Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Utvalg for utmarkssaker 19.05.2020 - PS 11/20 Søknad om godkjenning av rådyrvald - Jøsås/Stene/Dillan

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2020/1629 - /K40

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 19.05.2020 11/20

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune godkjenner søknad om oppretting av nytt rådyrvald, Jøsås/Stene/Dillan, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 11.

Valdet godkjennes med et tellende areal på 2043 da.

Torbjørn Stene er valdansvarlig representant.

Vedlegg: 

  1. Søknad

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Torbjørn Stene søker om godkjenning av valdet Jøsås/Stene/Dillan. Vedlagt søknad er kart over valdet og liste med underskrifter for grunneiere i det omsøkte valdet. Totalt areal for valdet er 2819 da, hvorav tellende areal er på 1766 da. Eiendommene til Torbjørn Stene og Jan Inge Thome utgjør i dag valdet Jøssås. Eiendommen til Ståle Innhaug er i dag regnet med i valdet Vuku Søndre, men Innhaug opplyser pr. telefon at han har meldt seg ut av valdet. Eiendommene til Arne G. Karlgård ikke hører til et vald pr. i dag.

Jf. forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og hjort, Verdal kommune, Nord-Trøndelag vil dette gi valdet en årlig tildeling på 2 rådyr, jf. forskrift om minsteareal rådyr, Nord-Trøndelag. Torbjørn Stene skal være valdansvarlig ved en eventuell godkjenning av valdet.

Kart:
Kart

Lovverk:

Vurdering:  
Ved gjennomgang av kart kan man se at valdet er tilnærmet sammenhengende, og at der av en avgransning som gjør det egnet til jakt, jf. § 9 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. Valdet tilfredsstiller alle krav til vald, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 9 og 10. Godkjenning av Jøsås/Stene/Dillan som rådyrvald vil medføre at det tellende arealet til Vuku søndre reduseres noe da Ståle Innhaugs eiendom gnr/bnr 243/1 bli med i Jøsås/Stene/Dillan. Ved utregning av tellende areal for hjortevilt skal man som hovedregel regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende. Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal der disse er av stor betydning for vedkommende art, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 8. Rådyr er en art som er sterkt knyttet til dyrket mark, og man kan regne dyrket mark som å være av stor betydning for rådyr, slik at det kan være naturlig å regne med f.eks. 30 % av dyrkamarka som tellende areal for rådyr. Jøsås/Stene/Dillan består av 924,6 da innmarksbeite, fulldyrket og overflatedyrket jord. Slik at man da kan regne med 277,4 da av dette som tellende areal. Med bakgrunn i dette mener administrasjonen at Jøsås/Stene/Dillan kan godkjennes som rådyrvald, med et tellende areal på 2043 da. 
  
  
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 14.05.2021 10:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS