Gå til innhold Globalmeny Forsiden
refleks2_topp

Utvalg for utmarkssaker 23.06.2020 - PS 19/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Øyvind Holm

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2020/2310 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 23.06.2020 19/20

 

Rådmannens innstilling:
Øivind Holm gis dispensasjon for kjøring av minigraver fra Langmyra til Høysjøen, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

  • Dispensasjonen gjelder for én (1) tur/retur Langmyra - Høysjøen.
  • Kjøring skal kun foregå til omsøkte formål.
  • Dersom det oppstår kjørespor/skader er det søkers ansvar å gjenopprette disse.
  • Dispensasjonen er gyldig fram til 1. oktober 2020.

Mislighold av dispensasjonen eller vilkår, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter jf. lov om motorferdsel § 12.

Vedlegg: 
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Øivind Holm søker om dispensasjon for kjøring med minigraver for graving og drenering rundt hytte ved Høysjøen. Søker opplyser at det er Ørjan Sellæg som skal stå for tiltaket. 

Vurdering:  
Saken blir behandlet etter forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6. For tillatelse ved særlig behov etter § 6 er bestemmelsen streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse ska kunne gis:

  • Søkeren må påvise et særlig behov
  • Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
  • Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
  • Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum.

Søknaden vurderes til å tilfredsstille forskriftens krav, da det er vanskelig å få utført arbeidet på noe annet vis.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon tilsier at søknaden kommer i konflikt med slike interessert på den aktuelle kjøreleien, hverken direkte eller i umiddelbar nærhet. 
  
  
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 10:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS