Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Plantedyrking/Landbruk

Avlingssvikt / Avlingsskade
Regler og skjema finnes på egen temaside for Erstatninger landbruk hos Landbruksdirektoratet.
 
Jord- og hagebruksforetak med svikt i plante- eller honningproduksjon kan få økonomisk støtte gjennom katastrofeordningen i planteproduksjon der årsaken til svikten er klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. 
 
Erstatningsordningene er:

Fôrvarevirksomhet / Fôrvirksomhet 
*
 

Gjødsel / Gjødsling / Husdyrgjødsel
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav hos Lovdata
Generelt: 
Tillatt med spredning mellom 15.2. og 1.11. forutsatt at det ikke er frossen og/eller snødekt mark. Spredning uten nedmolding er tillatt før 1.9.
 
Spesielle krav til bruk av produkter med avløpsslam
Produkter som inneholder slam kan ikke spres på areal der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt. Der slam er spredt kan det først dyrkes slike vekster minimum tre år etter siste sprededato. Slam må ikke spres i eng eller brukes i gartnerier.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav - § 25 – 26 - 27: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951

Kommunen skal ha en melding om lokal bruk og lagring av avløpsslam 
Skjema (Word)  -  Skjema (PDF)


Jordbruk
*

Jordbruksareal

Kulturlandskap
*
 
Nydyrking
Informasjonsside om nydyrking på nettsidene til Landbruksdirektoratet.
 
Se også Forskrift om nydyrking hos Lovdata.
 
 
Planteproduksjon
*
 
Produksjonstilskudd
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. 
Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober.

Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Søknaden leveres elektronisk, det er ikke adgang til å levere papirsøknad.

Søknad må leveres innen fristen.
Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene.

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
  • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.
     

Ta kontakt dersom dere har  spørsmål - se kontaktinformasjon øverst på siden.
   


---------------------
 
Regionalt miljøprogram (RMP) / Miljøtilskudd
De fylkesvise miljøprogrammene for jordbruket som ble innført i 2005 skal bidra til å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet og redusere avrenning og forurensing ved jordbruksdrift. På grunnlag av fire års erfaringer er programmene nå revidert. Tilskuddsordningene er gjennomgått, og det er gjort noen endringer i forhold til tidligere. 
Det er de som driver jordbruk som næring og mottar produksjonstilskudd som kan søke om miljøtilskudd under det regionale miljøprogrammet. Rett til tilskudd har den som gjør en miljøinnsats ut over det som forventes ved vanlig jordbruksdrift, og oppfyller de krav og vilkår som forutsettes i forskrift og retningslinjer. 
Søknadsfristen er 20. august. 
 
Om regionalt miljøprogram på Landbruksdirektoratets nettside


SMIL / Spesielle miljøtiltak i jordbruket 
SMIL er en forkortelse for "Spesielle miljøtiltak i jordbruket", som omfatter tilskudd til miljøinnsats ut over vanlig jordbruksdrift. 
 
Søknadsfrist 1. juni.
 
For mer informasjon og søknasskjema, se temaside om SMIL hos Landbruksdirektoratet.
Retningslinjer for prioritering av søknader gjeldende for Verdal kommune.
 
Økologisk jordbruk / Økologisk landbruk
Økologisk landbruk er et satsingsområde i norsk landbruk. Den sittende regjering har en målsetning om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020 (Soria Moria-erklæringa 2005).
Norsk landbruksrådgivning, Nord-Trøndelag (tidligere Trøndelag forsøksring) har høy kompetanse på dette, og gir også tilbud om gratis førsteråd for den som ønsker det.
For satsinga i Nord-Trøndelag, se temaside om økologisk landbruk hos Fylkesmannens landbruksavdeling.
 
Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.
 
Fellesorganisasjon for økologisk produksjon og forbruk (OIKOS).
Temaside om økologisk mat og landbruk hos Bioforsk.
Temaside om økologisk mat hos Mattilsynet.
Temaside om økologisk matproduksjon hos Landbruks- og matdepartementet.
 

Publisert: 05.06.2018 07:55 Sist endret: 05.06.2018 07:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS