Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Renseløsninger og krav

  

  

  

 

 

Krav fra Innherred Renovasjon   Til toppen av siden
Innherred Renovasjon skal vurdere og godkjenne adkomst og plassering av nye tanker. Godkjenningen legges ved søknad om utslippstillatelse. Dersom planlagt plassering gjør at det ikke er mulig å tømme tanken med dagens utstyr kan det ikke gis utslippstillatelse.

Vegen til stopp-punktet må ha tilstrekkelig bæreevne, kjørebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter langs hele vegen. Rygging skal i størst mulig grad unngås. Snuplass må være tilrettelagt. Slangelengde er max 30 meter. Høydeforskjell kan ikke være for stor og tanken kan ikke ligge i motbakke for stopp-punkt.

  

Infiltrasjonsanlegg  Til toppen av siden
I et infiltrasjonsanlegg renses vannet når det trenger ned i grunnen og ned til grunnvannet. Vannet filtreres gjennom jordmasser og renses via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser. Etablering forutsetter selvdrenerende jordmasser med høy nok evne til å holde tilbake aktuelle forurensningsstoffer.

Løsningen anbefales i følsomme og normale områder. Det er en driftssikker løsning som renser svært godt. For å kunne avklare om infiltrasjonsanlegg kan bygges må det gjennomføres grunnundersøkelser og foretas en vurdering av forurensningsmessige konsekvenser av firma med hydrogeologisk kompetanse.

Dokumentasjonskrav

 • Infiltrasjonsanlegg skal prosjekteres etter VA/Miljø-Blad nr. 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg.
 • Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, bedrift mm.)
 • Resultater fra grunnundersøkelse (eks. beskrivelse av jordmasser og resultat av kornfordelingsanalyse eller infiltrasjonstest). Informasjon om beregnet hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og vurdering av risiko for forurensning (brønner, badeplass, rekreasjon, dyreliv etc.)
 • Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart. Filterdelen av anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.
 • Beskrivelse av hvordan anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet.
 • Beskrivelse av hvordan anlegget skal støtbelastes (anlegg med flere enn to grøfter/infiltrasjonsrør må støtbelastes).
 • Beskrivelse av utforming og plassering av peilerør som benyttes for å kontrollere om det står vann i fordelingslaget.
 • Grunnundersøkelser og prosjektering skal foretas av fagkyndig person/foretak med tilstrekkelig kompetanse.
  - Norsk Vann rapport 178/2010 Grunnundersøkelser for infiltrasjon – mindre avløpsanlegg
  - VA/Miljø-Blad nr. 100, Avløp i spredt bebyggelse, valg av løsning.

Les mer om infiltrasjonsanlegg her:
https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop/rense-losninger/infiltrasjonsanlegg

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ - løsmassekart

 

Slamavskiller
Ved slamavskilling holdes faste partikler og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. Slamavskilling kan benyttes som eneste rensetrinn ved utslipp til gode sjø-resipienter, eller som forbehandling før hovedrensetrinnet i ulike typer avløpsanlegg. God slamavskilling er da av vesentlig betydning for at hovedrensetrinnet skal fungere tilfredsstillende. Slamavskillere utformes slik at både bunnslam og flyteslam holdes tilbake.

Dokumentasjonskrav:

 • Harmonisert standard for prefabrikkerte slamavskillere; NS-EN 12566-1:2000+A1 skal følges.
 • I tillegg til standarden skal slamavskilleres dimensjoneres og etableres i henhold til VA/Miljø-Blad nr. 48, Slamavskiller
 • Tømmeavtale må inngås med Innherred Renovasjon (IR). IR må bekrefte at tømming er mulig.

Les mer om slamavskiller her:
https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop/rense-losninger/slamavskiller

 

Minirenseanlegg  Til toppen av siden
Nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg. Hovedtyper minirenseanlegg er kjemisk/biologisk, biologisk og kjemisk.

 • Følsomt område – renseklasse a og b (kjemisk/biologiske renseanlegg)
 • Normalt område – renseklasse c (kjemisk)
 • Mindre følsomt område – renseklasse d (biologisk)
 • Minirenseanlegget skal være i henhold til norsk standard NS-EN 12566-3:2005+A1:2009+NA:2009 Små avløpsrenseanlegg for opptil 50 pe, del 3: Prefabrikkerte renseanlegg og/eller renseanlegg montert på stedet for husholdningsspillvann.

Dokumentasjonskrav:

 • Minirenseanlegget skal prosjekteres etter VA/Miljø-Blad nr. 52, Minirenseanlegg.
 • Beskrivelse av og lokalisering av utslippspunkt for renset avløpsvann, målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.
 • Det må redegjøres for håndtering av restutslippet fra minirenseanlegget. Infiltrasjon eller helårsførende bekk e.l.
  - Resultater fra grunnundersøkelse med beskrivelse av løsmasse ved infiltrasjon. Informasjon om beregnet hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og vurdering av risiko for forurensning. Filterdelen av anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.
  - Naturfaglig redegjørelse ved utslipp til bekk, innsjø eller sjø.
 • Beskrivelse av eventuell etterpoleringsløsning (ved utslipp til sårbare resipienter).
 • Det skal utarbeides en serviceavtale for anlegget. Det bør være minimum 2 servicer per år for boliganlegg. Skal det være færre enn dette må det begrunnes og legges ved søknaden.
 • Tømmeavtale må inngås med Innherred Renovasjon (IR). IR må bekrefte at tømming er mulig.
 • Minirenseanlegg anbefales ikke for fritidsboliger.

Les mer om minirenseanlegg her:
https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop/rense-losninger/minirenseanlegg

 

Tett oppsamlingstank  Til toppen av siden
Der hvor det ikke er innlagt vann eller der det er separat utslipp av gråvann kan avløp fra toalett ledes til en oppsamlingstank. Tett oppsamlingstank anbefales ikke for bolighus og ønskes kun der andre løsninger ikke er mulig.

Krav:

 • Tanken skal være i glassfiberarmert polyester (GUP) og utformet i henhold til NS 1545.
 • Det skal installeres nivåalarm som varsler i god tid før tanken er full.
 • Det må benyttes vannbesparende toalett eller vakuumtoalett.
 • Benyttes kun for svartvann. Ikke gråvann.
 • I søknaden må det redegjøres for hvorfor tett tank er den best egnede løsningen i den aktuelle saken.
 • Tømmeavtale må inngås med Innherred Renovasjon (IR). IR må bekrefte at tømming er mulig.
 • Tanken skal plasseres slik at overflatevann ikke kan komme inn via lokket.
 • Installasjons- og forankringsanvisning for tanken skal følges nøye.
 • Størrelsen på tanken skal være minimum 3 m3 for fritidsboliger.

Hull på tette tanker gir et konsentrert utslipp som kan føre til stor skade.

Les mer om tett oppsamlingstank / separate toalettløsninger her:
https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop/rense-losninger/kildeseparerende-losninger/separate-toalettlosninger

Gråvann  Til toppen av siden
Gråvann er vann som ikke inneholder toalettavløp (svartvann). Ved innlagt vann i hus/hytte er det krav om utslippstillatelse for gråvannet. Et eget renseanlegg for gråvann forutsetter en separat toalettløsning, f.eks. biologisk toalett eller lavtspylende toalett til tett tank. De vanligste renseløsningene for gråvann er infiltrasjon av kun gråvann, gråvannsanlegg med biofilter og slamavskilling før utslipp (mindre følsomme områder).

Dokumentasjonskrav gråvann – infiltrasjon
Se krav for lukket infiltrasjonsanlegg

Dokumentasjonskrav gråvann - biofilter

 • Foreløpig bør det settes krav til at gråvannsrenseanlegg skal prosjekteres etter VA/Miljø-Blad nr. 60, Biologiske filtre for gråvann eller annen tilfredsstillende dokumentasjon.
  UMB og Nibio har utarbeidet en ny norm for prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg for fritidshus. Nibio anbefaler at kommunene etterhvert vil sette krav til at gråvannsrenseanlegg skal være testet etter denne normen. 
 • Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, turistbedrift mm).
 • Prosjekteringsgrunnlag for anlegg som viser at slamavskiller/slamfilter og biofilter er riktig dimensjonert, samt beskrivelse av hvordan biofilteret skal støtbelastes.
 • Resultat fra grunnundersøkelse med beskrivelse av løsmasser som skal ta imot renset avløpsvann fra gråvannsrenseanlegget: informasjon om beregnet hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og vurdering av risiko for forurensning.
 • Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter, herunder slamavskiller/slamfilter, pumpekum og biofilter, og lokalisering av disse på kart.
 • Beskrivelse av etterpoleringsgrøft/utslippsfilter og lokalisering av dette, alternativt beskrivelse av utslippspunkt. Filterdelen av anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.
 • Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres.
 • Beskrivelse av hva som kreves av tilsyn og kontroll for å sikre stabil og sikker drift av det prosjekterte anlegget.
 • Dokumentasjon på at firmaet som er ansvarlig for prosjekteringen har den nødvendige kompetanse mht. prosjektering av denne typen anlegg.

Les mer om gråvann her: 
https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop/rense-losninger/biofilter-for-gravann

Filterbedanlegg (konstruert våtmarksfilter)  Til toppen av siden
Et filterbedanlegg (konstruert våtmarksfilter) består av slamavskiller etterfulgt av forfilter med vertikal strømning og et konstruert filterbed med horisontal strømning. Aktuelt hvor det stilles strenge rensekrav til utslipp.

Dette kan etableres på lokaliteter uten infiltrasjonsmuligheter. Løsningen er driftsekstensiv og krever lite tilsyn. Lang oppholdstid for avløpsvannet gir jevne og høye renseeffekter.

Filterbedanlegg for et hus og få hus konkurrerer normalt ikke prismessig med infiltrasjonsanlegg og minirenseanlegg. Løsningen krever mye tilgjengelige arealer.

Dokumentasjonskrav:

 • Filterbedanlegg skal prosjekteres etter VA/Miljø-Blad nr. 49, Våtmarksfiltre
 • Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, turistbedrift mm).
 • Prosjekteringsgrunnlag for anlegg som viser at slamavskiller, biofilter (forfilter) og fosforfilter er riktig dimensjonert, samt beskrivelse av hvordan biofilteret (forfilteret) skal støtbelastes.
 • Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart, herunder slamavskiller, pumpekum (støtbelaster), biofilter, fosforfilter, utløpskum og utløpsledning til vann/vassdrag. Filterdelene av anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.
 • Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres
 • Dokumentasjon av drifts- og serviceoppfølging Det skal utarbeides en serviceavtale for anlegget. Boliganlegg skal ha service minimum 2 ganger per år og hytteanlegg 1 gang per år.
 • Dokumentasjon på at firma som er ansvarlig for prosjekteringen har nødvendig kompetanse mht. dimensjonering og prosjektering av denne typen anlegg.

Les mer om filterbedanlegg her:
https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop/rense-losninger/filterbedanlegg

 

Sandfilteranlegg  Til toppen av siden
Sandfilteranlegg er i hovedsak aktuell løsning for rensing av gråvann. Det vil si at toalettavløp (svartvann) må behandles separat.

Anlegg skal prosjekteres og bygges i samsvar med retningslinjer for dimensjonering og bygging av sandfilteranlegg i kapittel 7 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg fastsatt i 1992. Denne forskriften har opphørt, men det finnes ingen oppdatert beskrivelse av oppbygging av sandfilter. Sammenstilling av retningslinjene for sandfilteranlegg finnes her.

I tillegg bør prosjekteringen være i samsvar med VA/Miljø-Blad nr. 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg når det gjelder støtbelastning, infiltrasjonsrør og fordelingslag.

Les mer om sandfilteranlegg her:
https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop/rense-losninger/sandfilteranlegg

 

Biologiske, avløpsfrie toaletter (biodo)  Til toppen av siden
For hytter uten innlagt vann med biologisk toalett er det ikke krav om utslippstillatelse.
Dersom det legges inn vann i huset eller hytta er det krav om utslippstillatelse. Ved å bruke biologisk klosett, som i utgangspunktet fjerner en stor andel av forurensningene, blir rensingen av det resterende vannet (gråvannet) enklere og billigere. Vanligvis vil kommunen stille seg positiv til dette.

Det anbefales å installere et Svanemerket biologisk toalett.

Les mer om bilogiske klosetter her: https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2465794

  Til toppen av siden  

Publisert: 04.09.2017 13:54 Sist endret: 03.02.2021 10:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS