Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken-arrangement-460

Utmarksnemnda 13.09.2018

Møtested : Møterom Leksdal, Herredshuset
Dato         : 13.09.2018
Tid            : 15:00

 

Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 18/18 Søknad om kjøring med minigraver til Gbnr 134/ 2 Fnr 17, Ø. Holm
Vedlegg:  
   Søknad om kjøring med minigraver.
Saksframlegg Protokoll
PS 19/18 Søknad om bruk av helikopter for persontransport 
Vedlegg:  
   Søknad om bruk av helikopter.
Saksframlegg Protokoll
PS 20/18 Klage på vedtak PS 11/18 - rådyrvald Leksdalen 
Vedlegg:   
   Klage på vedtak PS 11/18.
   Vedtak PS 11/18.
Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 13.09.2018
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Oddleiv Aksnes H Leder Ja  
Arild Stenberg DNA Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo DNA Medlem Ja  
Siri-Gunn Vjnne SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Inga Stamnes Utvalgssekretær  

 

 

PS 018/18 Søknad om kjøring med minigraver til Gbnr 134/ 2 Fnr 17, Ø. Holm  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 13.09.2018

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Med hjemmel i § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis det tillatelse til flytting av 1 minigraver fra hytte Gbnr 174/2 Fnr 12 til hytte med Gbnr 174/2 Fnr 17, videre ned til bilparkering. Ansvarlig for kjøringen er Øivind Holm. Tillatelse gjelder fram til 31. oktober 2018.

Formål: Kjøre minigraver fra hytte med Gbnr 174/2 Fnr 12 til hytte med Gbnr 174/2 Fnr 17, kun 1 tur. Ved avsluttet dreneringsarbeid kjøre minigraver i retur ned til bilparkering 1,9 km.

Det må tas hensyn til dyrelivet, vegetasjon og reindrift. Dersom det oppstår kjørespor/skader langs kjøretrasè er det søkers ansvar å gjenopprette disse.

Dispensasjonen er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8 – 12 jfr § 7.

Mislighold av dispensasjonen eller vilkåra satt i den, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter jfr motorferdselsl. §12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til kommunen.
  

 

PS 019/18 Søknad om bruk av helikopter for persontransport   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 13.09.2018

BEHANDLING: 
Oddleiv Aksnes fremmet følgende forslag til vedtak i møtet:
I henhold til motorferdsellovens § 6 og dens dispensasjonshjemmel gis Einar Melby dispensasjon som omsøkt, med begrensing på 1 tur i 2018.

Ved avstemming fikk Oddleiv Aksnes sitt forslag til vedtak 5 stemmer, mot rådmannens forslag til vedtak som fikk 0 stemmer.
   
VEDTAK:
I henhold til motorferdsellovens § 6 og dens dispensasjonshjemmel gis Einar Melby dispensasjon som omsøkt, med begrensing på 1 tur i 2018.
  

 

PS 020/18 Klage på vedtak PS 11/18 - rådyrvald Leksdalen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 13.09.2018

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Verdal kommune tar klagen fra valdansvarlig i Leksdalen rådyrvald til følge, i henhold til § 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 8, 10 og 11 i samme forskrift.
Totalt tellende areal for valdet er 4001 dekar, hvorav 297 er fulldyrka/overflatedyrka mark. 
 

   Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 27.01.2020 10:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS