Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Utmarksnemnda 11.06.2019 - PS 9/19 Søknad om økonomisk støtte - Jakt i Verdal

Saksbehandler : Inga Stamnes

Arkivref : 2019/2181 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utmarksnemnda 11.06.2019 09/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m i kommunen: Prosjektet «Jakt i Verdal» innvilges støtte inntil kr 30 000,- til innkjøp av materialer til bygging av åtebu.

Innvilget tilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført og regnskapssammendrag/bilag er fremlagt.

I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klagen sendes til kommunen.
 
Vedlegg: 

 1. Tilbud.pdf_1
 2. Søknad viltfondet 2019
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort skal det etableres et kommunalt viltfond. Formålet med dette viltfondet er å skape økonomisk grunnlag for å fremme viltforvaltningen i kommunen. Inntektene til fondet kommer blant annet fra: offentlig fellingsavgift for elg og hjort, fondets årlige avkastning, inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt og fallvilt av hjortevilt og bever, eventuelle kommunale avsetninger og andre midler.

Disponering av viltfondsmidlene reguleres i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort.
Ifølge forskriftens § 5a kan viltfondet brukes til følgende formål:

 • Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen.
 • Dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.
 • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.
   

Ifølge forskriftens § 5b kan fondet ikke brukes til følgende formål:

 • Kommunal og fylkeskommunal administrasjon av viltforvaltning.
 • Å erstatte skader voldt av vilt.
 • Skuddpremier.
   

Verdal kommunes viltfond: Saldo pr 31.05.2019 var 403.000,-

Mottatt søknad:
Prosjektet «Jakt i Verdal» ble opprettet i 2016, og er et samarbeid mellom Verdal kommune, Værdalsbruket, Verdal Fjellstyre, Verdal Jeger- og fiskeforening og Inn-Trøndelag Fuglehundklubb. Prosjektets målsetting er å balansere forholdet mellom smårovvilt og det tradisjonelle matviltet som ryper, skogsfugl og hare. For å oppnå målsettingen ønsker prosjektet å legge til rette, samt skape økt interesse og kunnskap for jakt på smårovvilt og kråkefugl. Prosjektet ønsker støtte med inntil 30.000,- for innkjøp av materialer o.l til bygging av åtebu. Total kostnad for innkjøp av materialer og utstyr er kr 40 000,-.
 
Vurdering:  
Jakt i Verdal ble opprettet høsten 2016. Prosjektet bygger i hovedsak på de samme mål og prinsipper som tilsvarende prosjekter i Stjørdal og Lierne. Prosjektene i de andre kommunene har vært drevet i flere år, og har så langt gitt gode resultater. Prosjektets målsetting er å balansere forholdet mellom smårovvilt/kråkefugl og de artene som utgjør det tradisjonelle matviltet. «Jakt i Verdal» ønsker å begrense  smårroviltet/kråkefuglenes tilgang på menneskeskapt mat, og vil derfor samle inn slakteavfall fra hjorteviltjakta. Dette avfallet fryses ned i blokker, og deles ut til de som driver med åtejakt. Så langt kan prosjektet vise til gode resultater i form av høyt uttak av smårrovilt og aktivitet i form av kurs, foredrag og tilrettelegging for innsamling av slakteavfall. Prosjektet ønsker nå å bygge en transportabel åtebu som leies ut gratis igjennom en bookingside på prosjektets hjemmeside.

Flertallet av dagens aktive jegere jakter på hønsefugl og hjortevilt. Bestandene av hønsefugl er i store deler av landet ligget på lave nivåer over flere år. Av ulike og komplekse grunner er derimot bestandene av smårrovilt og kråkefugl høye, og tåler dermed en langt større beskatning enn dagens jakttrykk. Ved å legge til rette for jakt på smårovvilt og kråkefugl via kursing i og om de ulike jaktformene vil en trolig kunne øke interessen og kunnskapen om denne typen jakt.

Ifølge forskriftens § 5a kan det kommunale viltfondet brukes til blant annet å gi tilskudd til tiltak som fremmer viltforvaltning, styrker kunnskapen om viltet og jaktorganisering m.m. Etter administrasjonens mening faller det omsøkte tiltaket under § 5a.

Konklusjon
Det anbefales å innvilge inntil 30.000,- til prosjektet «jakt i Verdal». Midlene skal brukes til innkjøp av materialer og annet som er nødvendig til bygging av åtebu, i henhold til vedlagt søknad. Innvilget tilskudd er i henhold til Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort.
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.06.2019 14:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS