Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Utvalg for utmarkssaker 19.05.2020 - PS 12/20 Søknad om utvidelse av rådyrvald - Skrove/Hjelde

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2020/1697 - /K40

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 19.05.2020 12/20

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune godkjenner søknad om utvidelse av rådyrvald, Skrove/Hjelde, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 11.

Valdet godkjennes med et tellende areal på 9753 da.

Per Leif Hjelde er valdansvarlig representant.

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Per Leif Hjelde søker om utvidelse av valdet Skrove/Hjelde. Vedlagt søknad er liste over eiendommer som tilhører valdet. Disse eiendommene inngår i grunneierlaget Skrove/Hjelde slik at leder i grunneierlaget, Per Leif Hjelde, skriver under for disse. Eiendommene som kommer til valdet har ikke vært del av rådyrvald tidligere, etter opplysninger per telefon fra Per Leif Hjelde. Valdet har et totalt areal på 13038,9 da, og et tellende areal på 8468 da (gardskart.nibio.no).

Kart:
Kart

Lovverk:

Vurdering:  
Ved gjennomgang av kart kan man se at valdet er tilnærmet sammenhengende, og at der av en avgrensning som gjør det egnet til jakt, jf. § 9 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. Valdet tilfredsstiller alle krav til vald, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 9 og 10. Ved utregning av tellende areal for hjortevilt skal man som hovedregel regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende. Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal der disse er av stor betydning for vedkommende art, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 8. Rådyr er en art som er sterkt knyttet til dyrket mark, og man kan regne dyrket mark som å være av stor betydning for rådyr, slik at det kan være naturlig å regne med f.eks. 30 % av dyrkamarka som tellende areal for rådyr. Skrove/Hjelde består av 4282,4 da innmarksbeite, fulldyrket og overflatedyrket jord. Slik at man da kan regne med 1285 da av dette som tellende areal. Med bakgrunn i dette mener administrasjonen at Skrove/Hjelde kan godkjennes som rådyrvald, med et tellende areal på 9753 da.
  
  
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 14.05.2021 10:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS