Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Moderasjonsordninger foreldrebetaling

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. mai 2015
Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. januar 2018 er 2 910 kroner per måned. I 2018 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer fra 1. august 2016   
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. I 2018 er denne inntektsgrensen satt til 450 000 kroner.

Kommunen har ansvaret
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for disse ordningene, endringene i forskriften omfatter både kommunale og private barnehager.
Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Slik søker du
Bruk elektronisk skjema som du finner her.

Foresatte som søker skal ha samme folkeregistrerte adresse som barnet/barna.

Regelverket
Ordningene er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Målet med forskriftsendringene er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.

Beregning av inntekt
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Grunnlaget er summen av "Lønn og tilsvarende ytelser" sammen med "Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinntekter mv." på selvangivelsen.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert. Det må sendes dokumentasjon for søker samt ektefelle, registrert partner eller samboer.

Dokumentasjon som må leveres med søknaden
Selvangivelsen(e) for husholdningen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Det skal leveres dokumentasjon for søker og for ektefelle, samboer eller registrert partner med samme folkeregistrert adresse som søker.
Dersom du ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt, lønnsslipp og hvor lenge arbeidsforholdet varer. Søker er pliktig til å informere kommunen ved endring av inntekt og evt. andre endringer som kan påvirke vedtaket.

Søknadsfrist og vedtak
For å få vedtak gjeldende fra 01.08.2018, må det søkes innen 01.06.2018. Søknader som sendes inn etter denne fristen vil bli behandlet fortløpende og vedtak vil gjelde fra den 1. i påfølgende måned. Resten av året er søknadsfristen den 20. i hver måned.

Vedtakene blir sendt søkere, med kopi til styrer i barnehagen.

Foresatte må søke på nytt for hvert barnehageår.
Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er vedlagt. Dokumentasjon er nyeste selvangivelse evt. lønnslipp (bekreftelse på start og lengde på arbeidsforhold må vedlegges). Søknadsdato blir satt til den dagen søknaden er fullstendig.
Vedtakene har ikke tilbakevirkende kraft.

Betaling for kost
Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg til maksprisen.

Søskenmoderasjon
Foreldre med flere barn i barnehage har rett på søskenmoderasjon, 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og 50 prosent for 3. barn eller flere barn. Dette beregnes ut fra prisen du betaler for første barn.

Klageadgang
Foresatte har rett til å klage på vedtaket.

Samme søknadsskjema benyttes til både reduksjon i foreldrebetaling  og gratis kjernetid.

Se mer info her: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Ved spørsmål – ta kontakt med:
Anne Haugskott-Bjugan
Barnehagefaglig rådgiver
Oppvekst

Tlf.: 74 04 82 74

E-post: barnehage.administrasjon@verdal.kommune.no eller aehu@verdal.kommune.no

Publisert: 06.05.2015 12:42 Sist endret: 27.02.2018 13:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS