Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Informasjon om nedgravde oljetanker

Forurensningsloven gir eier av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt medfører. Dette gjelder alle tanker, uansett størrelse.

Eier av oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Dersom det oppstår lekkasje er det eieren/brukeren som må betale kostnadene forbundet med å fjerne oljen og eventuelt oljeforurenset masse. Det kan være en betydelig kostnad å få ryddet opp etter oljelekkasjer og det er derfor viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Forurensningsloven gir eier av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt medfører. Dette gjelder alle tanker, uansett størrelse.

I kapittel 1 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker

Forskrift for nedgravde oljetanker, Verdal kommune, Trøndelag ble vedtatt den 12. desember 2018 og dermed gjelder forurensningsforskriften kapittel 1 for alle tanker i Verdal kommune, uavhengig av størrelse. Den lokale forskriften sier blant annet at det skal utføres tilstandskontroll på alle tanker i henhold til sentral forskrift. Forskriften sier også at for nedgravde oljetanker som ikke er i bruk og som ligger slik til at de er vanskelig å fjerne, kan eier/bruker søke kommunen om tillatelse til å rengjøre disse, og at de fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. Ved godkjenning fra kommunen skal slike tilfeller dokumenters av utførende både skriftlig og med billedmateriale.

Hvis du ønsker å fjerne en nedgravd oljetank på din eiendom, finnes det støtteordninger for fjerning av oljetanker via Enova

Myndighetene har vedtatt et forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1. januar 2020.

Har du en oljetank som ikke er meldt inn til kommunen, gi beskjed om tanken til Verdal kommune og merk henvendelsen oljetank.
Henvendelsen kan sendes til:
Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal eller på e-post: postmottak@verdal.kommune.no  

Du kan også bruke dette skjemaet:
Oljetank - gi/endre opplysninger om oljetank    PDF

Oppgraving av oljetank

 
Oljetank som ikke lenger er i bruk
Oljetank som permanent tas ut av bruk skal tømmes og rengjøres av godkjent firma før den graves opp og leveres til godkjent avfallsmottak.

For nedgravd oljetank som tas ut av bruk, men som ikke er mulig å grave opp, skal det søkes til kommunen om å la tanken ligge. Sammen med søknad må det legges ved kart som viser beliggenhet av tank og bilde som viser hvorfor tanken ikke kan fjernes. Tank som kan ligge nedgravd skal tømmes, rengjøres og fylles med godkjent fyllmasse når den tas ut av bruk. Tankens påfyllingsrør og lufterør må fjernes, eventuelt låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at tanken ikke er i bruk for å hindre at utilsiktet påfylling skjer.

For oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at røret ikke er i bruk.

Noen aktuelle firma som kan kontaktes ved tømming, utskifting eller fjerning av nedgravde oljetanker:

  • Børstad Transport AS, tlf. 74 83 40 00
  • Veglo Miljøservice AS, tlf. 74 82 95 10
  • Norsk Gjenvinning AS, tlf. 09700

Kontaktinformasjon ved oljeforurensning:

  • Brann- og redningsetaten, tlf. 110. De vil rykke ut for å begrense spredningen av oljesøl. De sørger også for at eventuelle andre instanser varsles.
  • Verdal kommune, tlf. 74 04 82 00

Spørsmål omkring nedgravde oljetanker kan rettes til Verdal kommune:

Tlf: 74 04 82 00

E-post: postmottak@verdal.kommune.no

Publisert: 01.04.2016 10:54 Sist endret: 23.12.2020 11:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS