Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronabilde_topp

Husdyrhold

Beitedyr
*

Bier / Birøkt
Kontaktinformasjon til lokallag i Trøndelag.

Norges Birøkterlag.

HonningCentralen AL.

 
Fôr
*

Husdyrproduksjon
*

Jordbruk
*

Karantene
Om karantenebestemmelser for dyr i Store Norske Leksikon.

Melkekvote
Temaside om melkekvoter fra Landbruksdirektoratet. På disse sidene finner du også informasjon om kjøp, salg og leie av melkekvote.

Nedfôring / Radioaktivitet
Statsforvalteren ved landbruksavdelingen har informasjonsansvar ovenfor næringen/lammekjøttprodusenter om radioaktiv forurensing i utmarksbeitene og evt. behov for nedforing. Landbruksavdelingen samarbeider med Mattilsynets regionkontor for å løse denne oppgaven
Nedforingstid før mulig slakting fastsettes for soner/områder etter gjennomførte målinger når sauene hentes heim fra utmarksbeite. Dyreholdere kan søke om erstatning for ekstra nedforingstid før mulighet for slakting.
For mer informasjon se Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg eller Informasjonsside om husdyrbruk hos Statsforvalterens landbruksavdeling.

Pelsdyroppdrett
Norges Pelsdyralslag.

Produksjonsdyr
*

Rovdyr / Rovdyrerstatning / Rovvilterstatning / Rovdyrskade / Rovviltskade
Dersom noen har mistanke om at det er gjort skade på husdyr eller tamrein av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn er det viktig at dette meldes fra til lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn straks skaden oppdages. Sørg for å sikre kadaveret med tildekking slik at åtseletere ikke kommer til, men la det ligge mest mulig urørt. Merk funnstedet slik at å det er lett å finne igjen. Beskriv funnsted og kryss av på kart om mulig. Ta ut geografiske koordinater hvis du har med GPS.
Finn din lokale rovviltkontakt her.

Rovviltkontakter bør også varsles ved mulig observasjoner av ulv, bjørn og familiegrupper av gaupe/jerv.

Funn av kadaver (rovdyrdrept) og andre rovviltobservasjoner blir lagt inn i en nasjonal rovbase som er søkbar for alle ned på kommunenivå.

Søknadsfristen for erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. november. Søknaden skal registreres på Rovviltportalen.

Søknader om erstatning for tamrein drept av rovvilt behandles i henhold til forskrift 4. mai 2001 om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt.
Søknad om erstatning sendes sammen med Melding om reindrift via distriktsstyret. Søknadsfrist er 1. april.

Innen 15.januar det enkelte år kan det også søkes via Rovviltportalen om midler til følgende forebyggende og konfliktdempende tiltak :

Tiltak retta mot husdyr som kan få tilskot:

 • Tidlegare sanking av sau.
 • Forseinka slepp på beite.
 • Flytting av sau.
 • Overgang til andre saueraser eller anna småfehald.
 • Tidleg lamming og tidleg slakting.
 • Intensiv gjeting av sau, til dømes kombinert med bruk av gjetarhund og nattkve.
 • Bruk av voktarhund.
 • Styrt bruk av område ved hjelp av gjerde (til dømes "rovdyrsikre" gjerde).
 • Bruk av tekniske tiltak.
 • Ekstraordinært tilsyn. Med dette meiner ein iverksetjing av intensivt tilsyn/gjeting straks det er oppdaga rovdyrskadar, samt at dette blir utført kveld, natt og morgon.
 • Prosjekt der utvida tilsyn er ein naudsynt del av ei kombinasjonsløysing.
 • Kombinasjonar av tiltak som er nemnde ovanfor.
 • Andre tiltak som fell inn under målet med ordninga.

Føljande tiltak retta mot tamrein kan få tilskot:

 • Kartlegging av taps- og strukturtilhøve i reinbeitedistrikt med spesielt store tap.
 • Fôring av rein i område med store rovvilttap vår og vinter.
 • Mellombels flytting av flokken til mindre rovviltutsette beiteområde.
 • Meir intensiv gjeting i periodar med store rovvilttap.
 • Mellombels inngjerding med utvida kantgjeting i kalvingsområde.
 • Utprøving av halsklavar.
 • Andre tiltak som fell inn under målet med ordninga.

Tiltak i kommunar skal gjere lokalsamfunn som råkast av rovvilt, særleg bjørn og ulv, betre i stand til å handtere konfliktar som disse artane kan skape. Tiltaka skal bidra til auka kunnskap om og forståing for rovvilt og rovviltforvaltning. Tiltak retta mot barn og unge skal prioriterast.

Ovenstående er oppdatert iht rundskriv T-1/09 fra Klima- og miljøverndepartementet.

Publisert: 04.06.2018 14:53 Sist endret: 03.02.2021 09:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS