/593 - Sandheim Terrasse AS - Påbygg/tilbygg - Tangevegen 5-7     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 14.12.2010 
 
BEHANDLING: 
Administrasjonen opplyste at det i siste ledd i rådmannens forslag til vedtak er henvist til feil §. Korrekt § er 95.2.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak – inkludert endring til § 95.2 i siste ledd - enstemmig vedtatt.
 


VEDTAK:  
Rammetillatelse innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (søknadspliktig tiltak), jfr § 95a (trinnvis behandling).

Rammetillatelsen innvilges under forutsetning av at det søkes dispensasjon med ny nabovarsling vedrørende maksimale gesimshøyder og at slik dispensasjon innvilges, alternativt at maksimal gesimshøyde på mellombygget senkes til 11 meter. Det vises til reguleringsbestemmelsenes pkt 1.1.

Rammetillatelsen gjelder ikke for utvendig trapp på vestre gavlvegg til Tangenvegen 7, det vises til samtale med ansvarlig søker.

Det forutsettes at arbeidene ikke startes før det foreligger igangsettingstillatelse, jfr lovens § 95.2.
 
 
 
 
 

PS 095/10 Universell utforming -  rapport fra ressurskommunesatsingen, Verdal kommune2010     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 14.12.2010 
 
BEHANDLING: 
Kari Gregersen Næss redegjorde.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 


VEDTAK:  
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal kommune tar aktivitetsplanen for kompetanseprogrammet K5 til etterretning. 
 
 
 
 
PS 096/10 Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 14.12.2010 
 
BEHANDLING:
Ingen saker.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 06.10.2011 12:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS