Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Viltforvaltning

Bever    Til toppen av siden
Se forskriften om beverjakt her.
Kontaktperson i kommunen for alle spørsmål om beverjakt er enhet Landbruk, miljø og arealforvaltning.

Fallvilt    Til toppen av siden
Kadaver /døde dyr som oppdages i naturen er det i utgangspunktet grunniers ansvar å fjerne. Teknisk drift tar av og til ansvar på friområder i sentrum, og kommunen prøver å føre en statistikk over tapt hjortevilt, og vi ber derfor om at funn av døde dyr meldes til servicekontoret. 

Ved påkjørsel av dyr skal Politiet kontaktes (tlf. 02800).

Gås    Til toppen av siden
*

Rovdyr / Rovvilt    Til toppen av siden
Målsettingen er å sikre overlevelsen av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i norsk natur, samt deres leveområder. Dagens forvaltning av våre rovviltarter bygger på St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur og Stortingets behandling av denne. Norge har også forpliktelser gjennom internasjonale miljøavtaler og konvensjoner, hvor Bern-konvensjonen er den mest sentrale for norsk rovviltforvaltning.

Kommunen har et kommunalt fellingslag for rovvilt. Det kommunale fellingslaget skal på en effektiv måte prøve å ta ut rovvilt (primært bjørn) når det er gitt skadefelling. Det kommunale fellingslaget består av erfarne jegere som har fått opplæring og trening for å kunne gjennomføre en skadefelling.
Brev fra miljøverndepartementet om endringer i rovviltforskriften - godtgjøring ved forsøk på skadefelling. (PDF)

Den som har lidd skade forårsaket av rovdyr kan - når dette er dokumentert - få bistand fra kommunen med søknad om skadefelling. 
  
Se oversikt over rovviltkontaktene i Nord-Trøndelag her - på nettsidene til Statens naturoppsyn.

Det er utarbeidet et rovviltkort som gjelder for store deler av kommunen. Rovviltkortet omfatter eiendommene til AS Værdalsbruket, statsallmenningene i Verdal og Levanger, Frol bygdeallmenning, Skogn bygdeallmenning, Levanger kommuneskoger og Reistadbustaden og Bamberget ved Tomtvatnet.
Kortet gjelder for kvotejakt på gaupe, lisensjakt på bjørn, ulv og jerv.
Rev kan også felles under jakt på de øvrige nevnte artene. Innehaver av rovviltkortet plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for kvote-/ lisensjakt og gjøre seg kjent med eiendomsgrensene. 
Kortet selges av AS Værdalsbruket og koster kr. 200,- (2009)

Innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn for lokale elgjaktlag - se informasjon om dette her

Mer informasjon om rovvilt finner du på rovviltportalen til Direktoratet for Naturforvaltning.

Kontaktperson i kommunen for alle spørsmål om rovdyr / rovvilt er enhet Landbruk, miljø og arealforvaltning.
 
Hjorteviltforvaltning    Til toppen av siden 
I Verdal felles det årlig normalt 200 -240 elg og 20 – 30 hjort. Elg og hjortejakta er organisert i to vald, Øvre og Nedre Verdal som begge har bestandsplan for elg.  Nesten all hjorten felles i Øvre Verdal, som har bestandsplan også for hjort.

 

Rådyrjakten er organisert i ca 40 mindre vald og det felles årlig 100 -200 rådyr. Rådyrjakta går fra 25.09 til 23.12, men voksen rådyrbukk kan jaktes fra 10.08. Minstearealet for rådyr er for tiden 700 dekar.
 
I hjorteviltregisteret  kan man finne informasjon knyttet til jakt og forvaltning av elg, hjort og rådyr, inklusive felling og tildeling av elg og hjort i Verdal.   
Søknad om godkjenning av vald/endring av vald sendes til kommunen. Søknadsfrist: Godkjenning av nytt vald: 15. mai. Endring av vald: 1. april.
 
Aktuelle skjema (alle skjemaene finnes hos Direktoratet for naturforvaltning) :

 

Viltfond / Lokalt viltfond    Til toppen av siden  
Viltfondene kan søkes om støtte til f.eks følgende formål :

  • tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.

 

Søknadsfrist 1. mai

Søknader sendes :
på Epost til postmottak@verdal.kommune.no
eller i ordinær post til  Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal.

Det er ikke nødvendig å benytte et standardisert søknadsskjema, men utførlig beskrivelse av tiltak, formål og kostnader må gjøres.

Forskrift om kommunale viltfond kan du lese her

Utover formål som nevnt nyttes viltfondet av kommunen til kostnader ved ettersøk av skadet vilt og generell informasjon mv.

Nærmere informasjon får du hos :

 
Skadd vilt / Skadet vilt    Til toppen av siden
Ved påkjørsel av dyr skal Politiet kontaktes (tlf. 02800).

Småvilt / Rådyr    Til toppen av siden
*

Viltpåkjørsel    Til toppen av siden
Ved påkjørsel av dyr skal Politiet kontaktes (tlf. 02800).  

Publisert: 12.03.2010 13:46 Sist endret: 14.05.2021 10:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS