Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 25.01.2011

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 25.01.2011
Tid            : 09:00 - 11:45  
Til stede   : 9 representanter  

Før behandling av sakene ble det orientert om:

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 001/11 Godkjenning av møteprotokoll

 14.12.2010 

Protokoll
PS 002|/11 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 003/11 Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2011

Saksframlegg

Protokoll
PS 004/11 Søknad om VA-anlegg og strømkabler - 1721/240/10  Kvernmo Motor BA - klage på vedtak

Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 

Protokoll
PS 005/11 Søknad om bygging av veg til hytte - 1721/200/1/45 - tomt nr 43 -  Værdalsbruket Saksframlegg Protokoll
PS 006/11 Andre saker   Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 25.01.2011
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Nei  
Knut Tveita DNA Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Modulf Slapgård SV Medlem Nei  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Britt Tove Klevmo H Medlem Ja  
Anne-Eli Kjesbu DNA Medlem Nei  
Kjetil Aarstad DNA Varamedlem Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Anne-Eli Kjesbu
Karl Bernhard Hoel SP Varamedlem Ja Knut Henrik Tveita
Kersti Hasund SV Varamedlem Ja Møtte for Modulf Slapgård

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

 

PS 001/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 25.01.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra PUK sitt møte 14.12.10 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt
 
 
VEDTAK:    
Protokoll fra PUK sitt møte 14.12.10 godkjennes.
 
 
 
 
 
PS 002/11 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 25.01.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:   
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 003/11 Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2011    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 25.01.2011

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak med følgende resultat:

 • Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2: Vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot forslaget.
 • Pkt. 3: Enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:   
Verdal kommune søker om tilskudd til følgende prioriterte trafikksikkerhetstiltak:

 1. Garnesmarka, gang-/sykkelveg,    tilskudd kr.   73.500
 2. Tangenvegen, Ørmelen – gangfelt med fartsdemping, tilskudd kr.   21.000
 3. Fv. 167, Verdalsøra skoler – Holte, vegbelysning,  tilskudd kr. 303.600

 
  
 
 
PS 004/11 Søknad om VA-anlegg og strømkabler - 1721/240/10  Kvernmo Motor BA - klage på vedtak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 25.01.2011

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
  
VEDTAK:     
Plan- og utviklingskomiteen har vurdert klagen, men finner ikke grunner som skulle tilsi at vedtak datert 02.11.2010 med tillatelse til tiltak bør oppheves eller endres.

Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som klageinstans.
 
 
 
 
 
PS 005/11 Søknad om bygging av veg til hytte - 1721/200/1/45 - tomt nr 43 -  Værdalsbruket     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 25.01.2011 
 
BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplanen for Nord-Vera og Storlunet for oppføring av adkomstveg frem til hytte på eiendommen gnr.200 bnr.1 fnr.45.

Fullstendig byggesøknad må godkjennes av plan- og byggesakssjefen før igangsetting.
 
 
 

 
 
PS 006/11 Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 25.01.2011 
 
BEHANDLING:
Lederen: Spesielle ønsker for vårhalvåret 2011?

 

Forslag:

 • Sentrumsplanen – orientering.
 • Verdal 2012 – Ørin industriområde – orientering.
 • Besøk ved kalkfabrikken.
 • Besøke meieriet – når ferdig utbygd.
 • Befaring ved nyskolen.
 • Det nye Ramsarsenteret – orientering fra styret.
 • Befaring ved Motorsportanlegget i Inndalen kombinert med befaring på hytteområdene i Sandvika-området.

Repr. Knut Fortun: Siste hytteutbygging i Sandvika.
Det bes om en orientering i neste møte om hvilke tillatelser og lignende som er gitt.

 

Rådmannen:
Regnskapet for 2010 pr. 25.01.11.
Ser ut som et samlet positivt driftsresultat for 2010. Virksomhetsområdene i tilnærmet balanse. Besparelser/merinntekter knyttet til momskompensasjon, integreringstilskudd flyktninger, skatteinntekter, rammetilskudd samt premieavvik pensjon.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 16.02.2021 09:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS