Gå til innhold Globalmeny Forsiden
juni2011_topp

Barneprogram (Dinosaurskole og Mini Dina)

Et universalforebyggende program for barnehager, SFO og småskoletrinnet.

Programmet retter seg mot hele skoleklasser og grupper i barnehage og SFO ,- og tilbys hovedsakelig som forebyggende tiltak i ordinære dagtilbud. Programmet er utviklet for å forebygge atferdsproblemer og sosial- og emosjonelle vansker og er klassifisert som et godt forebyggende tiltak mot mobbing i barnehage, SFO og skole. 

Illustrasjon til dinosaurskole, viser forskjellige dukker med tilknytning til programmet 
Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, samt å styrke barnas selvbilde og opplevelse av mestring. Programtematikk er rettet mot å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle ferdigheter i forhold til problemløsning og konflikthåndtering, sinnemestring, empati og selvkontroll. Barna øver også på sosiale ferdigheter som det å lytte og vente på tur - bli enige - stille spørsmål - dele - hjelpe - samarbeide og gi hverandre komplimenter. En øver/ trener på tema gjennom praktiske orienterte metoder som bruk av store håndukker, samtale omkring filmvignetter, rollespill og lek, samt andre ulike aktiviteter knyttet opp mot tema.

Programmet settes på ukeplanen med minimum en samling på 45 minutter per uke over to år eller to timer pr uke over ett år. Oppbygningen av samlingene er tilpasset for ulike aldersgrupper. Dinosaurskolen drives av fast personale i barnehagen, skolen eller SFO. Dette i samarbeid med ressurspersoner i kommunen og under veiledning av mentor i De utrolige årenes Dinosaurskoleprogram.

Per 1.9.2013 driver følgende enheter dinosaurskole i stor gruppe:

 • Forbregd Lein barnehage
 • Reinsholm barnehage
 • Ørmelen barnehage
 • Knøttene barnehage
 • Melakollen barnehage
 • Vuku barnehage.
   

Dinosaurskole i smågruppe (3-8 år):
Dinosaurskolen i smågruppe retter seg både mot barn som viser begynnende og mer alvorlige atferds- og sosiale vansker. Dinosaurskolen i smågruppe har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, samt styrke barnas selvbilde og opplevelser av mestring. Barna øver på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle bedre ferdigheter i forhold til problemløsning og konflikthåndtering, samt sinnemestring og selvkontroll. Barna øver også på sosiale ferdigheter som å lytte og vente, ta hver sin tur – bli enige – stille spørsmål – dele – hjelpe – samarbeide og å gi hverandre positive tilbakemeldinger. Når barna har opparbeidet et større repertoar av problemløsningsstrategier og fått styrket sine sosiale ferdigheter, erfarer man ofte at den opposisjonelle atferden avtar. En øver/trener på de ulike temaene gjennom praktisk orienterte metoder, blant annet ved hjelp av store hånddukker, samtale omkring DVD-vignetter, rollespill og lek, samt ulike tilrettelagte aktiviteter knyttet opp til tema.

Programmet kan også brukes i skole, SFO eller barnehage etter at enheten har mottatt opplæring innen DUÅs skole- og barnehageprogram. Bruk av programmet i denne settingen fordrer et nært samarbeid mellom foreldre, klassestyrer/ped.leder og øvig personale ved enheten. Også i denne settingen er det en stor fordel hvis foreldrene får tilbud via DUÅs foreldregruppe i tillegg for målrettet jobbing i skole og SFO eller i barnehage. Brukt i denne sammenhengen i skole/barnehage kan enhetene velge å bruke de spesialpedagogiske ressursene for å drive dinosaurskole i små gruppe. Da som et indikert forebyggende tilbud. Det kan også brukes som et behandlingstilbud sammen med De utrolige årenes foreldreprogrammer, da tenkes det som et tiltak innenfor barneverntjenesten

Per 1.9.2013 driver følgende enheter med dinosaurskole i små gruppe:

 • Ørmelen skole
   

MINI DINA
I samarbeid med Universitet i Tromsø og mentor i dinosaurskole, Oddbjørn Løndal holder Verdal kommune på og utarbeider ett eget program for de minste barna i barnehagen (1-3 år). Dette programmet har vi valgt å kalle mini-dina.

Mini dina skal være med å fremme sosiale og emosjonelle ferdigheter hos småbarn. Sosiale ferdigheter og selvregulering er ikke iboende ferdigheter i barn fra fødselen av, de trenger oppmuntring, direkte hjelp og støtte når de skal øve seg på å holde blyanten eller skjeen, når de strever å lære å ta på seg skoene, eller når de prøver å bruke ord for å få det de vil ha i stedet for å gripe etter det eller å slå. De voksne jobber aktivt med barns negative reaksjoner for å erstatte dem med mer prososial atferd med å hjelpe dem å utrykke følelser med ord og anerkjenne andres følelser. De voksne skal hjelpe småbarn hvordan det kan bygge opp positive relasjoner til andre barn ved å kunne dele, spørre, vente på tur og hjelpe hverandre. Slik positive relasjoner vil i sin tur lede til mer positive følelser og større selvtillit til barnet

Temaene som vil bli trenet på er illustrert i følgende årshjul:

Årshjul som viser aktivite i Mini dina

Publisert: 10.03.2014 11:16 Sist endret: 10.03.2014 11:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS