Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 22.02.2011

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 22.02.2011
Tid            : 09:00-12:00
Til stede   : 8 representanter. Representantene Anne-Eli Kjesbu og Kjetil Aarstad ble innvilget permisjon etter at sakene var behandlet, og deltok således ikke på orienteringen om Kompetanseprogrammet innen Universell Utforming.

Kari Gregersen Næss orienterte først om Universell Utforming generelt – og så om Kompetanseprogrammet spesielt. Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Det vises til:  http://uukurs.be.no/

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 007/11 Godkjenning av møteprotokoll

 25.01.2011 

Protokoll
PS 008|/11 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 009/11 Ny jernbaneundergang i Verdal sentrum - status for prosjektet pr. februar 2011. 
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, kommer i møtet og orienterer.

 

Protokoll
PS 010/11 Nyskapings- og utviklingsprosjektet Verdal 2012 – orientering.
Prosjektleder Øystein Kvistad kommer i møtet og orienterer.

 

Protokoll
PS 011/11 Kommunedelplan Tromsdalen – Planprogram Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 012/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje - 1721/18/1384 Brygga Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Protokoll
PS 013/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for ombygging av driftsbygning til leiligheter - 1721/25/5 Stiklestad Alle 173 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Protokoll
PS 014/11 Andre saker   Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 22.02.2011
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Ja  
Knut Tveita DNA Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Modulf Slapgård SV Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Nei  
Britt Tove Klevmo H Medlem Ja  
Anne-Eli Kjesbu DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Varamedlem Ja Knut Tveita

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

 


 

PS 007/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 25.01.11 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 25.01.11 godkjennes.
 
 
 
 
 
PS 008/11 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatene tas til orientering.
   
 
 
 
 
 
PS 009/11 Ny jernbaneundergang i Verdal sentrum - status for prosjektet pr. februar 2011. Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, kommer i møtet og orienterer.
    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011

BEHANDLING:
Saken kom opp etter spørsmål fra representanten Britt Tove Klevmo.
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, orienterte og svarte på spørsmål.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.
   
  
 
 
 
 
PS 010/11 Nyskapings- og utviklingsprosjektet Verdal 2012 – orientering. Prosjektleder Øystein Kvistad kommer i møtet og orienterer.
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011

BEHANDLING:
Prosjektleder Øystein Kvistad orienterte om Verdal 2012. Presentasjon PDF

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.
     
 
 
 
 
 
PS 011/11 Kommunedelplan Tromsdalen – Planprogram     Til toppen av siden

 

  

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011 
 

BEHANDLING: 
PBOM v/Tomas Møller redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Planprogram for kommunedelplan Tromsdal vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 4-1.

 
 
 
 

 
 
PS 012/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje - 1721/18/1384 Brygga
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011 
 
BEHANDLING: 
SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende alternative forslag:
Dispensasjon fra reguleringsplanen Brygga 15 samt fra plan- og bygningslovens § 12-4 innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.
Det begrunnes med at ingen av høringsinstansene har gått i mot søknaden, og at tiltaket ikke medfører mindre oppstillingsplasser for bil, og de holder seg innenfor kravet for antall oppstillingsplasser i sentrum

Ved alternativ mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra SP ble rådmannens forslag vedtatt med 5 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for SP sitt forslag.

VEDTAK:
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen ”Brygga 15”, samt fra plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) innvilges ikke, jfr plan- og bygningslovens § 19 (dispensasjon). Som begrunnelse vises det til vurdering av dispensasjon med konklusjon.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28 (vedtak som kan påklages), Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans.

 

 
 

PS 013/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for ombygging av driftsbygning til leiligheter - 1721/25/5 Stiklestad Alle 173
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011 

BEHANDLING: 
PBOM v/Åge Isaksen redegjorde for saken.

AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Alleen samt fra plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) innvilges.

En dispensasjon vil gi en klart mer hensiktsmessig bruk av bygget, og opprettholder intensjonen i kommuneplanen i det aktuelle området.

Etter en vurdering gir dette klare fordeler for dispensasjon som er større enn ulempene.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og AP sitt alternative forslag ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Alleen samt fra plan- og bygningslovens § 12-4 (rettsvirkninger av reguleringsplan) innvilges.

En dispensasjon vil gi en klart mer hensiktsmessig bru av bygget, og opprettholder intensjonen i kommuneplanen i det aktuelle området.

Etter en vurdering gir dette klare fordeler for dispensasjon som er større enn ulempene.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

 

 
 
 

 
 

PS 014/11 Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.02.2011 
 
BEHANDLING:

  • Planforslag gang-/sykkelveg Holte-Minsås-Lein.
    Åge Isaksen redegjorde.
  • Skoleutbygginga Verdalsøra - reguleringsplan for uteområdet.
    Åge Isaksen redegjorde.




Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 09.11.2020 09:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS