Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Utmarksnemnda 11.06.2019 - PS 11/19 Endring av tellende areal i rådyrvaldet V0055 Heitlo-Ness

Saksbehandler : Inga Stamnes

Arkivref : 2019/1967 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utmarksnemnda 07.05.2019 11/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune godkjenner endringene i rådyrvaldet, 5038 V0055 «Heitlo-Ness» i henhold til §11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 9 og 10 i samme forskrift. Endringene i valdetgodkjennes, de øvrige vilkårene forblir de samme. Nytt tellende areal for valdet er 4950 dekar.

I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klagen sendes til kommunen.
 
Vedlegg: 
Avtale mellom rådyrvaldene Heitlo-Ness og Rosvold-Vinne fra 2012.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Det er åpnet for jakt etter elg, hjort og rådyr i Verdal kommune. For rådyr er minstearealet i kommunen 700 dekar.

Godkjenning av vald reguleres av FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt: §9. Krav til vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Valdet kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal. Jaktrettshaverne skal oppnevne en valdansvarlig representant som opptrer på vegne av valdet overfor kommunen.

§ 10. Søknad om godkjenning av vald. Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr sendes kommunen innen 1. mai.
 
Vurdering:  
Flere eiendommer har meldt seg ut av V0055 Heitlo-Ness, tilsammen utgjør disse eiendommene 550 dekar.

Gammelt tellende areal for Heitlo-Ness var 5500 dekar, nytt tellende areal er 4950 dekar. Endringene i valdet godkjennes, de øvrige vilkårene forblir de samme. Administrasjonen mener valdet fremdeles oppfyller kravene oppstilt i hjorteviltforskriften. Nytt tellende areal er 4950 dekar.

Det aktuelle valdet er ikke stort nok til å få utarbeidet bestandsplan og/eller kvotefri jakt jf. § 20 i hjorteviltforskriften. Det oppfordres derfor til å samarbeide med nærliggende eiendommer slik at forvaltningen av rådyr kan bli bestandsplanbasert. Dette i henhold til nasjonale målsettinger om at mest mulig av forvaltningen av hjortevilt skal være basert på bestandsplaner.
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.06.2019 14:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS