Gå til innhold Globalmeny Forsiden
refleks2_topp

Utvalg for utmarkssaker 22.10.2020 - PS 29/20 Retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2019/1658 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 22.10.2020 29/20

 

Kommunedirektørens innstilling:
Retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Verdal kommune oversendes Kommunestyret for endelig behandling.

Vedlegg:

 1. Forslag til retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune
 2. Høringssvar Fylkesmannen
 3. Høringssvar Snåsa kommune
 4. Høringssvar Verdal høyre
 5. Høringssvar Verdalsgrønningen hytteforening

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Utvalg for utmarkssaker vedtok i PS 14/20 å utsette behandling av retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Verdal kommune med bakgrunn i at det var gjort vedtak i Stortinget om å endre forskriften. Forskriften er nå endret, og man kan gjenoppta arbeidet med nye retningslinjer.

Utvalg for utmarkssaker sendte forslag til nye retningslinjer på høring i PS 7/20. Det kom fire høringssvar. De som har sendt inn høringssvar er:

 • Snåsa kommune
 • Verdal Høyre
 • Verdalsgrønningen hytteeierforening
 • Fylkesmannen i Trøndelag

 

Snåsa kommune mente at retningslinjene var ganske like som Snåsa kommunes retningslinjer, og at retningslinjene ikke medfører ulik behandling for søkere som eventuelt har som formål å krysse grensene mellom de to kommunene.

Verdal Høyre legger vekt på at Verdal kommune er en stor utmarkskommune, hvor forskjellige brukere har forskjellige behov. Verdal Høyre har sju punkter de mener bør hensyntar/innlemmes i retningslinjene:

 • Lokale retningslinjer bør ikke praktiseres strengere enn sentrale føringer.
 • Lokaldemokratiet må utøve sitt handlingsrom i forhold til lokale forhold, muligheter og behov.
 • Leiekjøringsordning innføres innenfor etablerte hytteområder. (Sandvika, Vera og Sul)
 • Ervervsløyver tildeles kun aktører som har kjøringen som næring/tilleggsnæring, og må være rapporteringspliktig i forhold til omfang og økonomi.
 • Frittstående hytter utenfor etablerte regulerte hytteområder gis muligheter til eget scooterløyve etter søknad i henhold til sentrale føringer.
 • Helsemessige grunner bør gi grunnlag for løyve til persontransport til egen/åremål/familieeid hytte.
 • Løyver bør ikke begrenses i forhold til tidspunkt og antall turer, da behov, vær og føreforhold kan variere.
 • Brudd på bestemmelsene i løyve vil medføre inndragning av løyve i 3 år.

 

Verdalsgrønningen hytteeierforening har sendt et felles høringssvar fra medlemmene av Verdalsgrønningen Hytteeierforening, Kverndalen Hytteeierforening og eiere av enkelte andre frittliggende hytter i Verdal kommune. Kort oppsummert går deres høringssvar ut på at de synes leiekjørerordningen ikke fungerer tilstrekkelig, at snøscooteren er en sikkerhet da hyttene ofte ligger langt fra veg og utenfor mobildekning. De mener at leiekjøring fører til dobbel kjøring når de kjører bagasje og utstyr både tur og retur, og at det er etablerte traséer for scootertransport, slik at kjøring til deres hytteområder ikke vil medføre mer negative effekter for naturmangfoldet.

Fylkesmannen i Trøndelag er positiv til at kommunene utarbeider retningslinjer for motorferdsel, og at retningslinjene revideres ved behov. Kort oppsummert har Fylkesmannen svart at hensyn til reindrift særlig må ivaretas, og da særlig i kalvingsområde og vinterbeiteområder. I kalvingsområde mener Fylkesmannen at all skuterkjøring må opphøre 15. april, og at om en slik bestemmelse unnlates vil Fylkesmannen vurdere å påklage tillatelser som er i strid med dette. Fylkesmannen er av den oppfatning av at leiekjørerordningen i Verdal fungerer godt, og at det er viktig at disse ordningene ivaretas videre.

Høringssvarene ligger vedlagt.

Motorisert ferdsel i utmark reguleres gjennom:

 • Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
 • Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag
 • T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977
 • Rundskriv T-6/09 Om endringer i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag

 

Videre skal det for hver enkelt søknad om motorferdsel i utmark gjøres en vurdering i henhold til §§ 8-12 i lov om naturmangfold.

Litt om motorferdsellovverket:
§ 1 Formålet med denne loven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikt på å verne om naturmiljøet og fremme trivsel.

I lovens forarbeid framgår det at naturmiljø skal forstås i videste forstand og omfatter både naturlandskap med mark, planteliv og dyreliv og andre miljøverdier som ren luft, rent vann, landskap, stillhet og ro. Formuleringen «fremme trivsel» innebærer at loven også tar sikte på å tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser (Rundskriv T-1/96, kap. 3.1). § 2 definerer virkeområde for loven, det vil si forklarer hva loven angir som utmark.

Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt (jf. § 3), med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. Det vil si loven regulerer hvilke type motorferdsel i utmark som har direkte hjemmel, og hvilke typer motorferdsel i utmark som kan reguleres gjennom kommunale forskrifter samt forhold til luftfartøy (§§ 4-6).

§ 10 i loven omhandler forhold til grunneier og motorferdsel. Loven innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.

Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag angir hvilke formål i tillegg til lovens § 4 som har direkte hjemmel til motorferdsel i utmark, og hvilke formål det kan gis dispensasjon for gjennom søknad til kommunen.

Kommunen har i sin saksbehandling av søknader om motorferdsel ansvar for å begrense motorferdsel i utmark til et minimum, ivareta natur og fremme trivsel. Kommunen har plikt til å veilede søkere i regelverket, og informere om krav til søknad. Kommunens plikt omfatter også behandling av søknader om dispensasjon fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark og vassdrag i henhold til regelverket.

De kommunale retningslinjene for Verdal kommune som finnes i dag ble vedtatt i 2006, og har behov for å gjennomgås og behandles på nytt.

Målet med kommunale retningslinjer er å informere om gjeldende regelverk for motorferdsel i utmark i kommunen.

Kommunale retningslinjer kan ikke gå utover det nasjonale lovverket. Det vil si at de kommunale retningslinjene ikke kan åpne for dispensasjoner som dagens lovverk ikke tillater. Kommunale retningslinjer, kan derimot «stramme inn» i henhold til dagens lovverk, eller presisere hvordan kommunen håndterer gjeldende paragraf så sant det ikke medfører økt motorisert ferdsel i utmark.

Vurdering: 
Forslaget til retningslinjer tar for seg generell informasjon om lovverket og dets intensjon og regulering av motorferdsel i utmark. Videre tar den for seg de paragrafene i forskrift om lov som det etter søknad kan gis dispensasjon til motorferdsel i utmark. Målet med retningslinjene er å synliggjøre hva som er tillatt, hva det kan gis dispensasjon til og i hvilket omfang. Videre hva som er kravet til søknad med tanke på informasjon, vedlegg og tid for/til behandling, noe som kan føre til en raskere og mer effektiv saksbehandling.

Etter endringen i forskrift for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag § 5 bokstav c ble endret til «Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknyttet brøytet bilveg», har administrasjonen valgt å fjerne «eller det er mulighet for å bruke leiekjører» i første underpunkt i 6.3 i retningslinjene. Vi har valgt å beholde grensen på 2,5 km for å begrense motorferdsel i de tettest bebygde hytteområdene, og for å ivareta leiekjørerordningen i kommunen. I tillegg har vi valgt å fjerne 3. underpunkt da det ikke lenger er relevant etter forskriftsendringen, samt å legge til et underpunkt om kjørebok for å kunne kontrollere at antall turer blir overholdt. Når det gjelder Fylkesmannens punkt om å stoppe snøskuterkjøring 15. april i kalvingsområder for rein vil dette ivaretas ved saksbehandling, og vurderes til ikke å være nødvendig å ta inn i retningslinjene.

Administrasjonen mener at vedlagte forslag til retningslinjer ivaretar lov om motorferdsels formål om å ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen, og at retningslinjene tar høyde for å ivareta lokale forhold og innbyggerne i kommunens behov for motorferdsel i utmark.  

  
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 18.10.2021 09:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS