Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Utvalg for utmarkssaker 03.07.2020 - PS 21/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Petter Ivar Valbekmo

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2019/4406 - /K01

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 03.078.2020 21/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Petter Ivar Valbekmo gis dispensasjon for kjøring av minigraver fra RV 72 ved avkjørsel til Bellingstua til hytte ved Fånettjønna, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

  • Dispensasjonen gjelder for én (1) tur/retur RV 72 ved avkjørsel til Bellingstua til hytte ved Fånettjønna
  • Kjøring skal kun foregå til omsøkte formål.
  • Dersom det oppstår kjørespor/skader er det søkers ansvar å gjenopprette disse.
  • Dispensasjonen er gyldig fram til 1. oktober 2020.

 
Mislighold av dispensasjonen eller vilkår, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter jf. lov om motorferdsel § 12.

Vedlegg: 
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Petter Ivar Valbekmo søker om dispensasjon for kjøring med minigraver for å rydde, planere og gjøre klart for nyttuthus ved hytte Fånettjønna. Søker har grunneiers tillatelse for kjøring. 

Vurdering:  
Saken blir behandlet etter forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6. For tillatelse ved særlig behov etter § 6 er bestemmelsen streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:

  • Søkeren må påvise et særlig behov
  • Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
  • Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
  • Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum.

 
Søknaden vurderes til å tilfredsstille forskriftens krav, da det er vanskelig å få utført arbeidet på noe annet vis.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon tilsier at søknaden kommer i konflikt med slike interessert på den aktuelle kjøreleien, hverken direkte eller i umiddelbar nærhet. 
  
  
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 10:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS