Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Utvalg for utmarkssaker 22.10.2020 - PS 30/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Arild Schive

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2020/3346 - /K01

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 22.10.2020 30/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Arild Schive gis dispensasjon for kjøring med snøscooter til hytte «Kjesbua» gnr/bnr 156/8, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. § 5 bokstav e, og dispensasjon for kjøring med ATV jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

Transportens formål: Persontransport og frakt av bagasje.

Tillatelsen gjelder: 2 årlige turer med ATV og 5 årlige turer med snøscooter til hytte «Kjesbua» gnr/bnr 156/8. Tillatelsen er gyldig til 1. november 2024.

Kjøring på barmark skal følge gamle kjørespor eller veg.

Det må tas hensyn til dyreliv, vegetasjon og reindrift.

Grunneiers tillatelse må innhentes før kjøringen tar sted.

Søknaden er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7.

Mislighold av dispensasjon eller vilkår, samt endrede forutsetninger kan føre til umiddelbar inndragelse av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter, jf. lov om motorferdsel § 12.

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Arild Schive søker om å kjøre ATV og snøscooter til hytte «Kjesbua» gnr/bnr 156/8 ved Kjesbuvatnet. Søker har lagt ved legeerklæring som dokumenterer at han har begrensninger i gangdistanse

Vurdering:
Saken blir å behandle etter §§ 5 bokstav b og 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens § 6 så er bestemmelsen streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:

  • søkeren må påvise et særlig behov,
  • behovet må ikke knytte seg til turkjøring,
  • behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og
  • behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum.

 

Søker har en varig funksjonsnedsettelse og kan med det anses som at han har et særlig behov for kjøringen.

Søknaden er også vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser i det aktuelle området, verken direkte eller i umiddelbar nærhet. 
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 18.10.2021 09:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS