Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Utvalg for utmarkssaker 21.09.2020 - PS 26/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Laila og Jo Inge Gran

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2020/3316 - /K01

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 21.09.2020 26/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Laila og Jo Inge Gran gis dispensasjon for kjøring med gravemaskin i Finnvola til hytte gnr/bnr/fnr 234/1/28, som omsøkt, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

Formål: Kjøre gravemaskin i Finnvola til hytte gnr/bnr/fnr 234/1/28, kun 1 tur/retur.

Tillatelsen er gyldig fram til 20. oktober 2020. Tillatelse fra grunneier må innhentes før tiltaket settes i gang.

Det må tas hensyn til dyrelivet, vegetasjon og reindrift. Dersom det oppstår kjørespor/skader langs kjøretrasé er det søkers ansvar å gjenopprette disse.

Dispensasjonen er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8 – 12, jf § 7.

Mislighold av dispensasjonen eller vilkåra satt i den, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter, jf. lov om motorferdsel § 12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til kommunen.

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Laila og Jo Inge Gran søker om å kjøre gravemaskin til hytte i Finnvola i forbindelse med utbedring av grunnforholda på hytte. De opplyser at hytte mest sannsynlig ikke vil stå over en vinter til uten utbedringer. Farbu og Gausen skal stå for jobben, og det opplyses at det vil bli lagt sprengningsmatter over myrpartiet det søkes om å kjøre på for å begrense skader på myra..

Vurdering: 
Saken blir å behandle etter § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens § 6 så er bestemmelsen streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:

  • søkeren må påvise et særlig behov,
  • behovet må ikke knytte seg til turkjøring,
  • behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og
  • behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum.

 

Søker har behov for å benytte minigraver i forbindelse med utbedring av grunnforhold til hytte. Søknaden vurderes til å tilfredsstille forskriftens krav, da det er vanskelig å få utført arbeidet på noe annet vis.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon tilsier at søknaden kommer i konflikt med slike interessert på den aktuelle kjøreleien, hverken direkte eller i umiddelbar nærhet.  

  
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 18.10.2021 09:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS