Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Tiltak der et firma må søke, tiltak med ansvarsrett / personlig anvarsrett, jfr. plan- og bygningslovens §20-1

Du kan ta kontakt på telefon (74 04 82 00) eller epost (servicekontoret@verdal.kommune.no).

Plan- og bygningslovens §20-1.

Noen tiltak er av en slik art at du enten må ha hjelp fra et fagkyndig firma i søknadsprossessen, eller søke om personlig ansvrasrett som selvbygger.

1. Søke om personlig ansvarsrett eller få et firma til å søke for deg
 1. Søke om personlig ansvarsrett som selvbygger:
  Vilkårene for personlig ansvarsrett som selvbygger er for det første at det dreier seg om bolig- eller fritidsbygning.
  Det er videre et vilkår at det gjelder byggverk til selvbyggers eget bruk. Den som søker om ansvarsrett må sannsynliggjøre å inneha tilstrekkelige kvalifikasjoner, enten egen kompetanse/erfaring eller bruk av innleid foretak.
   
  Byggearbeidet må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad (tiltaksklasse 1, se mer informasjon om tiltaksklasser i byggesaksforskriftens tredje del) og gjelder funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Vedkommende må i byggesøknaden sannsynliggjøre at arbeidene vil bli utført i samsvar med plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift (TEK 17) og gjeldene planer for eiendommen. For å sannsynliggjøre dette, kan det for fagområder som vedkommende selv ikke behersker, vises til at disse settes bort til andre, for eksempel et foretak.
   
  Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger.
   
  Erklæring for selvbygger
 2. Finne et frma som kan søke for deg:
  Dersom vilkårene for å søke om personlig ansvarsrett ikke er oppfylt, eller du ikke ønsker å ha personlig ansvarsrett som selvbygger, må du finne et firma som kan søke for deg.
   
  Register over firma med sentral godkjenning finner du her.
  Firmaet skal være den som holder kontakten med kommunen når søknaden er sendt kommunen. Har du noen spørsmål i løpet av byggesaken, er det firmaet du skal kontakte.
  Du kan selvsagt kontakte kommunen for veiledning i forkant av byggesaken.
  NB ! Kommunen har ikke lov til å anbefale firma.
   

Alle tiltak må være i samsvar med arealplaner som gjelder for eiendommen, reglene i plan- og bygningslovgivningen og annen offentligrettslig lovgivning som veglov, jernbanelov med videre.
For nærmere informasjon om tiltak nærmere jernabnespor enn 30 meter, se BaneNor sin informasjonsside om dette.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for å avklare at byggetiltaket er i samsvar med regelverket.

 

2. Sjekke byggegrunn

 

3. Sjekke tiltak og vilkår

 
Nye bygninger og byggverk

Tiltak Tiltak vilkår / bestemmelser
Selvstendig boenhet, oppføring av bolig, rekkehus, fritidsbolig.                                                                                                                   
Driftbygning (landbruk) med samlet bruksareal over 1000 m²  
Påbygg. For eksempel ny etasje/ endring i takkonstruksjonen  
Tilbygg større enn 50 m² (bebygd areal / boareal  

 

Tiltak i eksisterende bygning

Tiltak Tiltak vilkår / bestemmelser

Bruksendring fra f.eks. kjeller til egen boenhet/utleie.

                                                                                                                  

Bygging under en eksisterende bygning. (parkering, kjeller etc.)

 

 
Utslippstillatelse

Tiltak Tiltak vilkår / bestemmelser

Utslippstillatelse fra nybygg


                                                                                                                   

Utslippstillatelse fra eksisterende bygning

 

 

  

4: Fyll ut søknadsskjema

PDF-skjema for utfylling, utskrift og signering:

 • Søknad om tillatelse til tiltak
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Gjennomføringsplan
 • Erklæring om ansvarsrett
 • Nabovarsel - sendes til berørte naboer og gjenboere, enten med elektronisk post, i rekommandert sending, eller leveres personlig mot kvittering. Naboliste kan fås ved henvendelse til Servicekontoret i Verdal.
 • Gjenpart av nabovarsel - sendes kommunen sammen med søknaden
 • Kvittering for nabovarsel - sendes kommunen sammen med søknaden
 • Kopi av eventuelle nabomerknader, med dine kommentarer til merknadene, skal også legges ved søknaden.
 • Et kort følgebrev / redegjørelse for tiltaket / tiltakene det søkes om. Alle søknader bør inneholde et slikt følgebrev, slik at det er lett for saksbehandler å sette seg inn i hva det søkes om.
 • Situasjonskart - skal være målsatt med relevante mål, og være  i målestokk 1:500. Bestilling servicekontoret ved oppmøte eller epost servicekontoret@verdal.kommune.no. Tiltaket / bygningen må være tegnet inn på kartet, og dette skal være markert med farge eller skravur slik at det er lett for saksbehandler å se hva søknaden gjelder. 
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger - må være i målestokk 1:50 eller 1:100, målsatt med relevante mål. Tegningene skal ha rette streker, de skal for eksempel ikke være tegnet for hånd uten linjal. Tegninger / vedlegg må navnsettes slik at de forklarer hva dokumentet inneholder, for eksempel "fasade nord" eller "1. etasje".  
 • Naboerklæringsskjema. (egenerklæring nabogrense)
  Dersom tiltaket skal oppføres nærmere nabogrensen enn 4 meter må det foreligge erklæring fra nabo med samtykke til at tiltaket oppføres nærmere enn 4 meter fra felles nabogrense
 • Søknad om dispensasjon, med veiledning om når og hvordan man skal søke
 • For søknad om dispensasjon fra Jernbanelovens §10, se BaneNor sin informasjonsside om dette
 • Les informasjon og last ned søknad om utslippstillatelse

 

Skjemasamling byggesak på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Eller du kan søke elektronisk:
Elektroniske skjema / digitale søknadsmuligheter

   Til toppen av siden

5: Behandling og svar på søknad

   Til toppen av siden

6. Søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Publisert: 10.02.2015 10:37 Sist endret: 03.03.2021 13:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS