Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken2011

Utmarksnemnda 28.01.10

Møtested : Møterom, 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 28.01.2010
Tid           : 09:00
Til stede  :  5 medlemmer
   
 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 001/10 Hjorteviltjakta 2009 i Verdal

Saksframlegg 

Protokoll
PS 002/10 Tildeling av bever

Saksframlegg

Protokoll
PS 003/10 Uttalelse til søknad om forlenget jakttid på hjort

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 004/10 Regulering av laksefisket i vassdrag i NT - kommentarer angående Verdalsvassdraget

Saksframlegg

Protokoll


 

Oppmøte utmarksnemndas møte 28.01.2010
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Kjetil Aarstad DNA Leder

Ja

Kristin Johanne Hildrum DNA Nestleder Ja
Anne-Eli Kjesbu DNA Medlem Ja
Magnus Tiller SP Medlem Ja
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad
Trond Rian
  

PS 01/10 Hjorteviltjakta 2009 i Verdal     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 28.01.2010

BEHANDLING:
Ingen forslag i møte. Enstemmig vedtak. 
 
 
VEDTAK:
 Resultatet for elg/hjortejakta i 2009 tas til orientering.
 
 
 
 
 
PS 02/10 Tildeling av bever     Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i utmarksnemnda 28.01.2010

BEHANDLING:
Ingen forslag i møte. Enstemmig vedtak.  
 
 
VEDTAK: 
 I henhold til Forskrift om hjortevilt og bever godkjennes følgende bevervald: Værdalsbrukets eiendom i henholdsvis Helgåa og Inna. For den resterende del av inneværende jaktsesong (t.o.m.30.4 2010) tildeles 4 dyr. For kommende sesong dvs 2010/11 tildeles med dette 5 dyr.

Det anbefales at dyrene fordeles mest mulig jevnt på henholdsvis Helgåa og Inna.
Etter dette skjer årlig tildeling uten at søknad er påkrevd. Fellingsresultat meldes til kommunen innen 10 dager etter jaktslutt. 
 
 
 
 
 
PS 03/10 Uttalelse til søknad om forlenget jakttid på hjort     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 28.01.2010

BEHANDLING:
Magnus Tiller fremmet forslag om at saken fremmes til diskusjon i hjorteviltregion 1, og at saken deretter blir tatt opp på nytt i utmarksnemndas junimøte. Til det møtet ønskes utarbeidet tall for tildeling/felling for hjort sortert på nedre og øvre Verdal vald. 

Tillers forslag ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken fremmes til diskusjon i hjorteviltregion 1, og saken tas deretter opp på nytt i utmarksnemndas junimøte. Til det møtet ønskes utarbeidet tall for tildeling/felling for hjort sortert på nedre og øvre Verdal vald. 
 
 
 
 
 
PS 04/10 Regulering av laksefisket i vassdrag i NT - kommentarer angående Verdalsvassdraget     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 28.01.2010

BEHANDLING:
Kjetil Aarstad fremmet forslag om at nemnda gikk inn for alternativ 2 i innstillingen.

Aarstads forslag ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:. 
Situasjonen for Verdalsvassdraget er bekymringsfull. Det foreligger likevel noe usikkerhet i det faglige materialet, og ikke minst om utviklingen framover. På dette grunnlaget bør en ikke binde seg for et 5 årig forvaltningsregime, som innebærer en fredning på ubestemt tid. Dette vil svekke interessen for elva, og gir for dårlig forutsigbarhet for rettighetshavere.
 

Verdal kommune tilrår at fisketiden i elva innsnevres betydelig fra og med 2010, med kombinasjon av kvoteregulering. Det er sentralt at gytefisktelling, ungfisktetthetsundersøkelser, annen overvåkning (oppgang laksetrapp mv) og tilstrekkelig oppsyn gjennomføres i 2010. Videre bør det være et nært samspill med Verdalselva fellesforvaltningen og Verdal jeger & fisk når det gjelder utforming av øvrige fiskeregler (utstyr, kvoter etc) for tiden etter 2010.
 

Det bør også vurderes om det er mulig å komme i gang med andre positive tiltak for elva i 2010 og utover. Her tenkes det på biotopjusteringer (utbedring av flomskader), rognplanting, utsetting av ungfisk mv. Finansiell bistand fra bl.a. Fylkesmannen er ønskelig.

 
 
 
 
 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 17.06.2010 07:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS