Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Utvalg for utmarkssaker 03.07.2020 - PS 22/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Kim Are Sellæg

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2020/2887 - /K01

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 03.07.2020 22/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kim Are Sellæg gis dispensasjon for kjøring av minigraver fra Vangstadvollen til hytte ved Høysjøen, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

  • Dispensasjonen gjelder for én (1) tur/retur Vangstadvollen – hytte 289/1/4 ved Høysjøen.
  • Kjøring skal kun foregå til omsøkte formål.
  • Dersom det oppstår kjørespor/skader er det søkers ansvar å gjenopprette disse.
  • Dispensasjonen er gyldig fram til 1. oktober 2020.

 
Mislighold av dispensasjonen eller vilkår, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter, jf. lov om motorferdsel § 12.

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Kim Are Sellæg søker om dispensasjon for kjøring med minigraver for grunnarbeid og fjerning av stubber i forbindelse med oppføring av uthus/anneks ved hytte ved Høysjøen.

Vurdering: 
Saken blir å behandle etter forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6. For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens § 6 så er bestemmelsen streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:

  • søkeren må påvise et særlig behov,
  • behovet må ikke knytte seg til turkjøring,
  • behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og
  • behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum.

 
Søker har behov for å benytte minigraver i forbindelse med utgraving av tomt til anneks ved hytte. Søknaden vurderes til å tilfredsstille forskriftens krav, da det er vanskelig å få utført arbeidet på noe annet vis.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon tilsier at søknaden kommer i konflikt med slike interessert på den aktuelle kjøreleien, hverken direkte eller i umiddelbar nærhet.  

  
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 10:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS