Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken2011

Utmarksnemnda 27.03.2019 - PS 4/19 Lokal forskrift om forvaltning av bever i Verdal kommune

Saksbehandler : Inga Stamnes

Arkivref : 2018/9326 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utmarksnemnda 27.03.2019 04/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Lokal forskrift om adgang til beverjakt i Verdal kommune. 
  Fastsatt av Verdal kommune xx.xx. 2019 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 15. mai 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3 og § 5.
   
  § 1. Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og rekreasjonskilde, samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.
   
  § 2. Det er adgang til å jakte bever i Verdal kommune. Sentral jakttidsramme følges. 
   
  § 3. Beskatningen av bever skal være bærekraftig. 
   
  § 4. Alle felte bever skal innrapporteres til Statistisk sentralbyrå. Fellingstall og sett bever skjema skal leveres kommunen innen 14 dager etter avsluttet jakt.
   
  § 5. Kommunen tildeler jaktrettighetshavere kvote etter søknad. 
   
  § 6. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves FOR-2008-12-18-1646 Forskrift om beverjakt, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.
 2. Lokal forskrift vil gjelde fra det tidspunktet den er kunngjort i Lovtidende, jfr. Forvaltningsloven §§ 38 og 39.
 3. Kvotetildeling for jaktsesongen 2019 skal være på samme nivå som tidligere år.
 4. Det skal brukes «sett bever skjema» til styrking av framtidig beverforvaltning i Verdal kommune.
 5. Kartlegging av beverbestanden i Verdal skal gjennomføres i løpet av oktober/november 2019.

Vedlegg: 

 1. Saksframlegg møte i utmarksnemnda 09.01.2019
 2. Møteprotokoll utmarksnemnda møte 09.01.2019
 3. Nasjonal forskrift om forvaltning av bever 15.05.17
 4. Bever-rapport fra 1999
 5. Utgående høringsbrev
 6. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag
 7. Høringsuttalelse fra Verdal Fjellstyre
 8. Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Verdal
 9. Høringsuttalelse fra Verdal JFF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Ny Forskrift om forvaltning av bever (FOR-2017-04-26-519) trådte i kraft 15.05.2017. Denne forskriften opphever den gamle forskriften av 2001, hvor bever og hjortevilt ble forvaltet i samme forskrift. I den nye nasjonale forskriften framgår det at kommunene må utarbeide lokal forskrift om forvaltning av bever og lage målsetninger for forvaltningen.

Utmarksnemnda i Verdal behandlet forslag til lokal forskrift om adgang til beverjakt i Verdal i sak 02/19 i møte 09.01.2019, og fattet følgende vedtak:

Behandling i utmarksnemnda – 09.01.2019:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt i møtet.

Vedtak i utmarksnemnda – 09.01.2019:
Rådmannen anbefaler at forslag til lokal forskrift om adgang til beverjakt i Verdal kommune, sendes ut på høring sammen med saksopplysninger og vurderinger.

Forslag til lokal forskrift om adgang til beverjakt i Verdal kommune.
Fastsatt av Verdal kommune xx.xx. 2019 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 15. mai 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3 og § 5.

§ 1. Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og rekreasjonskilde, samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser

§ 2. Det er adgang til å jakte bever i Verdal kommune. Sentral jakttidsramme følges.

§ 3. Beskatningen av bever skal være bærekraftig.

§ 4. Alle felte bever skal innrapporteres til Statistisk sentralbyrå. Fellingstall og sett bever skjema skal leveres kommunen innen 14 dager etter avsluttet jakt.

§ 5. Kommunen tildeler jaktrettighetshavere kvote etter søknad.

§ 6. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves FOR-2008-12-18-1646 Forskrift om beverjakt, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.

Saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, samt sentral forskrift ligger vedlagt.
Høringen ble sendt ut til følgende parter:

 • Fylkesmannen i Trøndelag,
 • Trøndelag Fylkeskommune,
 • Naturvernforbundet i Verdal,
 • Naturvernforbundet i Trøndelag,
 • Verdal Fjellstyre,
 • Verdal bondelag,
 • Verdal jeger- og fiskeforening,
 • Vuku Landbrukslag og
 • Værdalsbruket AS.

I tillegg ble saken lagt ut på offentlig høring på kommunens hjemmeside.

Følgende kom med innspill på høring av lokal forskrift om adgang til beverjakt i Verdal kommune:

 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Verdal Fjellstyre
 • Værdalsbruket AS (pr telefon)
 • Verdal Naturvernforbund

Vurdering:  
Fylkesmannen i Trøndelag hadde ingen merknader til forslaget om lokal forskrift om adgang til beverjakt i Verdal kommune.

Verdal Fjellstyre er i all hovedsak enig i kommunens forslag, og støtter behovet for en ny registrering.

Værdalsbruket AS hadde ingen merknader til forslaget annet enn informasjon om at det ble gjennomført en beverregistrering store deler av Verdal kommune i 2008. Dette prosjektet var et samarbeid mellom Værdalsbruket AS og Verdal kommune. Grunnet finansiering var ikke datamaterialet fra denne kartleggingen ferdigstilt. Værdalsbruket AS har nå digitalisert materialet fra 2008 på eget initiativ.

Naturvernforbundet synes hovedmålet til beverforvaltning er godt beskrevet i saksopplysningen til møtet i Utmarksnemnda: "Hovedmålet for Verdal kommunes forvaltning av bever vil uansettvære å ha en levedyktig og bærekraftig beverbestand som utgjør en berikelse for naturen og friluftslivet samtidig som ulemper for landbruksnæring og andre samfunnsinteresser skal holdes på et lavt nivå."
Formålsparagrafen i den foreslåtte forskriften er slik: "§ 1. Formålet medforskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og rekreasjonskilde, samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser."
Her ser det ut som atdet er et viktig perspektiv som har falt ut, nemlig målsettingen om en "beverbestand som utgjør en berikelse for naturen og friluftslivet". Bever er jo et fascinerende dyr både for store og små. I forskriften står det bare om beverjakt som rekreasjonskilde. Naturvernforbundet mener at forskriften skal ha som utgangspunkt at beveren er en berikelse også for alle de som ikke jakter på den. Til slutt vil Naturvernforbundet understreke betydningen av at kommunen følger med på bestandsutvikling og antall felte dyr, slik det også går fram i dokumentene til saken. Verdal kommune er enige i at bever er en viktig og interessant art, også for de som ikke jakter på den. Vi skal synliggjøre dette tydelig i målsettingene som skal utarbeides for forvaltning av bever.

Rådmannen konstaterer at høringspartene i all hovedsak er positive til utsendt forslag til forskrift og de vurderinger som er gjort i høringsbrevet. Selv om det har vist seg at det finnes en nyere kartlegging enn rådmannen var klar over når saken ble utsendt på høring mener en fortsatt at det en ny bestandskartlegging er viktig. Resultatet av kartleggingen utført i 2008 vil være et godt utgangspunkt for ny kartlegging høsten 2019. Når arbeidet med kartlegging er gjennomført vil kommunen ha gode forutsetninger til å lage målsettinger for forvaltning av beverbestanden.

Konklusjon
Kommunen mener at beverbestanden produserer et høstingsverdig overskudd, jf. Naturmangfoldloven §16, det er derfor ikke nødvendig å ta i bruk føre-var prinsippet, jf. NML §9.

 1. Verdal kommune innfører lokal forskrift om adgang til beverjakt. 
  Fastsatt av Verdal kommune xx.xx. 2019 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 15. mai 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3 og § 5.
   
  § 1. Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og rekreasjonskilde, samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.
   
  § 2. Det er adgang til å jakte bever i Verdal kommune. Sentral jakttidsramme følges. 
   
  § 3. Beskatningen av bever skal være bærekraftig. 
   
  § 4. Alle felte bever skal innrapporteres til Statistisk sentralbyrå. Fellingstall og sett bever skjema skal leveres kommunen innen 14 dager etter avsluttet jakt.
   
  § 5. Kommunen tildeler jaktrettighetshavere kvote etter søknad. 
   
  § 6. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves FOR-2008-12-18-1646 Forskrift om beverjakt, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.
 2. Lokal forskrift vil gjelde fra det tidspunktet den er kunngjort i Lovtidende, jfr. Forvaltningsloven §§ 38 og 39.
 3. Kvotetildeling for jaktsesongen 2019 skal være på samme nivå som tidligere år.
 4. Det skal brukes «sett bever skjema» til styrking av framtidig beverforvaltning i Verdal kommune.
 5. Kartlegging av beverbestanden i Verdal skal gjennomføres i løpet av oktober/november 2019.


   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 11:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS