Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Utvalg for utmarkssaker 25.08.2020 - PS 25/20 Klage på endring av tildeling av elg i Nedre Verdal

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2020/2307 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 25.08.2020 25/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune tar klagen til følge, og opphever vedtak gjort i PS 17/20. Nedre Verdal tildelingsområde får tildelt 115 elg 2020 og 2021 i henhold til bestandsplan.

Vedlegg: 

  1. Klage på endring av tildeling av elg i Nedre Verdal
  2. Saksframlegg PS 17/20
  3. Protokoll PS 17/20

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Utvalg for utmarkssaker gjorde i PS 17/20 følgende vedtak: «Endring av tildeling av elg i Nedre Verdal tildelingsområde fra en tildelt kvote i bestandsplanen for Nedre Verdal tildelingsområde i år 2020 og 2021. Det foreslås tildelt elg redusert med 15 dyr per år, fra 115 til 100 dyr. Dyr som ikke ble felt i 2019 overføres ikke til år 2020, like ens fra 2020 til 2021.»

Verdal kommune har mottatt klage på dette vedtaket fra tildelingsområdet. Tildelingsområdet har selv laget en oppsummering av klagen:

  • Vedtaket er ikke i henhold til hjorteviltforskriften, hverken med tanke på tidsfrister eller handlingsrom. Verdal kommune har ikke anledning til å endre eller trekke tilbake bestandsplanen.
  • Bestandsplan er hjemlet i hjorteviltforskriftens § 16. Siden Vedtaket ikke er hjemlet i noe lovverk er det noe uklart hvordan kommunen mener at vedtaket skal tolkes.
  • For kommunen i sin helhet viser statistikken at elgbestanden har økt noe de siste årene, dette gjelder også innenfor valdet Nedre Verdal. Det kan imidlertid tenkes at enkelte delområder/jaktfelt kanskje ikke opplever denne økningen, men at heller at bestanden har noe nedgang. Styret u valdet kan ikke forvalte elgbestanden basert på små lokale forhold, dette er meningen skal hensyntas blant rettighetshaverne i det enkelte jaktfelt.
  • I henhold til nasjonalt regelverk skal forvaltning av hjorteviltbestandene være grunneierbasert, det er derfor oppgaven med å utforme bestandsplaner er lagt til nettopp rettighetshaverne. Bestandsplaner skal gi fleksibilitet for grunneiere og tilrettelegge for en best mulig måloppnåelse. Blant annet derfor er det vedtatt at en liten andel fellingstillatelser (10 %) kan overføres mellom år i bestandsplanperioden.
  • Kommunene og rettighetshaverne har et stort ansvar for å minimere konflikten med andre interesser, som jordbruk, skogbruk, samferdsel og naturmangfold. Dette er konkretisert i de kommunale målsettingene vedtatt i 2018, og som en følge av dette ble det vedtatt å blant annet øke avskytingen noe. Videre har Nedre Verdal fulgt opp dette, og levert – og fått godkjent bestandsplan som imøtekommer nettopp disse målene (sak 7/18).
  • Skal en benytte enkeltpersoners subjektive oppfatning/følelse om bestandsutvikling og bestandsstørrelse eller skal en forholde seg til data innlevert av rettighetshaverne, kommunens vedtatte målsetting og nasjonale føringer for hjorteviltforvaltningen?
  • At en leder for et politisk organ velger å forsøke å gjennomføre et slikt vedtak kun basert på det som fremstår som subjektive henvendelser gjør det svært vanskelig å forholde seg til utvalget som et faglig organ.

 
Resten av klagen ligger vedlagt

Vurdering:  
Som klager påpeker i klagen, er ikke vedtak i PS 17/20 hjemlet i lov eller forskrift. Kommunen har anledning til å trekke tilbake godkjenning av bestandsplan dersom det er vesentlige uforutsette endringer i bestanden, eller ved vesentlig avvik fra godkjent bestandsplan. Frist for kommunen å trekke den godkjenningen er 1. april, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 16. Vedtak i PS 17/20 ble gjort 24.06.2020, og må derfor sies å være etter denne fristen. Som klager viser til har kommunen heller ikke anledning til å endre bestandsplanen, kun godkjenne/avvise eller trekke tilbake. Ut fra eksisterende data man har fra Hjorteviltregisteret kan man ikke si at det har vært hverken vesentlige uforutsette endringer i bestanden, eller vesentlig avvik fra godkjent bestandsplan, og at vedtaket heller ikke oppfyller dette, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 16. Ifølge forskriftens § 33 skal kommunen benytte Hjorteviltregisteret som et verktøy for å tildele fellingstillatelser. Med bakgrunn i dette mener saksbehandler at vedtak gjort i utvalg for utmarkssaker PS 17/20 bør oppheves, og at Nedre Verdal får tildelt 115 elg i 2020 og 2021. 
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 15.01.2021 12:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS