Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Utvalg for utmarkssaker 11.12.2019 - PS 2/19 Retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2019/1658 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 11.12.2019 02/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagt utkast til kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune legges ut på høring.

Vedlegg: 
Nye retningslinjer motorferdsel Verdal.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Motorisert ferdsel i utmark reguleres gjennom:

Videre skal det for hver enkelt søknad om motorferdsel i utmark gjøres en vurdering i henhold til §§ 8-12 i lov om naturmangfold.

Litt om motorferdsellovverket:

§ 1 Formålet med denne loven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikt på å verne om naturmiljøet og fremme trivsel.

I lovens forarbeid framgår det at naturmiljø skal forstås i videste forstand og omfatter både naturlandskap med mark, planteliv og dyreliv og andre miljøverdier som ren luft, rent vann, landskap, stillhet og ro. Formuleringen «fremme trivsel» innebærer at loven også tar sikte på å tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser (Rundskriv T-1/96, kap. 3.1).

§ 2 definerer virkeområde for loven, det vil si forklarer hva loven angir som utmark.

Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt (jf. § 3), med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. Det vil si loven regulerer hvilke type motorferdsel i utmark som har direkte hjemmel, og hvilke typer motorferdsel i utmark som kan reguleres gjennom kommunale forskrifter samt forhold til luftfartøy (§§ 4-6).

§ 10 i loven omhandler forhold til grunneier og motorferdsel. Loven innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.

Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag angir hvilke formål i tillegg til lovens § 4 som har direkte hjemmel til motorferdsel i utmark, og hvilke formål det kan gis dispensasjon for gjennom søknad til kommunen.

Kommunen har i sin saksbehandling av søknader om motorferdsel ansvar for å begrense motorferdsel i utmark til et minimum, ivareta natur og fremme trivsel.
Kommunen har plikt til å veilede søkere i regelverket, og informere om krav til søknad. Kommunens plikt omfatter også behandling av søknader om dispensasjon fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark og vassdrag i henhold til regelverket.

De kommunale retningslinjene for Verdal kommune som finnes i dag ble vedtatt i 2006, og har behov for å gjennomgås og behandles på nytt.

Målet med kommunale retningslinjer er å informere om gjeldende regelverk for motorferdsel i utmark.

Kommunale retningslinjer kan ikke gå utover det nasjonale lovverket. Det vil si at de kommunale retningslinjene ikke kan åpne for dispensasjoner som dagens lovverk ikke tillater. Kommunale retningslinjer, kan derimot «stramme inn» i henhold til dagens lovverk, eller presisere hvordan kommunen håndterer gjeldende paragraf så sant det ikke medfører økt motorisert ferdsel i utmark.

Ut fra lovverket skal det ikke gis dispensasjon til transport av bagasje og utstyr til hytter som ligger over 2,5 km fra brøytet vei, når det finnes ervervsløyver i kommunen. Ervervskjørere brukes stort sett til transport under 2,5 km.

Vedlagt høringsutkast til kommunale retningslinjer for saksbehandling av motorferdselssaker i Verdal kommune.

Vurdering:  
Vedlagt høringsutkast tar for seg generell informasjon om lovverket og dets intensjon og regulering av motorferdsel i utmark. Videre tar den for seg de paragrafene i forskrift om lov som det etter søknad kan gis dispensasjon til motorferdsel i utmark.
Målet med retningslinjene er å synliggjøre hva som er tillatt, hva det kan gis dispensasjon til og i hvilket omfang. Videre hva som er kravet til søknad med tanke på informasjon, vedlegg og tid for/til behandling, noe som kan føre til en raskere og mer effektiv saksbehandling. 
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 09.04.2021 08:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS