Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Utvalg for utmarkssaker 19.05.2020 - PS 14/20 Utsette behandling - Kommunale retningslinjer for motorferdsel i Verdal kommune

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2019/1658 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 19.05.2020 14/20

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune utsetter behandling av kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Verdal kommune fram til det kommer en endelig avklaring om endringer i lov om motorferdsel i utmark og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Vedlegg: 

 1. Høringssvar fylkesmannen
 2. Høringssvar Snåsa kommune
 3. Høringssvar Verdal høyre
 4. Høringssvar Verdalsgrønningen hytteforening
 5. Foreslåtte retningslinjer
 6. Høringsbrev - Forslag til kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Verdal kommune 
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Verdal kommune har hatt kommunale retningslinjer for motorferdsel i Verdal kommune ut på høring, med høringsfrist 11.05.2020. Det har kommet inn fire høringssvar. De som har sendt inn høringssvar er:

 • Snåsa Kommune
 • Verdal Høyre
 • Verdalsgrønningen hytteforening
 • Fylkesmannen i Trøndelag
   

Siden kommunen sendte forslaget ut på høring gjorde Stortinget den 05.05.2020 vedtak om å fjerne forutsetningen om at hytte må ligge mer enn 2,5 kilometer fra brøytet veg og at det ikke er mulighet for leiekjøring i området, for å kunne gi tillatelse til bruk av snøskuter til hytta.

Vurdering:  
Den 05.05.2020 ble det gjort vedtak i stortinget om å endre ordlyden i forskriften § 5 første ledd bokstav c. Vedtaket er å fjerne forutsetningen om at hytte må ligge mer enn 2,5 km fra brøytet vei og at det ikke er mulighet for leiekjøring i området, for å kunne gi tillatelse til bruk av snøskuter frem til hytta. I tillegg har Klima- og miljødepartementet hatt flere forslag til endringer i lov 10. juni 1977. 100 om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag ut på høring. Disse forslagene har blant annet vært å tillate ferdsel med båt med elmotor på vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer. Videre inneholder forslaget endringer i myndigheten til å gi tillatelser og dispensasjoner til motorferdsel, utvidelse av oppsynsmyndighetens adgang til å kontrollere og ilegge overtredelsesgebyr, innføring av plikt for kommunene til å rapportere inn vedtak om snøscooterløyper til en nasjonal database, samt enkelte andre mindre endringer.

Verdal kommune bør derfor vurdere om ikke videre behandling av retningslinjene utsettes til etter sommeren, slik at man har fått avklart hvilke endringer som kommer, og hvordan reglene blir
  
  
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 18.05.2020 12:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS