Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 22.03.2011

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 22.03.2011
Tid            : 09:00 - 14:10
Til stede   : 8 representanter 

Komiteen på befaring på skoleutbygginga, Verdalsøra

Etter at møtet var satt var det befaring m/orientering på skoleutbygginga  på Verdalsøra.

Fagsjef  PBOM, Åge Isaksen, orienterte om:

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 015/11 Godkjenning av møteprotokoll

 22.02.2011 

Protokoll
PS 016/11 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 017/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67

Saksframlegg

Protokoll
PS 018/11 Reguleringsplan for gang-/sykkelveg langs fv 167/166  Holte - Lein

Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 

Protokoll
PS 019/11 Ørin nord - utvidelse naturreservat Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 020/11 Forslag til politisk organisering fra valgperioden 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 021/11 Andre saker   Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 22.03.2011
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Ja  
Knut Tveita DNA Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Modulf Slapgård SV Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Britt Tove Klevmo H Medlem Ja  
Anne-Eli Kjesbu DNA Medlem Nei  
Kjetil Aarstad DNA Varamedlem Ja Møtte for Anne-Eli Kjesbu
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Ove Morten Haugan

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

 

PS 015/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.03.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 22. februar 2011 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 22. februar 2011 godkjennes.
 
 
 
 
PS 016/11 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.03.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Referatene tas til orientering.   
 
 
 
 
 
PS 017/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67
    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.03.2011

BEHANDLING:
FRP v/Knut Fortun fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Ved votering fikk forslaget 1 stemme. 7 stemte mot.

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende alternative forslag til prikkpunkt (vilkår) i rådmannens forslag til vedtak:

 • Samlet bruksareal kan ikke overstige 70 m2 bruksareal pr. hytteenhet, dvs. 140 m2 bruksareal totalt.

Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak – med unntak av forslag til prikkpunkt (vilkår). Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert alternativt mellom rådmannens forslag til prikkpunkt (vilkår) og forslaget fra SP. SP sitt forslag fikk 7 stemmer. 1 stemte for rådmannens forslag.
 
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Storholmen hyttefelt pkt.2.1 for oppføring av nytt punktfeste på følgende vilkår:

 • Samlet bruksareal kan ikke overstige 70m2 bruksareal pr. hytteenhet, dvs. 140m2 bruksareal totalt.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.
   
  
 
 
 
PS 018/11 Reguleringsplan for gang-/sykkelveg langs fv 167/166  Holte - Lein     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.03.2011

BEHANDLING:
SP v/Anne Segtnan fremmet følgende tilleggsforslag:
Verdal kommune anmoder om at det blir brukt LED-lys i gatebelysningen.

 

Votering:
Det ble først votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra SP. Enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for fv. 167/166, gang-/sykkelveg Holte-Minsås-Lein, alt 2 rev. 07.10.10 og alt 1 og 2, del 1, rev 03.03.11.

 

Verdal kommune anmoder om at det blir brukt LED-lys i gatebelysningen.
     
 
 
 
 
PS 019/11 Ørin nord - utvidelse naturreservat     Til toppen av siden

 

  

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.03.2011 

BEHANDLING: 
Fagsjef PBOM, Åge Isaksen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Kommunen stiller seg positiv til en prosess med å fastlegge grenser for naturreservatet på Ørin nord. 
 
  
 
 
PS 020/11 Forslag til politisk organisering fra valgperioden 2011     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.03.2011 
 
BEHANDLING: 
AP v/Berit Nessø fremmet følgende alternative forslag til alternativ 2 i pkt. 2 i arbeidsgruppens innstilling:
Alternativ 2: Formannskapet består av 9 representanter og har samme portefølje som i inneværende periode.

PUK fremmet følgende alternative forslag til pkt. 3 i arbeidsgruppens innstilling:
Plan- og utviklingskomiteen opprettholdes med 9 representanter.

FRP v/Knut Fortun og SV v/Modulv Slapgård fremmet følgende felles alternative forslag til pkt. 4 i arbeidsgruppens innstilling:
Driftskomiteen opprettholdes med 9 medlemmer.
Administrasjonen arbeider med å videreutvikle komiteens arbeidsform.
Teknisk drift legges til plan- og utviklingskomiteen.
Nytt navn:….

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Arbeidsgruppens innstilling pkt.1: Enstemmig vedtatt.
 • Arbeidsgruppens innstilling pkt. 2:

Det ble først votert over alternativ 2. Forslaget ble avvist.

Det ble så votert alternativt mellom alternativ 1 i innstillinga og forslaget fra AP v/Berit Nessø:
Forslaget fra AP v/Berit Nessø ble enstemmig vedtatt.

Arbeidsgruppens innstilling pkt. 3:
Det ble først votert over alternativ 2. Forslaget ble avvist.

Det ble så votert alternativt mellom alternativ 1 i innstillinga  og plan- og utviklingskomiteens alternativ. Plan- og utviklingskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Arbeidsgruppens innstilling pkt. 4:
Det ble først votert over innstillingens alternativ 2.  Forslaget falt mot 2 stemmer.

Det ble så votert alternativt mellom fellesforslaget fra FRP v/Knut Fortun og SV v/Modulf Slapård og arbeidsgruppens innstilling til alternativ 1. Fellesforslaget fra FRP og SV ble vedtatt med 6 stemmer. 2 stemte for arbeidsgruppens innstilling.

Arbeidsgruppens innstilling pkt. 5:
Enstemmig vedtatt.

Arbeidsgruppens innstilling pkt. 6:
Vedtatt med 7 stemmer. 1 stemte mot.
 
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret består av 35 representanter
 2. Formannskapet består av 9 representanter og har samme portefølje som i inneværende periode.
 3. Plan- og utviklingskomiteen opprettholdes med 9 representanter.
 4. Driftskomiteen opprettholdes med 9 medlemmer.
  Administrasjonen arbeider med å videreutvikle komiteens arbeidsform.
  Teknisk drift legges til plan- og utviklingskomiteen.
  Nytt navn:….
 5. Utmarksnemndas plassering i den kommunale forvaltningen avklares når situasjonen for ISK er endelig besluttet.
 6. Gjeldene delegasjonsreglement videreføres og tas opp til ny vurdering av det nye kommunestyret innen 1/7 2012.

  
 
 
PS 021/11 Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 22.03.2011 
 
BEHANDLING:
Åge Isaksen svarte på spørsmål fra Knut Fortun i møtet 25. januar  2011 om hytter i Sandvika.

FRP v/Knut Fortun:

 • Mer industriareal. Helhetlig plan sjø/land.
  Rådmannen svarte.
 • Djupvasskai. Helhetlig plan for Havfru-området - inkl. småbåthavn.
  Rådmannen svarte.
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.12.2020 11:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS