Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Utvalg for utmarkssaker 22.10.2020 - PS 31/20 Søknad om motorferdsel i utmark - barmark - Vera Hytteservice

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2020/3622 - /K01

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 22.10.2020 31/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Vera hytteservice gis dispensasjon for kjøring med ATV til hytte i Bringsåsen, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

Transportens formål: Kjøring av materialer og utstyr i forbindelse med utbedring av skade på hytte.

Tillatelsen gjelder: 2 turer til hytte gnr/bnr/fnr 200/1/151. Tillatelsen gjelder fram til 15. desember 2020.

Kjøring på barmark skal følge gamle kjørespor eller veg, og skal ikke føre til nye kjørespor.

Søknaden er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7.

Mislighold av dispensasjon eller vilkår, samt endrede forutsetninger kan føre til umiddelbar inndragelse av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter, jf. lov om motorferdsel § 12.

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Vera Hytteservice søker om kjøring med ATV i forbindelse med forsikringsskade på hytte i Bringsåsen.

Vurdering:
Saken blir å behandle etter § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens § 6 så er bestemmelsen streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:

  • søkeren må påvise et særlig behov,
  • behovet må ikke knytte seg til turkjøring,
  • behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og
  • behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum.

 

Ifølge søker haster denne saken, og skaden må utbedres før det blir frost. Kjøringen skal foregå etter gruset sti, slik at det ikke vil medføre kjøreskader som følge av kjøringen. Søknaden anses som kurant, og at dispensasjon kan gis.

Søknaden er også vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser i det aktuelle området, verken direkte eller i umiddelbar nærhet. 

 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 18.10.2021 09:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS