Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 12.04.2011

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 12.04.2011
Tid            : 09:00 - 11:40
Til stede   : 9 representanter 

Etter at møte var satt var det orientering m/befaring ved Norfrakalk AS på Ørin og ved Havfruparken.

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 022/11 Godkjenning av møteprotokoll

 22.03.2011 

Protokoll
PS 023/11 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 024/11 Fylkesvegplan 2010 - 2013

Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2  

Protokoll
PS 025/11 Kjørerute for kalktransport fra Tromsdalen

Saksframlegg
Vedlegg 1 

Protokoll
PS 026/11 Søknad om bygging av hytteveg - 1721/225/5/28 Tomt nr 18 Lemyra - Steinar Røkke Saksframlegg Protokoll
PS 027/11 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Protokoll
PS 028/11 Andre saker   Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 12.04.2011
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Ja  
Knut Tveita DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Modulf Slapgård SV Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Britt Tove Klevmo H Medlem Ja  
Anne-Eli Kjesbu DNA Medlem Ja  
         
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

 

PS 022/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 12.04.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 22. mars 2011 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 22. mars 2011 godkjennes.
  
 
 
 
PS 023/11 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 12.04.2011

BEHANDLING:
Referat nr. 25 ble referert.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
PS 024/11 Fylkesvegplan 2010 - 2013    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 12.04.2011

BEHANDLING:
Fagsjef Åge Isaksen, PBOM, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING: .

 1. Verdal kommune vurderer det som nødvendig at fv. 757 på strekningen Stiklestad – Vuku, samt fv. 758 Vuku – Stene får funksjonsklasse B, og at fv. 160 på strekningen Volden – Vera får funksjonsklasse C.
 2. Verdal kommune forutsetter at drifts-/vedlikeholdsansvar for vegbelysning langs samtlige fylkesveger ivaretas av Fylkeskommunen som vegeier.
 3. Verdal kommune gir sin tilslutning til de øvrige aktuelle tilpasninger som følge av forvaltningsreformen.

 
  
 
PS 025/11 Kjørerute for kalktransport fra Tromsdalen     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 12.04.2011

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
E-post av 8. april 2011 fra Håkon Mork, Verdalskalk til Åge Isaksen.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Verdal kommune anbefaler at det tillates kjøring med 70 tonn totalvekt på fv. 72 om Kjæran.     
 
 
 
 
 
PS 026/11 Søknad om bygging av hytteveg - 1721/225/5/28 Tomt nr 18 Lemyra - Steinar Røkke     Til toppen av siden

 

  

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 12.04.2011 

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 -1 gis det dispensasjon fra kommuneplanen for Verdal kommune for bygging av hytteveg til hytte nr. 18 i Lemyra hyttefelt som omsøkt.
Bakgrunn for dispensasjonen er gitt i dette saksfremlegget.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 -1 (tillatelse til tiltak) og vedtatte delegasjonsbestemmelser godkjennes søknad om rammetillatelse for bygging av hytteveg på følgende forutsetninger:

Det må innsendes egen søknad om igangsettingstillatelse til kommunen for godkjenning. Tiltaket må ikke igangsettes før tillatelse er gitt.
 
  
 
 
 
PS 027/11 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 12.04.2011 
 
BEHANDLING: 
SV v/Modulv Slapgård fremmet følgende utsettelsesforslag:
Avventer med dispensasjon fra kommunedelplanen for Tromsdalen til revisjonen av denne planen er fullført.

Ved votering ble forslaget forkastet. 1 stemme ble avgitt for forslaget, 8 stemte mot.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot forslaget.
 
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 (Dispensasjon) gis det dispensasjon fra kommunedelplanen for Tromsdal til omlegging av veg og endring av plassering av støy- og sikkerhetsvoll ved skytebanene i Tromsdal. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjon er gitt i saksframlegget.

Vedtaket kan påklages jfr Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.
 
 
 
 
PS 02
8/11 Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 12.04.2011 
 
BEHANDLING:

 • Repr. Marit Voll Skrove:
  Bomveger. Hvem har rett til å sette opp bommer m.m.?
  Svar fra administrasjonen: Sak på dette kommer i neste møte i PUK.
 • Repr. Knut Fortun:
  Huset på Tinden – ved den gamle Statoilstasjonen.
  Hva er status på saken?
  Svar fra administrasjonen: Svar/orientering kommer i neste møte i PUK.
 • Repr. Modulf Slapgård:
  Hva er totalkostnadene på den nye undergangen?
  Svar fra administrasjonen: Tallene (totaloppsett) kommer i neste møte i PUK.
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.12.2020 11:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS