Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken-arrangement-460

Individuell plan

Retningslinjer for arbeid med ansvarsgrupper og individuelle planer i Verdal kommune.
(utskriftsvennlig versjon i PDF).

Kort forklaring / beskrivelse av begrepene ansvarsgruppe og individuell plan.

 

 
Målsetting     Til toppen av siden
Alle kommunale instanser skal i samarbeid med andre bidra til at personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få en best mulig livssituasjon.

Hjemmel     Til toppen av siden
Lover:

 

I tillegg støttes pasient- og brukerrettighetslovens § 2-5 via følgende lovhjemler:

 

Forskrifter:

 

Annet:  

 

Beslutning om ansvarsgruppe / individuell plan     Til toppen av siden
På dette hjemmelsgrunnlag fattes det beslutning om opprettelse av ansvarsgruppe/utarbeidelse av individuell plan. Dette gjelder personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester som har krav på at det opprettes ansvarsgruppe og at det utarbeides individuell plan. Manglende oppfyllelse av anmodningen kan påklages etter pasient- og brukerrettighetsloven §7-2.

Ansvar     Til toppen av siden
Rådmannen i Verdal har det overordnede ansvar for ansvarsgrupper og individuelle planer i Verdal kommune.
 
Alle virksomhetsområder i Verdal kommune har ansvar for å få arbeidet med ansvarsgruppe og individuell plan igangsatt, delta i arbeidet og stille med planansvarlig (koordinator) og/eller sekretær. (jf. prosedyrer)

Ansatte i kommunen har plikt til å delta i ansvarsgrupper og i arbeidet med individuelle planer og i den rolle det blir bestemt. (jf. prosedyrer)

Brukermedvirkning     Til toppen av siden
Bruker og/eller pårørende/verge/hjelpeverge skal være med i ansvarsgruppa og i arbeidet med individuell plan.

Organisering     Til toppen av siden
Rådmannen beslutter hvilket virksomhetsområde som skal være systemansvarlig og hvilke oppgaver dette medfører (jf. prosedyrer)

Ansvarsgruppe opprettes og sammensettes etter behov. Gruppa organiserer sjøl sin virksomhet, men det skal alltid oppnevnes en planansvarlig (koordinator). Ansvarsgruppa fatter beslutning om utarbeidelse, oppfølging og opphør av individuell plan og oppløsning av ansvarsgruppa. Slike beslutninger skal være skriftlig.

Nødvendig tverrfaglig kompetanse skal være representert for å ivareta helheten i brukerens behov for tjenester.

Andre instanser enn kommunale og som er viktig for å ivareta helhetsperspektivet, søkes medtatt i arbeidet.

Det utarbeides prosedyrer for arbeidet med ansvarsgrupper/individuelle planer og koordinator. Prosedyrene inngår i virksomhetsområdenes kvalitetssystem (Kvalitetslosen).

Avvik     Til toppen av siden
Avvik fra lovbestemmelser, retningslinjer eller prosedyrer skal så snart som mulig lukkes av ansvarsgruppa. Avvik som ikke lukkes, behandles av systemansvarlig. (jf. prosedyrer og avviksskjema)

Gyldighet     Til toppen av siden
Retningslinjene gjelder fra .........
Retningslinjene kan endres eller oppheves av rådmannen.
 
----------- 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.01.2010 08:10 Sist endret: 21.04.2021 11:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS