Gå til innhold Globalmeny Forsiden
refleks2_topp

Utvalg for utmarkssaker 19.05.2020 - PS 10/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Verdal idrettsråd

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2020/840 - /K01

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 19.05.2020 10/20

 

Rådmannens innstilling:
Verdal idrettsråd gis dispensasjon som omsøkt for bruk av ATV til transport av utstyr i forbindelse med klopping til fra Kavelbruin til Grønningen, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6. Det gis tillatelse for én tur med ATV i perioden 20. mai til 30. juni.

Vilkår for kjøring:

  • Dispensasjon skal medfølge under kjøring
  • Det gis dispensasjon for inntil én tur.
  • Det skal benyttes ATV med belter for å minimalisere kjøreskader, jf. grunneiers tillatelse.

Saken vurderes ikke å være i konflikt med naturmangfoldlovens bestemmelser etter §§ 8-12..

Vedlegg: 
Søknad, kart, grunneiers tillatelse mm

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Verdal Idrettsråd søker om bruk av ATV for transport av utstyr i forbindelse med klopping til Grønningen. Værdalsbruket AS skal stå for transporten.

Saken skal behandles etter forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6, og må derfor behandles politisk.

Vurdering:  
Søknaden gjelder § 6 i nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988. Søknaden vurderes å oppfylle forskriftens krav til særskilt grunn. Tillatelsen kan bare gis dersom behovet for kjøring ikke kan dekkes på annen måte. Det er vurdert som nødvendig å benytte ATV for å kunne gjennomføre tiltaket.

Traséen er vurdert mot Miljødirektoratets naturbase for å sjekke om den kommer i konflikt med naturmangfoldlovens bestemmelser etter §§ 8-12, og vurderes til ikke å være i konflikt med disse. 
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 25.01.2021 11:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS