Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Utvalg for utmarkssaker 19.05.2020 - PS 9/20 Kulsli/Elnes hjort- og elgvald

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2019/4381 - /K40

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 19.05.2020 09/20

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune godkjenner søknad om oppretting av nytt elg, hjort og rådyrvald, Kulsli/Elnes, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 11.

Valdet godkjennes med et tellende areal på 3500 dekar for elg og hjort, og 3818 da for rådyr.

Torbjørn Leirset er valdansvarlig representant.

Vedlegg: 

  1. Søknad, underskrifter mm.
  2. Tilleggsopplysninger.

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Torbjørn Leirset søker om godkjenning av vald Kulsli/Elnes for elg og hjort. Vedlagt søknad er kart over valdet og liste med underskrifter for grunneiere i det omsøkte valdet. I tillegg er det også sendt inn søknad om godkjenning av vald for rådyr for det samme arealet. Totalt areal er på 4700da, hvorav et tellende areal på 3500 da (tall hentet i Gårdskart, NIBIO). Omsøkte vald er i dag del av rådyrvaldet Green-Åkran, og del av Øvre Verdal vald for elg og rådyr. Kommunen har fått kopi av utmelding av Øvre Verdal vald for elg og hjort.

Jf. forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og hjort, Verdal kommune, Nord-Trøndelag vil dette gi valdet en årlig tildeling på 2 elg, og 5 rådyr, jf. forskrift om minsteareal rådyr, Nord-Trøndelag. Torbjørn Leirset skal være valdansvarlig ved en eventuell godkjenning av valdet.

Kart:
Kart

Lovverk:

Vurdering:  
Rådyr
For rådyr er dette en kurant sak, da det allerede er 52 forskjellige rådyrvald i kommunen. Forvaltningsmessig hadde det vært en fordel om valdet hadde vært størst mulig for en mer helhetlig forvaltning, men da man allerede har tillatt vald på størrelse ned til 727 da, er det vanskelig å argumentere for å ikke godkjenne valdet pga. valdets størrelse, selv om det ideelle ville vært å samle hele kommunen til et rådyrvald. Valdet tilfredsstiller alle krav til vald, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 9 og 10. Godkjenning av Kulsli/Elnes som rådyrvald vil medføre at det tellende arealet til Green-Åkran reduseres med 3500 da. Ved utregning av tellende areal for hjortevilt skal man som hovedregel regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende. Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal der disse er av stor betydning for vedkommende art, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 8. Rådyr er en art som er sterkt knyttet til dyrket mark, og man kan regne dyrket mark som å være av stor betydning for rådyr, slik at det kan være naturlig å regne med f.eks. 30 % av dyrkamarka som tellende areal for rådyr. Kulsli/Elnes består av 1059 da innmarksbeite, fulldyrket og overflatedyrket jord. Slik at man da kan regne med 318 da av dette som tellende areal. Valdet er sammenhengende, men har noen «hull», slik at valdansvarlig bør søke samarbeid med også disse. Med bakgrunn i dette mener administrasjonen at Kulsli/Elnes kan godkjennes som rådyrvald, med et tellende areal på 3818 da for rådyr.

Elg og hjort
For elg og hjort er omsøkte vald i dag en del av Øvre Verdal vald. Verdal kommune har i dag to vald for elg og hjort, Nedre og Øvre Verdal. Valdene ble opprettet i 2008 etter at man hadde jobbet for å samle valdene i Verdal kommune. Grunnen til dette var at man ville oppnå en mer helhetlig forvaltning, og for at valdene skulle ha nok areal til å ha bestandsplaner som sikrer en avskyting som gjør at man har en god alders- og kjønnssammensetning i elg- og hjortebestandene. I tillegg gjør samarbeid i form av en bestandsplan at dersom et jaktfelt innenfor valdet for eksempel skyter feil dyr, så har man fleksibiliteten til å bytte dyr innenfor valdets grenser, eller å rette opp dette senere i bestandsplanperioden. Dersom man godkjenner omsøkte vald vil valdet få tildelt dyr ved å dividere valdets tellende minsteareal, og tildelt elg vil fordeles på kategoriene kalv, voksne hanndyr og voksne hunndyr. For Kulsli/Elnes vil dette medføre at de får tildelt to dyr da minstearealet for elg er 1500 da. Fellingstillatelsene vil være fordelt på én kalv, og et voksent hann- eller hunndyr. Det vil ikke være rom for feilskyting, og dette blir anmeldt av kommunen.

Av forskriftens formålsparagraf er det lagt en føring om at hjortevilt skal forvaltes på bestandsnivå. Dette betyr at det er uheldig at eiendommer trekkes ut fra større vald, og at det opprettes mange, små, vald. Fra forvaltningens perspektiv er det altså ønskelig med valdenheter som er så store at man har mulighet til å forvalte elgen på bestandsnivå. Kulsli/Elnes er del av jaktfeltet Green-Åkran i Øvre Verdal vald. Det ideelle ville vært å dele opp jaktfeltet i stedet for å skille ut Kulsli/Elnes som et eget vald. Dersom Øvre Verdal deler opp jaktfeltet Green-Åkran til to jaktfelt vil Kulsli/Elnes få tildelt minimum samme antall elg som om de oppretter et eget vald, men de vil ha større fleksibilitet, og avskytingen vil gjennomføres etter bestandsplan.

Selv om oppstykking av vald, og etablering av små vald ikke er den utviklingen som ønskes, har ikke Verdal kommune noen formell grunn til ikke å godkjenne valdet med et tellende areal for hjort og elg på 3500 da, da det oppfyller alle formelle krav satt i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 11
  
  
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 14.05.2021 10:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS