Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Utmarksnemnda 11.06.2019 - PS 8/19 Budsjett for lokalt viltfond

Saksbehandler : Inga Stamnes

Arkivref : 2019/2152 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utmarksnemnda 11.06.2019 08/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det tilrås at utmarksnemnda vedtar følgende budsjett for kommende periode (til 31.5.2020) for Verdal viltfond:

Budsjett lokalt viltfond

Flytting mellom poster kan gjøres etter behov. Tildeling av midler utover 5000 kr til enkeltsøknader behandles politisk. Viltfondssøknader som har preg av ren årviss organisasjonsstøtte kan avvises administrativt i henhold til tidligere vedtak.

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
På grunn av at nemnda med sikkerhet har hatt et møte i begynnelsen av juni hvert år er viltfondsbehandlingen lagt til dette møtet. Størsteparten av utgiftene siste år er kostnader til ettersøk av skadet vilt.

Kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort skal det etableres et kommunalt viltfond. Formålet med dette viltfondet er å skape økonomisk grunnlag for å fremme viltforvaltningen i kommunen. Inntektene til fondet kommer blant annet fra: offentlig fellingsavgift for elg og hjort, fondets årlige avkastning, inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt og fallvilt av hjortevilt og bever, eventuelle kommunale avsetninger og andre midler. Disponering av viltfondsmidlene reguleres i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort.

Ifølge forskriftens § 5a kan viltfondet brukes til følgende formål:

  • Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen.
  • Dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.
  • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.
     

Ifølge forskriftens § 5b kan fondet ikke brukes til følgende formål:

  • Kommunal og fylkeskommunal administrasjon av viltforvaltning.
  • Å erstatte skader voldt av vilt.
  • Skuddpremier.
     

Det foreslåtte budsjett vurderes å være i tråd med forskriften.

Vurdering:  
Det ble høsten 2018 opprettet ny vakttelefonordning, den fungerer slik at telefonene først går til leder av ettersøk, dersom vedkommende ikke svarer går telefonen automatisk videre til tre andre personer i en bestemt rekkefølge. Ordningen har fungert godt så langt.

Verdal og Levanger kommuner er innvilget 40 000,- fra det fylkeskommunale viltfondet til kartlegging av bever i Verdal og deler av Levanger kommune. Det anbefales at utmarksnemnda i Verdal bevilger ytterligere 40.000 til en slik kartlegging (da for delen av kartleggingen som utføres innenfor Verdal kommune).

Utgifter 2018:
Kurs sett og skutt: 9843,-
Tilskudd til informasjonskveld i forkant av hjorteviltjakta: 2000,-
Tilskudd Jakt i Verdal 20 000,-
Kursing og sikkerhetsutstyr til ettersøkspersonell: 17 498,-
Lønn til ettersøkspersonell 2018: 97 349,5,-

Utgifter 2019:
Skilter til ettersøkspersonell: 11 025,-
Telenor – vakttlf: 330,-

Det står pr 31.05.19 totalt kr 403 613,5,- på kommunens viltfond. Da er ikke lønn til ettersøkspersonellfor 2019 utbetalt. Totalt utgjør lønnsutgifter ca 60 000,-. 
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.06.2019 14:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS