Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Utvalg for utmarkssaker 21.09.2020 - PS 27/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Marit Øvrum

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2020/3187 - /K01

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 21.09.2020 27/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Marit Øvrum gis dispensasjon for kjøring med ATV, minigraver og helikopterlanding til hytte gnr/bnr. 234/18, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6, og lov om motorferdsel § 6.

Formål: Kjøring til hytte gnr/bnr. 234/18 i forbindelse med nybygging av hytte.

Dispensasjon gjelder for tre (3) turer med helikopter, fem (5) turer med ATV og én (1) tur med minigraver til hytte.

Tillatelsen er gyldig fram til 30.04.2021.

Det må tas hensyn til dyrelivet, vegetasjon og reindrift. Dersom det oppstår kjørespor/skader langs kjøretrasé er det søkers ansvar å gjenopprette disse.

Dispensasjonen er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8 – 12, jf § 7.

Mislighold av dispensasjonen eller vilkåra satt i den, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter, jf. lov om motorferdsel § 12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til kommunen.

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Marit Øvrum søker om bruk av ATV, helikopter og minigraver i forbindelse med bygging av ny hytte på Storholmen ved Innsvatnet.

Vurdering:  
Saken blir å behandle etter § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, og lov om motorferdsel i utmark. For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens § 6 så er bestemmelsen streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:

  • søkeren må påvise et særlig behov,
  • behovet må ikke knytte seg til turkjøring,
  • behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og
  • behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum.

 

Søker har behov for å benytte minigraver i forbindelse med utgraving av tomt til anneks ved hytte. Søknaden vurderes til å tilfredsstille forskriftens krav, da det er vanskelig å få utført arbeidet på noe annet vis.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon tilsier at søknaden kommer i konflikt med slike interessert på den aktuelle kjøreleien, hverken direkte eller i umiddelbar nærhet. 
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 18.10.2021 09:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS