Gå til innhold Globalmeny Forsiden
orin-snasa-460

Byggesaksgebyrer

Oversikt over gebyrer for byggesaker for 2022.

BeskrivelsePris 2022
1. Tiltak som krever søknad og tillatelse (PBL §20-1)  
1.1 Boliger/fritidsboliger, pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte (bygninger til og med med 4 boenheter. kr. 18.000,- 
pr. selvstendig boenhet bygninger/blokker med 5 eller flere boenheter kr. 13.000,- 

1.2 Andre bygg og tilbygg, for alle kategorier nybygg , samt tilbygg/påbygg/underbygg
og hovedombyggingbetales gebyr etter bygningenes bruksareal:

0 -   30 m2  
31 - 200 m2  
201 - 400 m2  
401 - 600 m2  
   Alt over 600 m2  

  
 
kr. 4.500,-
kr. 130,- pr m2
kr. 110,- pr m2
kr. 100,- pr m2
kr. 85,- pr m2
1.3 Konstruksjoner, anlegg o.l. 
Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendringer næringsbygg (ikke
landbruksbygg), riving av større bygg, byggtekniske installasjoner (separat
søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større
terrenginngrep, veger, parkeringsplasser og andre større tiltak som ikke kan
måles i areal:
 
 
 
 

kr. 15.000,-
1.4 Delingssøknader 
Fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke framgår av
reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:
Fradeling av tomt i område som ikke er omfattet av reguleringsplan/
bebyggelsesplan. Pr tomt:
Fradeling av andre arealer (tilleggsareal, punktfeste og tilsvarende pr. tomt/areal):
 
 
kr. 4.300,-
 
kr. 12.000,-
kr. 3.500,-
1.5 Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer. 
Bruksendring av tiltak til boligformål, ombygging til leiligheter.
60 % av satsene i pkt. 1.1.
 

1.6 Driftsbygninger med bruksareal fra 1.000 m2 

1.000 m2 - 2.000 m2  
Alt over 2.000 m2  

 
 
kr. 38.000,-
kr. 10 pr m2

2. Tiltak som krever søknad og som kan forestås av tiltakshaver (PBL §20-2  

2.1 Driftsbygning, tilsvarende for tilbygg til landbruksbygninger etter §20-1 
For driftsbygninger i landbruket under 1.000 m2

 
kr. 12.000,-

2.2 Andre tiltak 
Andre mindre søknadspliktige tiltak enn nevnt i 2.1, 2.2 og 2.3:
 
kr. 6.000,-
2.3 Midlertidige eller transportable konstruksjoner og anlegg 
Alle kategorier
 
kr. 3.500,-
2.4. For særlige enkle mindre byggearbeider på bebygd eiendom  kr. 1.000,-
2.5. Byggearbeid innenfor enkelt bedrifts område 
For byggverk, konstruksjoner, anlegg og lignende betales halvparten av satsene i
pkt. 2.2 eller 2.3, men:

minimum  
maksimum  

 
 
 
 
 kr. 2.500,-
kr. 9.500,-

3. Dispensasjoner 
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra
plan/lov/forskrift uten høring betales et gebyr på:
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra
plan/lov/forskrift med høring betales et gebyr på:
 
kr. 5.000,-
 
kr. 10.000,-
4. Rammetillatelser 
For rammetillatelser betales 25 % av gebyr i henhold til pkt. 1
 
5. Igangsettingstillatelser 
For igangsettingstillatelser betales 100 % gebyr i henhold til pkt. 1 
Igangsettingstillatelser utover den første. Pr. vedtak:
 
 
kr. 3.100,-
6. Søknad om endring 
Endring av tillatelse til tiltak
 
kr. 4.000,-
7. Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på PBL  
For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og
bygningslovgivningen, herunder tiltak som utføres i strid med ramme og/eller
igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid iht.
timesatser og minimum kr 5.000,-. Dette gebyret kommer i tillegg til behandlings-
gebyr for eventuell etterfølgende søknad om tillatelse. Det forhøyde gebyret skal
dekke kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved behandling av ulovlighets-
saker. Følgende timesatser skal benyttes nå gebyret beregnes etter medgått tid:
For arbeider i marken betales kr 1.300,- pr. time og for kontorarbeid kr 1.000,-
pr. time. For arbeider som krever spesiell faglig kompetanse faktureres arbeidet
etter faktiske utgifter.
 

8. Saksbehandlingsgebyr i henhold til eierseksjonsloven
Seksjonering nybygg
   2-4 seksjoner
   5 eller flere seksjoner
Seksjonering eksisterende bygg/reseksjonering (inkl. befaring)
   2-4 seksjoner
   5 eller flere seksjoner
Sletting/oppheving av seksjonssameie

Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad
vurderes redusert. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen

 

kr. 12.500-
kr. 500 tillegg pr seksjon
 
kr. 17.500,-
kr. 500 tillegg pr seksjon
kr. 6.000,-
 
 

9. Klageadgang 
Kommunens avgjørelse av søknad om redusert gebyr er å anse som et enkeltvedtak
og kan påklages til fylkesmannen etter reglene i forvaltningsloven.
 
10. Avslag 
Ved avslag på søknad etter plan- og bygningslovens §20-1 (tiltak som krever søknad 
og tillatelse) og §20-2 (tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forstås av
tiltakshaver) fastsettes et gebyr på 60% av ordinært saksgebyr. Ved avslag på søknad
etter plan- og bygningsloven kap 19 (dispensasjoner) betales fullt gebyr. Gebyr for
behandling dispensasjonssøknad faktureres uavhengig av avslag eller godkjennelse
 
Publisert: 17.01.2018 11:15 Sist endret: 04.01.2022 13:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS