Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Utvalg for utmarkssaker 25.08.2020 - PS 24/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Lillian Sverkmo

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2020/2887 - /K01

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 25.08.2020 24/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Lillian Sverkmo gis dispensasjon for kjøring med minigraver fra enden av veg ved Lemyra til hytte gnr/bnr/fnr 225/5/19, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

Formål: Kjøre minigraver fra Lemyra til hytte gnr/bnr/fnr 225/5/19, kun 1 tur/retur.

Tillatelsen er gyldig fram til 27. september 2020.

Det må tas hensyn til dyrelivet, vegetasjon og reindrift. Dersom det oppstår kjørespor/skader langs kjøretrasé er det søkers ansvar å gjenopprette disse.

Dispensasjonen er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8 – 12, jf § 7.

Mislighold av dispensasjonen eller vilkåra satt i den, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter, jf. lov om motorferdsel § 12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til kommunen.

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Lillan Sverkmo søker om å kjøre minigraver til hytte i forbindelse med utgraving av tomt til anneks ved hytte gnr/bnr/fnr 225/5/19. Grunneiers tillatelse er vedlagt søknaden.

Vurdering: 
Saken blir å behandle etter § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens § 6 så er bestemmelsen streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:

  • søkeren må påvise et særlig behov,
  • behovet må ikke knytte seg til turkjøring,
  • behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og
  • behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum.

 
Søker har behov for å benytte minigraver i forbindelse med utgraving av tomt til anneks ved hytte. Søknaden vurderes til å tilfredsstille forskriftens krav, da det er vanskelig å få utført arbeidet på noe annet vis.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon tilsier at søknaden kommer i konflikt med slike interessert på den aktuelle kjøreleien, hverken direkte eller i umiddelbar nærhet.  

  
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 10:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS