Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Brann- og eksplosjonsvern

BRANNVERN OG EKSPLOSJONSVERN  - Brann og redning på Facebook

Egen nettside om Innherred Brann og redning (felles enhet) på Levanger kommune sine nettsider.

Innherred Brann og redning har også egen nettside.

 

Brannfarlig vare

Lagring av brannfarlige varer
Lagring av mer enn nedenstående mengder krever melding/søknad til brannvesenet.

 • 45 liter gass til koking, belysning og lignende. (Ikke på loft eller kjeller).
 • 5 liter A-væske. (eks. bensin,rødsprit).
 • 50 liter B-væske. (eks. parafin, wihte-sprit).
 • 200 liter C-væske (eks. diesel, fyringsolje).
   

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.

 
Brannvern

Noe om brannfare i hjemmet

 • Bruk aldri brannfarlig væske til opptenning.
 • Slå alltid TV-apparatet helt av med bryteren på selve apparater.
 • Gjør husholdningsapparater ( kaffetrakter, strykejern mv.) strømløse ved å ta ut støpselet.
 • Vis forsiktighet ved bruk av levende lys.
   

Om det brenner

 • Ved brann, eller tilløp til brann, forsøk å slukke.
 • Ring nødnummer TELEFON NR 110.
 • Om mulig lukk alle dører og vinduer før huset evakueres.
 • Møt brannvesenet og gi best mulig situasjonsbeskrivelse.
   

Røykvarslere og slokkeredskaper

 • Alle boliger skal ha røykvarsler plassert slik at den høres med 60 db på soverom. Soverom i flere enn en etg. betinger flere røykvarslere. Seriekobling anbefales.
 • Alle boliger skal ha håndslukkeapparat (min 6 kg) eller husbrannslange.
   

Brannsikkerhet for studenter
Skal du eller dine barn flytte for deg selv, er det viktig at brannsikkerheten ivaretas.

Du må passe på at det er følgende utstyr der du skal bo.

 • Røykvarsler, sjekk om denne virker, minst en gang i måneden. (Hver boenhet skal være utstyrt med minst en.)
 • Slukkeutstyr. Gjør deg kjent med hvor slukkeutstyret er og hvordan det fungerer. (Hver boenhet skal ha manuelt slukkeutstyr, husbrannslange og/ eller brannslokkeapparat).
 • Rømningsveier. Gjør deg kjent med rømningsveiene. (Fra leilighet i underetasje og 1. etasje skal det minst være én utgang til sikkert sted. Fra 2. etasje og videre oppover i etasjene, skal det være minimum to uavhengige rømningsveier.)

Brannsikker studentbolig - dette har du krav på
 
 
Ta kjøkkenpraten for bedre brannsikkerhet
Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann enn resten av befolkningen. Lørdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er en fin anledning til å snakke med dine eldre slektninger om brannsikkerhet.

- Vi oppfordrer alle som har eldre slektninger til å ta en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet, og hva man kan gjøre for å bedre brannsikkerheten. Det er det vi kaller "Kjøkkenpraten", sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Antall eldre som bor i egen bolig vil trolig øke vesentlig i årene som kommer. Mange av disse er ikke fullt ut i stand til å ivareta egen brannsikkerhet.

- En liten "kjøkkenprat" om brannsikkerhet kan bidra til å redde liv. Med noen enkle grep kan du redusere brannfaren hos eldre du bryr deg om ved for eksempel å skifte røykvarslerbatteri eller vurdere behovet for komfyrvakt. På sikkerhverdag.no finnes det en sjekkliste over temaer som kan tas opp i denne samtalen, sier Daae.

Nedsatt funksjonsevne kan påvirke eldres brannsikkerhet, både når det gjelder å oppdage brann, slokke og evakuere. I følge statistikk fra DSB oppdager eldre over 70 år brann i egen bolig senere enn resten av befolkningen.

- Eldre er mer avhengig av gode hjelpemidler som varsler brann i tide. Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut. Sørg for at boligen har røykvarslere som fungerer og test at varslingen kan høres i alle rom. Som pårørende kan du sjekke med Hjelpemiddelsentralen om dine eldre slektninger har krav på for eksempel komfyrvakt eller røykvarsler med lys og vibrering, sier Brannsjef Rigman Pents

Eldre og andre med funksjonsnedsettelser har ekstra utfordringer i nødssituasjoner.

- Med flere rømningsveier er sjansen større for å redde seg ut i live. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Sørg for at det ikke er noe som sperrer for utgangen. Det er også lurt å øve på å komme deg raskt ut av boligen, Brannsjef Rigman Pents

Alle boliger skal ha slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokkeapparat. Sørg for at boligen har slokkeutstyr som beboeren klarer å bruke. Hvis du har redusert bevegelighet bør du ikke prøve å slokke, men komme deg ut så fort du kan.

- Benytt FNs eldredag 1. oktober til å bedre brannsikkerheten hjemme hos noen du bryr deg om. Bevissthet rundt brannfarer og gode vaner forebygger mange branner, sier Brannsjef Rigman Pents

Kontaktperson lokalt:
Terje Rennan, avd. leder forebyggende. Tlf. 958 10 110
Tor Reidar Wigen, branninspektør tlf. 926 82 099

Kjøkkenpraten for bedre brannsikkerhet
http://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/bedre-brannsikkerhet-for-eldre/

Bålbrenning

 • Bråtebrenning og halm-grasbrenning bør unngås av helse-og miljømessige årsaker.
 • I tidsrommet 15.april – 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i skog og utmark. Brannsjefen kan gi tillatelse. Se mer informasjon her.
 • Her på sikker hverdag, finner du gode råd om hvordan du kan unngå ulykker hjemme og i fritiden, og om hva du bør gjøre når uhellet er ute.

 
Brannvesen

Brannordning.
Se mer informasjon om enheten Innherred Brann og redning i Innherred Kommunesamarbeid på Levanger kommune sin nettside (enheten har adresse Levanger).

Se eventuelt egen nettside for Innherred Brann og redning.

Beredskapsavdelingen
Brannvesenet rykker ut når de blir varslet, ved branner, trafikkulykker, akutt forurensning og andre hendelser som setter liv, materielle verdier eller miljø i fare.

Nødnummer ved brann er 110.
Verdal brannvesen er tilkoblet 110-sentralen i Namsos.

Brannstasjonen på Verdalsøra dekker hele kommunen.

Forebyggende avdeling
Brannforebyggende arbeid består av brannsyn i særskilte brannobjekter, (bygninger hvor brannvesenet må kontrollere brannsikkerheten) og informasjonstiltak.

Det er 70 særskilte brannobjekter i Verdal og hvert år utføres brannsyn i cirka 55 av dem. (Enkelte objekter skal kontrolleres bare annethvert år).

Informasjonstiltak utføres på ett absolutt minimumsnivå på grunn av personellsituasjonen.
Forskrift om brannforebygging

Tips oss om forhold som kan utgjøre en risiko for brann el. branntilløp med påfølgende skader på liv og eiendom. Det kan være forhold i forsamlingslokaler, skoler, institusjoner, lagring av brannfarlig vare, rømningsforhold osv.
Dette kan bidra til en mer målrettet brannforebyggende innsats i Verdal Kommune.
Alle har rett til å bo, arbeide og ferdes i et brannsikkert miljø.   

 
Eksplosiver / Sprengstoff
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

 
Ildsted
Informasjon om og regler for montering av ildsted.

Skjema for melding om nytt ildsted   Informasjon og skjema på nettsiden til Brann og redning.

    Til toppen av siden

Publisert: 11.08.2015 08:13 Sist endret: 21.03.2019 14:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS