Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Si din mening - høringer

  

Aktuelt for innspill nå:

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning, detaljregulering for Stiklestad skole og Melding om utleggelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn

19.04.2021 
Ny samfunnsdel til kommuneplanen - åpent for innspill

25.04.2021 
Høring av gatenavn nyregulert gate - Bjarne Slapgards gate

20.05.2021
Høringer som er lagt ut av Statsforvalteren i Trøndelag (tidligere Fylkesmannen)
(her er det saker fra hele Trøndelag, også av og til noen som berører Verdal direkte)

se hver sak

 

Til toppen av siden 

 
Avsluttede høringer: 

 

Offentlig ettersyn - Hello industri- og deponiområde

10.04.2021
Revisjon av kommuneplanens arealdel

09.04.2021
Detaljregulering Nordgata 14, 16 og 18, og Detaljregulering Einervegen 1-7, planvedtak

09.04.2021
Varsel om oppstart av planarbeid Gamle Ferjeveg 9-11

02.03.2021
Utbyggingsavtale for Kvislaparken (boligområde sør på Reinsholm) til offentlig ettersyn

19.02.2021
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Transportbånd Tromsdalen-Ørin, del 1 Rindsem-Ørin

13.02.2021
Detaljregulering Einervegen 7 og Detaljregulering Brauta øst

12.01.2021
Oppstart av klagesak 2020/373 - opprinnelig navnesak 2006/13 - Søråkran - Søråkkan - Søraker i Verdal kommune

01.01.2021
Høring - forslag til Planstrategi Verdal kommune 2021-2024

18.12.2020
Formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - offentlig ettersyn

14.12.2020
Forslag til kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune

11.12.2020
Foreslå kandidater til Bolystprisen 2020

25.11.2020
NVE - sikringstiltak mot flom i Vuku

15.11.2020
Nominer kandidater til Kulturpris og utviklingsstipend for ungdom

31.10.2020
Høring - ny lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall

15.10.2020

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 – Tverrstilt parkering i Nordgata

15.08.2020

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Nordgata 14, 16 og 18

15.08.2020

Varsel om oppstart av områderegulering for Fagerli og Hallemsåsen i Verdal kommune

01.08.2020

Planvedtak -Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi 
 

19.07.2020

Offentlig ettersyn - Boligplan Verdal kommune 2020-2023

27.06.2020

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Nordgata 8 og 10 
 

27.06.2020

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Kassefabrikkvegen 4 Verdal

21.04.2020

Vedtak i navnesak Kokksteinen og Kråksjøfløytan

15.03.2020

Melding om planvedtak Stormoen hyttefelt

08.03.2020

Varsel om oppstart og planprogram Ørin Sør II

Mottatte uttalelser til varsel om oppstart:
- Anonym, 08.03.2020
-  Statens Vegvesen, 02.03.2019
- Trøndelag fylkeskommune, 02.03.2020
- Fylkesmannen i Trøndelag, 28.02.2020
- Trafikksikkerhetsutvalget, 20.02.2020
- Verdal Idrettsråd, 24.01.2020
- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 17.01.2020

 

06.03.2020

Plan til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Bredingsberg 10 - trinn 2

29.02.2020

Høring - vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 2020-2024

28.02.2020

Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi 

Mottatte høringsuttalelser :
- Nils Georg Leirset m.fl., 20.02.2020 (uttalelse med følgebrev og vedlegg)
- Nils Georg Leirset m.fl., 20.02.2020 (kun signert uttalelse)
- Franzefoss Minerals AS, 20.02.2020
- Gerd Leirset, 20.02.2020
- Direktoratet for mineralforvaltning, 20.02.2020
- Verdal fjellstyre, 19.02.2020
- Vuku landbrukslag og Verdal bondelag, 19.02.2020
- Trøndelag fylkeskommune, 18.02.2020
- Gaasken Lante (Reindrifta), 06.02.2020
- Rådet for likestilling av funksjonshemmede, 17.01.2020
- Riksantikvaren, 09.01.2020
- Ståle Rotmo Innhaug, 06.01.2020
- ( Nils Georg Leirset, 03.01.2020
     - Vedlegg 1     - trukket tilbake og erstattet med
     - Vedlegg 2       uttalelse datert 20.02.2020 lenger opp 
     - Vedlegg 3 )
- Statskog, 03.01.2020
- Naturvernforbundet i Verdal, 03.01.2020
   - Vedlegg 1
   - Vedlegg 2
   - Vedlegg 3
- Statens Vegvesen, 19.12.2019
- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 13.12.2019
- Fylkesmannen i Trøndelag, 10.12.2019
- Sametinget, 08.11.2019 

20.02.2020 
Melding om planvedtak - Detaljregulering for næringsareal Bredingsberg 
 
08.02.2020
 
Høring - Ny politivedtekt for Verdal kommune
 
 
03.02.2020
 
Melding om planvedtak - Detaljregulering Nye Vinne og Ness skole - del av 5038/282/66 m.fl.
 
25.11.2019
 
Endring av reguleringsplan for Storholmen Hyttefelt - begrenset høring
 
20.11.2019
 
Detaljregulering for Næringsareal Bredingsberg- Vuku - del av 139/10 - offentlig ettersyn
 
02.11.2019
 
Detaljregulering for Nordvera - del av 200/1 - offentlig ettersyn
 
12.10.2019
Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13
 
10.08.2019
 
Revisjon kommuneplan - varsel om planoppstart og høring av planprogram
 
06.07.2019
 
Detaljregulering Nye Vinne og Ness skole – del av 5038/282/66 m.fl.
 
06.07.2019
 
Høring av utredning lokalisering for ny Stiklestad og Leksdal skole
 
01.05.2019
 
Kommunedelplan E6 Åsen - Mære - høring og offentlig ettersyn
 
15.04.2019
 
Oppstart av navnesak - adressering av Skrovesvollen og Skavhaug(g)vollen
 
01.04.2019
 
Detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gate 9
 
30.03.2019
 
Varsel om oppstart planarbeid, Hubroberget, deler av gnr./bnr. 37/32, 37/33, og 38/24
 
13.03.2019
 
Detaljregulering Stiklestad Alle 2-8
 
09.03.2019
 
Forslag til lokal forskrift om forvaltning av bever i Verdal kommune
 
27.02.2019
 
Varsel om oppstart planarbeid, Nye Vinne og Ness skole, gbnr. 282/66 m.fl.
 
25.02.2019
 
Varsel om oppstart planarbeid, Nyvegbakken, del av 19/787 m.fl.
 
18.02.2019
 
Varsel om oppstart planarbeid, Einervegen 1-7 (gnr. 18, bnr. 671, 676, 678)
 
08.02.2019
 
Detaljregulering Finnvola sør
 
02.02.2019
 
Utbyggingsavtale Nestvoldjordet
 
26.01.2019
 
Planforslag detaljregulering Kvislaparken
 
19.01.2019
 
Forskrift for nedgravde oljetanker
 
02.11.2018
 
Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Detaljregulering Trones gård
 
28.10.2018
 
Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Detaljregulering Magnus den godes veg 2
 
06.10.2018
 
Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - veg og parkering
 
10.08.2018
 
Forslag til lokal forskrift om utvidet båndtvang i Verdal kommune
 
31.07.2018
 
Planforslag til offentlig ettersyn - Detaljregulering Brygga II
 
 
18.05.2018
 
Høring av søknad om mudring og dumping ved Verdal Havn i Verdal kommune
 
 
09.04.2018
  
Midlertidig forskrift for kommunalt snøscooternett - ny høring og offentlig ettersyn

Innkomne høringssvar:

  

 24.01.2018
 
Plan til offentlig ettersyn - detaljregulering Sagstuvegen 18
 
 
 29.11.2017
 
Forskrift for kommunalt snøscooternett 

Innkomne høringssvar:

 1. Høringsuttalelse fra Bjørnar Håpnes
 2. Høringsuttalelse fra Finnvola Midtre hytteeierforening ved Harald Aasenhus
 3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 4. Høringsuttalelse fra Østerinnsvollen hytteforening ved Odd Musum
 5. Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag Turistforening
 6. Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Verdal ved Grethe Dyrstad
 7. Høringsuttalelse fra Finnvola Øst hytteeierforening ved Magnhild Skrove Nordal
 8. Høringsuttalelse fra Inns Hytteeierforening
 9. Høringsuttalelse fra Finnvola Midtre hytteeierforening ved Harald Aasenhus
 10. Høringsuttalelse fra Sametinget
 11. Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, avdeling for kultur og egional utvikling
 12. Høringsuttalelse fra Sissel Beate Olsen (Storlunet Hytteforening)
 13. Høringsuttalelse fra Feren Reinbeitedistrikt ved advokatfirmaet Brønner & Co DA
 14. Høringsuttalelse fra Statskog
 15. Høringsuttalelse fra Tollregionen Midt-Norge

 

 21.08.2017
Plan til offentlig ettersyn - detaljregulering M. B. Landstadsgate 1
 
 
 21.08.2017
 
Plan til offentlig ettersyn - detaljregulering Vuku barnehage
 
 
 20.07.2017
 
Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn - Solhaug
 
 
 03.07.2017
 
Revidert kommunedelplan næring 2017-2020 for Verdal kommune og Levanger kommune
 
05.05.2017
 

Lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Verdal og Levanger

- forslag til lokal forskrift Verdal
- forslag til lokal forskrift Levanger 
- søknad om dispensasjon for overflatespredning


30.04.2017
Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune
 

Spørsmål og svar til selve høringsnotatet legges ut fortløpende her  

Innkomne høringssvar:

 

26.04.2017
Bredbåndsutbygging i Verdal kommune - høring
 
20.04.2017
 
Høring - Forslag til lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune
 
03.04.2017
Samkommunestyret i Innherred samkommune vedtok i møte 09.02.2017, sak 6/17, i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1, å legge forslag til Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal ut på høring
 
15.03.2017
Friskluftslivshøring
  
15.02.2017
Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Nestvoldjordet
  
02.11.2016
 
Varsel om oppstart detaljregulering - området Gamle Kongeveg 40
  
17.07.2016
Melding om oppstart - snøscooterløyper

Innkomne uttalelser:

 

17.07.2016
Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Sandvika hytteområde
 
02.07.2016
 
Detaljregulering Trones gård
 
26.05.2016
 
Kommunedelplan Verdal by 2016-2030

Innkomne uttalelser:

 

09.04.2016
 
Detaljregulering Tangentunet boligområde
 
02.04.2016
 
Reguleringsplaner til offentlig ettersyn - Kroken og Vektargata 3 og 5
 
12.12.2015
 
Trafikksikkerhetsplan for Verdal kommune 2016 – 2020

Innkomne uttalelser:

 

15.06.2015
Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny lokal forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune

Innkomne uttalelser:

 

16.03.2015
Kommunedelplan oppvekst 2015 – 2022

Innkomne uttalelser:

 

01.12.2014
Kommunedelplan kultur 2015 – 2030

Innkomne uttalelser:

 

01.12.2014
Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015 – 2030
 
Innkomne uttalelser:

 

01.12.2014
Temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 - 2018

Innkomne uttalelser:

 

28.11.2014
Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030
 
26.11.2014

 

Til toppen av siden 

Publisert: 05.05.2014 09:52 Sist endret: 12.04.2021 09:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS