Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Tiltak du kan søke om selv - søknad uten ansvarsrett, jfr. plan- og bygningslovens §20-2

Du kan ta kontakt på telefon (74 04 82 00) eller epost (servicekontoret@verdal.kommune.no).

Plan- og bygningslovens §20-2.

Alle søknadsskjema fra Direktoratet for byggkvalitet
Nabovarsel og søknadsskjemaer for mindre byggeprosjekter og bruksendring er det øverste valget på siden som kommer opp.

Alle tiltak må være i i samsvar med arealplaner som gjelder for eiendommen, reglene i plan- og bygningslovgivningen og annen offentligrettslig lovgivning som veglov, jernbanelov med videre.
For nærmere informasjon om tiltak nærmere jernabnespor enn 30 meter, se BaneNor sin informasjonsside om dette.
Tiltakshaver er selv ansvarlig for å avklare at byggetiltaket er i samsvar med regelverket.

1. Her sjekker du byggegrunn

 

2: Sjekk tiltak og forutsetninger

Slik beregner du møne- og gesimshøyde - PDF.   Slik beregner du grad av utnyttelse - PDF. 

  
Nye bygninger og byggverk

Tiltak Tiltak vilkår / bestemmelser

Frittliggende bygg under 70 m².

Inntil 70 m² bebygd areal / bruksareal.

Driftsbygning (landbruk) med et BRA på under 1000 m².

Inntil 1000 m² bruksareal

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg.

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg kan ikke plasseres for lengre tidsrom enn to år.

 
Tiltak i eksisterende bygning

Tiltak Tiltak vilkår / bestemmelser
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. F.eks. fra bod til soverom Dersom du gjør om en eksisterende bod (tilleggsdel) til våtrom (hoveddel) er dette søknadspliktig

Tilbygg under 50 m²

Både bebygd areal og bruksareal må være under 50 m².                                                   

Tilbygg til eksisterende driftsbygning 

Tilbygg hvor samlet bruksareal for driftsbygningen ikke overskrider 1000 m2 kan du søke om selv. Dersom bruksarealet for driftsbygningen overskrider 1000 m2 inklusive tilbygget må et ansvarlig firma stå for søknaden til kommunen.

Riving

Frittliggende bygg inntil 70 m², tilbygg under 50 m² og driftsbygning under 1000 m².
Det du kan bygge selv, kan du også rive selv.

   
Tiltak utendørs

Tiltak Tiltak vilkår / bestemmelser
Veranda Inntil 50 m² bebygd areal

Vesentlige terrenginngrep

Tiltak som medfører mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terreng i spredtbygd strøk eller mer enn 1,5 m avvik fra opprinnelig terreng i tettbygd strøk eller mer enn 0,5 m avvik for rekke- eller kjedehus i tett bebyggelse. Dersom avstand fra fyllingsfoten til nabogrense er mindre enn 2,0 m må det også sendes søknad. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.

  

3: Fyll ut søknadsskjema

 
PDF-skjema for utfylling, utskrift og signering:

 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
 • Alle søknadsskjema fra Direktoratet for byggkvalitet
  Nabovarsel og søknadsskjemaer for mindre byggeprosjekter og bruksendring er det øverste valget på siden som kommer opp.
 • Nabovarsel - sendes til berørte naboer og gjenboere, enten med elektronisk post, i rekommandert sending, eller leveres personlig mopt kvittering Naboliste kan fås ved henvendelse til Servicekontoret i Verdal.
 • Gjenpart av nabovarsel - sendes kommunen sammen med søknaden
 • Kvittering for nabovarsel - sendes kommunen sammen med søknaden
 • Kopi av eventuelle nabomerknader, med dine kommentarer til merknadene, skal også legges ved søknaden.
 • Et kort følgebrev / redegjørelse for tiltaket / tiltakene det søkes om. Alle søknader bør inneholde et slikt følgebrev, slik at det er lett for saksbehandler å sette seg inn i hva det søkes om.
 • Situasjonskart - skal være målsatt med relevante mål, og være  i målestokk 1:500. Bestilling servicekontoret ved oppmøte eller epost servicekontoret@verdal.kommune.no. Tiltaket / bygningen må være tegnet inn på kartet, og dette skal være markert med farge eller skravur slik at det er lett for saksbehandler å se hva søknaden gjelder. 
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger - må være i målestokk 1:50 eller 1:100, målsatt med relevante mål. Tegningene skal ha rette streker, de skal for eksempel ikke være tegnet for hånd uten linjal. Tegninger / vedlegg må navnsettes slik at de forklarer hva dokumentet inneholder, for eksempel "fasade nord" eller "1. etasje". 
 • Naboerklæringsskjema. (egenerklæring nabogrense)
  Dersom tiltaket skal oppføres nærmere nabogrensen enn 4 meter må det foreligge erklæring fra nabo med samtykke til at tiltaket oppføres nærmere enn 4 meter fra felles nabogrense
 • Søknad om dispensasjon, med veiledning om når og hvordan man skal søke
 • For søknad om dispensasjon fra Jernbanelovens §10, se BaneNor sin informasjonsside om dette

 

Skjemasamling byggesak på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Eller du kan søke elektronisk:
Elektroniske skjema / digitale søknadsløsninger

   Til toppen av siden

4: Behandling og svar på søknad

   Til toppen av siden

 

5: Søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

 

 
Dersom tiltaket du planlegger ikke er i samsvar med ovenstående, må du få et firma til å søke for deg. 

Gå til tiltak der du må få et firma til å søke for deg
Publisert: 10.02.2015 10:10 Sist endret: 03.03.2021 13:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS