Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 07.06.2011

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 07.06.2011
Tid            : 09:00 - 11:00
Til stede   : 9 representanter

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word  

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 035/11 Godkjenning av møteprotokoll

 24.05.2011 

Protokoll
PS 036/11 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 037/11 Reguleringsplan gang-/sykkelveg langs fv 167/166  Holte - Lein, klage

Saksframlegg
Vedlegg 1 

Protokoll
PS 038/11 Reguleringsplan for Vuku - Coop Inn-Trøndelag

Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Vedlegg 5
 
Vedlegg 6 
Vedlegg 7 
Vedlegg 8
   

Protokoll
PS 039/11 Reguleringsplan Magnus den Godes veg - fastsetting av planprogram Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 040/11 Detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole
Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4
Protokoll
PS 041/11 Verdal kommune - Forprosjekt varme Saksframlegg
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 042/11 Reguleringsplan Forbregd/Lein del III - Funn av fornminner Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2
Protokoll
PS 043/11 Andre saker
Orientering om status for skate-park i Verdal sentrum v/Øivind Holand.
  Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 07.06.2011
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Ja  
Knut Tveita DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei  
Anne Segtnan SP Medlem Nei  
Modulf Slapgård SV Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Britt Tove Klevmo H Medlem Ja  
Anne-Eli Kjesbu DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Varamedlem Ja Møtte for Anne Segtnan
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Ove Morten Haugan

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

 

PS 035/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 07.06.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 24. mai 2011 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 24. mai 2011 godkjennes.  
 
 
 
 
PS 036/11 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 07.06.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 037/11 Reguleringsplan gang-/sykkelveg langs fv 167/166  Holte - Lein, klage     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 07.06.2011

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:   
Klage fra Lars Reitan og Bjørg Skille dat. 28.04.2011, på kommunestyrets vedtak i sak nr. 27/11 om reguleringsplan for gang-/sykkelveg langs fv. 167/166, Holte – Lein, tas ikke til følge.
Saken oversendes fylkesmannen for behandling.
 
 
 
 
PS 038/11 Reguleringsplan for Vuku - Coop Inn-Trøndelag      Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 07.06.2011

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Reguleringsplan for Vuku – COOP Inn-Trøndelag legges ut til offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10
 
 
 
 
 
PS 039/11 Reguleringsplan Magnus den Godes veg - fastsetting av planprogram     Til toppen av siden

 

  

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 07.06.2011 

BEHANDLING: 
SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber om at mulighet for fremtidig direkte tilknytning til Fylkesveg 757 for området utredes.

Votering:
Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SP v/Marit Voll Skrove. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.
Til slutt ble det votert samlet over tilleggsforslaget og rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.
   
 
INNSTILLING: 
Forslag til planprogram for reguleringsplan Magnus den Godes veg fastsettes i medhold av Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.
Kommunestyret ber om at mulighet for fremtidig direkte tilknytning til Fylkesveg 757 for området utredes.
 
 
 
 
 
PS 04
0/11 Detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 07.06.2011 

BEHANDLING: 
Lagt fram i møtet:
Notat fra PBOM v/fagsjef Åge Isaken datert 06.06.11.
Referat fra møte 31.05.11 i Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg (KTU).

Plan- og utviklingskomiteen fremmet følgende forslag til innstilling:
Parkeringsplass P1 forskyves mot Ringveg nord så langt det er mulig for å opprettholde frisikt på 10 x 85 meter i avkjørsel, samt gi plass for en vegetasjonssone mellom frisiktsonen og parkeringsplassen på 5,0 m.
Snuplass for foreldrekjøring flyttes tilsvarende som en sammenhengende enhet med P1. Støyskjerm/-voll mot Ringveg nord kan her sløyfes.

Reguleringsplan for Verdalsøra barne- og ungdomsskole, datert 25.10.2010, med kart revidert 07.06.11 og bestemmelser sist rev. 10.05.2011, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Skråningen i sydøst, innenfor planens område N1, bør tas med i endelig utomhusplan.

Votering:
Det ble først votert over første avsnitt i forslaget. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over de to siste avsnittene. Enstemmig vedtatt.
Til slutt ble det votert samlet over hele forslaget. Enstemmig vedtatt.
   
 
INNSTILLING: 
Parkeringsplass P1 forskyves mot Ringveg nord så langt det er mulig for å opprettholde frisikt på 10 x 85 meter i avkjørsel, samt gi plass for en vegetasjonssone mellom frisiktsonen og parkeringsplassen på 5,0 m.
Snuplass for foreldrekjøring flyttes tilsvarende som en sammenhengende enhet med P1. Støyskjerm/-voll mot Ringveg nord kan her sløyfes.

Reguleringsplan for Verdalsøra barne- og ungdomsskole, datert 25.10.2010, med kart revidert 07.06.11 og bestemmelser sist rev. 10.05.2011, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Skråningen i sydøst, innenfor planens område N1, bør tas med i endelig utomhusplan.
 
 
  
 
PS 041/11 Verdal kommune - Forprosjekt varme      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 07.06.2011 

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, gikk i korte trekk gjennom sluttrapporten.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK: 

  1. Delrapport” Verdal kommune, Forprosjekt varme”, datert 04.04.2011 tas til etterretning.
  2. For oppfølging av tiltak innenfor varmeplanen foreslår Plan og utviklingskomiteen at det oppføres 1,0 mill.kr. årlig i neste 4-årsperode ved revisjon av kommunens økonomiplan.

  
 
 
 
PS 042/11 Reguleringsplan Forbregd/Lein del III - Funn av fornminner      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 07.06.2011 

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 
 
  
 
 
PS 043/11 Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 07.06.2011 
 
BEHANDLING:

  • SkatePark i Verdal sentrum.
    Enhetsleder PBOM, Øivind Holand, redegjorde for saken.
  • Leder Marit Voll Skrove redegjorde for: saken.
    Kroken 2. Midlertidig plassering av hus.
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 09.04.2021 08:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS