Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Rehabiliteringstjenesten

Rehabiliteringstjenesten er en del av Koordinerende enhet, og har ansvaret for ergo- og fysioterapitjenester til de over 18 år, synskontakt og hørselskontakt.
Ved behov for ergo- eller fysioterapioppfølging til de under 18 år må Helsestasjon kontaktes.

Rehabilteringstjenestens formål er å yte tverrfaglig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial deltagelse.

Tjenesten kan kontaktes på telefon 74 04 82 00 eller e-post: rehabiliteringstjenesten@verdal.kommune.no.

Ved behov for korttidslån av hjelpemidler kan Veksttorget kontaktes på telefon 92 85 25 60.

Rehabiliteringstjenesten er lokalisert i Verdal Bo- og behandlingssenter, Stiklestad Alle 6B,. og der vil du treffe :

 

ReHabiliteringstjenesten har fokus på mennesket i samspill med omgivelsene, og tiltakene spenner fra styrking av individet til tilrettelegging av samfunnet.

Vi kan tilby:     Til toppen av siden

 

Oversikt over gruppeaktiviteter:     Til toppen av siden

 

Sansetap / Synskontakt / Hørselskontakt     Til toppen av siden

Illustrasjon til informasjon om synskontaktSynskontakt i kommunen er :
  Lillian Wågan 
 
  Brosjyre om synskontakt (PDF)
 
 
 
Illustrasjon til informasjon om hørselskontakt  

Hørselskontakt i kommunen er :
  Ergoterapeut Rikke Vanebo Elnan 
   
  Ergoterapeut Kristin Blæstervold

Brosjyre om hørselskontakt (PDF)

Ergoterapi     Til toppen av siden
Ergoterapeutenes hovedoppgave er å fremme helse og livsmestring gjennom å tilrettelegge for menneskers funksjon, aktivitet og deltagelse i dagliglivet.

Ergoterapi er et tilbud til mennesker i alle aldre og livsfaser. En ergoterapeut tilrettelegger for mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det.

Om jobben
Ergoterapeuten anvender aktiviteter i direkte behandling og opptrening, eller indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål, gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler.

Ergoterapeutens arbeid og innsats kan være:

  • helsefremmende
  • forebyggende
  • behandlende
  • rehabiliterende
  • habiliterende
  • vedlikeholdende

 

Ergoterapeuten arbeider både med enkeltmennesker, grupper og systemer, og kan i tillegg ha administrative, pedagogiske og fagutviklende oppgaver.

Målet er et liv på egne premisser, og ergoterapeuten bygger opp under den enkeltes motivasjon og muligheter for å leve det livet den enkelte selv ønsker. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet, deltakelse, tilhørighet og tilfredshet i hjem, skole, arbeid og fritid. Det er også et mål å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetstap.

Ergoterapeuter er også med i samfunnsplanleggingen. De bidrar til at det offentlige rom blir utformet etter prinsippet om universell utforming. Dette vil si at offentlige kommunikasjonsmidler, uteområder og nye og gamle bygg, skal utformes slik at alle mennesker, til tross for handicap, skal kunne være mest mulig selvhjulpet.

Fysioterapi     Til toppen av siden
Fysioterapeuten behandler, trener opp og rehabiliterer mennesker som trenger behandling som følge av skader eller sykdom.
- om egenandel for fysioterapibehandling  - fra 01.01.2019

Om jobben
Fysioterapeuter arbeider med mennesker som trenger behandling, opptrening og rehabilitering etter skader og sykdom, samt med forbyggende og helsefremmende arbeid.

Fysioterapi som fag handler om kroppens bevegelser og funksjoner i et helseperspektiv. Yrket krever både teoretisk kunnskap, om kroppens oppbygging og funksjon, og praktiske ferdigheter.

Som fysioterapeut jobber du med å utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen hos dine pasienter.

Målet er å bedre pasientenes helse og livskvalitet.

Fysioterapeuten benytter forskjellige undersøkelsesmetoder og tester i sitt arbeid, blant annet testing av bevegelighet, styrke, utholdenhet og balanse.

Fysioterapi er rettet mot enkeltindivider, grupper eller miljø. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell. Motivasjons- og mestringsarbeid med tanke på en helsefremmende og sykdomsforebyggende livsstil har en sentral plass.

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd. 
Fysioterapeuter med driftstilskudd er en del av kommunens helsetilbud.
I Verdal kommune har følgende fysioterapeuter driftstilskudd med kommunen:

NavnTelefonInstitutt

Kirsten Hegdahl

Kristin Rennesund Myrland
Lymfødembehandling

74 07 93 80 

46 11 40 94

Verdal Fysikalske Institutt
Jernbanegata 7
Finn Roar Dolmen 45 23 80 00 Spinneriet Fysioterapi og Treningssenter
Hanskemakargata 2 
Sara Skevik,
Manuell terapeut
48 44 66 46

Verdalsklinikken

Rådhusgata 4 
Britt Tove Klevmo,
Psykomotorisk
fysioterapeut
99 72 09 46

Psykomotorisk Fysioterapi

Asbjørnsensgt. 1 
Per Arne Urland 74 07 97 85 Sentrum Fysikalske Institutt
Jernbanegata 21 
Jarle Nesbø 93 22 36 18 HelseGym 1 fysioterapi 
Leklemsåsen 80

Torgeir Voldseth
(vikar for Terje Hatling
til 01.03.2022)

41 52 73 17 HelseGym 1 fysioterapi 
Leklemsåsen 80 

 

Diverse dokumenter og skjema:     Til toppen av siden

 

Logoped:     Til toppen av siden
Logoped for voksne

Logoped arbeider med mennesker med språk og talevansker. Vanskene kan ha oppstått som følge av sykdom eller skade, eksempel etter et hjerneslag.

Logopedtjenester for voksne er en lovpålagt tjeneste, men hvordan kommunene velger å organisere tjenesten vil likevel variere.
Verdal kommune har ikke ansatt logoped for voksne, men privatpraktiserende logoped Ingunn Aukland Røstad låner kontor ved Verdal Bo- og behandlingssenter, Stiklestad Alle 6B hver tirsdag. Hun jobber etter henvisning fra lege, og har avtale med HELFO. De fleste klientene kommer til kontoret påVerdal Bo- og behandlingssenter, men det er også mulig å få hjemmebehandling hvis det er nødvendig.
Ingunn Aukland Røstad, Logoped MNLL kan kontaktes på tlf; 477 51 658

     Til toppen av siden

ReHabiliteringstjenesten (ergoterapi / fysioterapi),
Fløytarvegen 1, S
tekke
Til toppen av siden

samlefoto Klikk for samlefoto for rehabiliteringstjenesten

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale med Verdal kommune.
Til toppen av siden

Publisert: 15.02.2011 09:30 Sist endret: 25.01.2022 07:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS