Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Utmarksnemnda 11.06.2019 - PS 12/19 Søknad om rådyrvald - Grindgjerdet/Levringen

Saksbehandler : Inga Stamnes

Arkivref : 2019/2190 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utmarksnemnda 07.05.2019 12/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune godkjenner nytt rådyrvald, Grindgjerdet/Levring i henhold til § 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 9 og 10 i samme forskrift.

Ståle Lindseth godkjennes som valdansvarlig representant.

Tellende areal for valdet er 3677 dekar. Valdet gis valdnummer og tildeles rådyr fra og med jaktåret 2019.
 
Vedlegg: 

  1. Oversiktskart Grindgjerdet/Levring.
  2. Søknad om nytt rådyrvald - Grindgjerdet/Levringen
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Det er åpnet for jakt etter elg, hjort og rådyr i Verdal kommune. For rådyr er minstearealet i kommunen 700 dekar.

Godkjenning av vald reguleres av FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt: §9. Krav til vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Valdet kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal. Jaktrettshaverne skal oppnevne en valdansvarlig representant som opptrer på vegne av valdet overfor kommunen.

§ 10. Søknad om godkjenning av vald. Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr sendes kommunen innen 1. mai.
 
Vurdering:  
Total sum areal av alle eiendommer er inkludert alle markklasser 4322 dekar. Totalt antall tellende areal i hht hjorteviltforskriftens § 8 utgjør 3606 dekar. Tellende areal utgjør slik 83,5 % av valdets total areal. Det er imidlertid politisk vedtatt av deler av valdets areal kan være dyrket mark jf vedtak i utmarksnemnda sak PS 009/18 og PS 20/18. Valdet kan slik godkjennes med totalt 3677 dekar hvorav 71 dekar er dyrket mark.

Konklusjon:
Valdet oppfyller kravene i hjorteviltforskriften. Ståle Lindseth bør godkjennes som valdansvarlig representant. Totalt tellende areal for valdet er 3677 dekar. Valdet bør gis valdnummer og tildeles rådyr fra og med jaktåret 2019.

Det aktuelle valdet er ikke stort nok til å få utarbeidet bestandsplan og/eller kvotefri jakt jf. § 20 i hjorteviltforskriften. Det oppfordres derfor til å samarbeide med nærliggende eiendommer slik at forvaltningen av rådyr kan bli bestandsplanbasert. Dette i henhold til nasjonale målsettinger om at mest mulig av forvaltningen av hjortevilt skal være basert på bestandsplaner.
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.06.2019 14:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS