Gå til innhold Globalmeny Forsiden
syd_innsvann_030812

Utvalg for utmarkssaker 23.06.2020 - PS 17/20 Endring av tildeling av elg i Nedre Verdal

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2020/2307 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 23.06.2020 17/20

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune reduserer ikke tildeling for elg i Nedre Verdal tildelingsområde for 2020 og 2021.

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Terje Aksnes fremmet følgende forslag i møte i Utvalg for utmarkssaker 19.05.2020, PS 15/20:
Endring av tildeling av elg i Nedre Verdal tildelingsområde fra en tildelt kvote i bestandsplanen for Nedre Verdal tildelingsområde i år 2020 og 2021. Det foreslås tildelt elg redusert med 15 dyr per år, fra 115 til 100 dyr. Dyr som ikke ble felt i 2019 overføres ikke til år 2020, like ens fra 2020 til 2021.

Oddleiv Aksnes kom med motforslag om at saken utsettes inntil saksgrunnlag foreligger, noe som ble vedtatt med 4 mot 1 stemmer.

Bakgrunnen for forslaget saken er at Terje Aksnes har fått flere henvendelser om at det har blitt mindre elg i Nedre Verdal de siste årene. I tillegg er det rapportert at det er funnet mye død elg.

Siden vedtak ble gjort har Nedre Verdal tildelingsområde v/leder sendt en mail adressert til utvalget om saken hvor de belyser sitt syn på saken. Tildelingsområdet stiller seg uforstående til at et slikt forslag blir fremmet uten at de er informert i forkant, og at en bestandsplan for 2018-2021 endres midt i planperioden. Videre har de lagt ved statistikk for valdet de siste sju årene. De viser til at dersom kvoten reduseres vil tildelingsområdet mest sannsynlig oppnå en avskyting på 100 %, noe de poengterer ikke er en målsetning, og mener at avskyting i de to første årene i planperioden med hhv. 88,7 og 87,8 % avskyting av tildelt kvote er noe de mener at er en mer riktig avskytning. Brevet ligger vedlagt.

Videre har saksbehandler fått telefoner fra en innbygger, en jaktleder, og en grunneier fra Leksdal, som ligger innenfor Nedre Verdal tildelingsområde. Alle tre opplyser at det har vært mindre elg i Nedre Verdal de siste årene, og da spesielt i Volhaugen og Leksdal, og oppfordrer til å senke kvotene. I tillegg viser de også til at det har vært mye død elg i vinter og vår på forholdsvis små områder.

Vurdering:  
For å vurdere endring tildeling av elg bør man se på data samlet i hjorteviltregisteret, da det er verktøyet man har for forvaltning av hjortevilt. «Sett elg pr. jegerdag» er noe som gir et godt bilde på hvor mye elg jegerne ser under jakta, og vil følgelig gi et bilde på bestandsutviklingen i et gitt område. Fra og med 2018 ble måten man skal rapportere sett elg i hjorteviltregisteret endret, slik at det er vanskelig å sammenligne 2018 og 2019 med tidligere år. Imidlertid kan man se på «elg felt pr. jegerdag». Dette forteller oss hvor mange dager man jakter pr. elg man skyter, og kan si noe om bestandsutviklingen.

Elg felt pr jegerdag

Grafen i figuren viser oss elg felt pr. jegerdag. Ut fra denne grafen ser det ikke ut til at det har vært noen nedgang i elgbestanden i Nedre Verdal. Kjønns- og aldersfordeling i avskytingen i 2018 og 2019 ligger stort sett innenfor rammene satt i bestandsplanen, bortsett fra et lite avvik når det gjelder kjønnsfordeling hos eldre hann og hodyr. Da det er to år igjen av planen er det fortsatt god tid til å rette opp i dette i bestandsplanperioden. Leder i tildelingsområdet opplyste at de mener at rundt 88 % avskyting er en mer riktig avskyting enn 100 %. Saksbehandler mener at denne burde ligge mer i overkant av 90 %, men at en avskyting på rundt 88 % ikke er et vesentlig avvik fra bestandsplanen som gir grunnlag til å endre på tildeling av elg.

Når det gjelder elg avgått utenom jakt i Verdal er fordeling de siste ti årene, fordelt på jaktår (1. april-31. mars), slik:
Elg avgått utenom jakt

Ut fra denne statistikken kan man se at det ikke har vært noen unormal mengde død elg i forhold til foregående år.

Den faglige konklusjonen er at man på bakgrunn i data fra hjorteviltregisteret anbefaler å ikke endre tildeling i Nedre Verdal tildelingsområde. Det er ikke vesentlige avvik mellom avskyting og bestandsplan, samt at man med hjorteviltregisteret som grunnlag ikke kan si at det er noen nedgang i elgbestanden, selv om det kan være lokale variasjoner. Man er midt i en bestandsplanperiode, slik at tildelingsområdet har mulighet til å justere tildeling hos jaktfeltene dersom de ser at det i enkelte områder er endringer i bestanden.  
  
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 19.06.2020 07:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS